Jak mierzyć koniunkturę.pdf

(284 KB) Pobierz
Jak mierzyć koniunkturę?
Indeksy giełdowe to wskaźniki, które informują inwestorów o tendencjach,
jakie aktualnie panują na rynku.
Indeksy informują o zmianie cen akcji pewnej grupy spółek objętych indeksem. Mówi się
często, że indeks giełdowy jest jak termometr – mierzy temperaturę rynku. Technicznie, indeks
giełdowy jest średnią ważoną cen akcji. Zależnie od przyjętej metodologii, przy obliczaniu
indeksów bierze się pod uwagę wyłącznie ceny papierów (indeksy cenowe), bądź uwzględnia
się również dochody z dywidend i praw poboru (indeksy dochodowe).
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wylicza kilka indeksów:
WIG20 – opisuje stan koniunktury 20 największych i najbardziej płynnych spółek z
podstawowego rynku akcji. Jest indeksem cenowym.
mWIG40 – obejmuje 40 średnich spółek notowanych na GPW. W indeksie mWIG40
nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane
na GPW oraz innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.
Indeks cenowy.
sWIG80 – obejmuje 80 małych spółek notowanych na Giełdzie. W indeksie sWIG80
nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane
na Giełdzie oraz innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln
euro. Jest indeksem cenowym.
WIG – obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW. Jest indeks dochodowym.
WIG-PL – w skład indeksu wchodzą akcje wszystkich krajowych spółek giełdowych.
Podobnie jak WIG, jest indeksem dochodowym.
NCIndex – w skład indeksu wchodzą akcje wszystkich spółek notowanych na rynku
NewConnect. Jest indeksem dochodowym.
Subindeksy sektorowe – giełda oblicza również 6 subindeksów WIG, w skład których
wchodzą spółki z WIG reprezentujące największe – pod względem wielkości rynkowej
– branże: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-chemia, WIG-deweloperzy, WIG-
informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja.
Subindeksy sektorowe pozwalają ocenić efektywność inwestycji w spółki z różnych
sektorów gospodarki.
Indeksy giełdowe wyliczane są na bieżąco przez specjalny program nazywany kalkulatorem
indeksów. Przed rozpoczęciem sesji publikowana przez giełdę wartość indeksów, wyliczana
jest na podstawie tzw. teoretycznych kursów otwarcia. W czasie notowań ciągłych, wartość
indeksów wyliczana jest po zawarciu każdej transakcji, zaś publikowana jest w określonych
odstępach czasu, np. co 30 sekund. W przypadku notowań jednolitych indeksy wyliczane są
dwa razy dziennie – po każdym fixingu. Po zakończeniu sesji publikowane są zbiorcze
informacje: wartości minimalne i maksymalne indeksów, wartość indeksu a otwarcie i
zamknięcie sesji, itp.
Indeksy służą nie tylko do oceny stan rynku. Mogą również pełnić rolę wzorców
inwestycyjnych, i wówczas ich strukturę oraz osiągane wyniki starają się naśladować fundusze
inwestycyjne i emerytalne. W długim okresie osiąganie wyników lepszych niż zawężony
indeks największych spółek (na GPW WIG20) nie jest prostym zadaniem, gdyż z definicji
indeks ten zachowuje się lepiej niż giełdowa przeciętna. Dzieje się tak dlatego, że skład indeksu
jest co jakiś czas modyfikowany. Spółki nie spełniające kryteriów są z niego usuwane i
zastępowane przez spółki z większą kapitalizacją i bardziej płynne. Ponadto, indeksy mogą być
instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, warrantów czy opcji, będących
przedmiotem obrotu giełdowego. Oznacza to, że wartość danego instrumentu zależy od
bieżącej wartości indeksu bazowego.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin