O_giedzie_inaczej.pdf

(66 KB) Pobierz
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Ministerstwo Skarbu Państwa
O giełdzie inaczej
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
lekcje do dyspozycji wychowawcy
przedmioty ekonomiczne
35
minut
Cel ćwiczenia
Wyjaśnienie w niekonwencjonalny sposób istoty działania Giełdy Papierów Wartościowych i jej roli
w prywatyzacji.
Przebieg ćwiczenia
s
Dzielimy klasę na 5 zespołów, zapoznajemy uczniów ze sposobem pracy na lekcji i podajemy czas
pracy. Zespoły wybierają swoich liderów, którzy wraz z nauczycielem będą stanowić Komisję Eks-
pertów oceniającą prace grupowe. Następnie każdy zespół otrzymuje tekst źródłowy „Po co istnieje
GPW?” (załącznik 1) oraz losuje dwa polecenia z przygotowanego zestawu 10 kart z pytaniami – po
jednym pytaniu z I i II grupy pytań (załącznik 2).
s
Po zapoznaniu się z tekstem członkowie zespołu odczytują polecenia i zastanawiają się nad ich wy-
konaniem, sporządzając notatki na kartkach formatu A4 (czas 15 min).
s
Po upływie czasu przeznaczonego na pracę w zespołach członkowie zespołów prezentują kolejno
odpowiedzi na wylosowane wcześniej pytania, a Komisja Ekspertów ocenia ich prezentacje w skali
od 1 do 10 punktów.
Najlepsze zespoły lub najlepszych prezenterów można dodatkowo nagrodzić za aktywność na lekcji
(zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania).
Materiały dla nauczyciela
Pytania do kart o Giełdzie Papierów Wartościowych
1.
grupa pytań
s
Jakie informacje chciałbyś/chciałabyć uzyskać na temat spółki Skarbu Państwa notowanej na GPW,
której miałbyś/miałabyś możliwość stać się akcjonariuszem?
PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI
1
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
s
Jaki wpływ na polską gospodarkę ma GPW?
Ministerstwo Skarbu Państwa
s
Czy uważasz, że warto propagować wśród społeczeństwa polskiego ideę akcjonariatu obywatel-
skiego? Wyjaśnij dlaczego.
s
Zakupione przez Ciebie w ramach oferty publicznej akcje Taurona w dniu debiutu zyskują 7%. Czy
decydujesz się na sprzedaż czy będziesz czekać na dalszy przebieg notowań akcji? Uzasadnij swoją
decyzję.
s
Jakie gałęzie gospodarki są szczególnie uzależnione od sytuacji panującej na GPW? Uzasadnij swoją
odpowiedź.
2.
grupa pytań
s
Jaki scenariusz gry komputerowej na temat prywatyzacji spółki poprzez giełdę wymyśliłbyś/wymy-
śliłabyś dla Twoich rówieśników ?
s
Jesteś autorem książki naukowej poświęconej Giełdzie Papierów Wartościowych. Chcąc przekazać
swoim czytelnikom najistotniejsze informacje o GPW, jakie zagadnienia omówiłbyś/omówiłabyś w
poszczególnych rozdziałach książki? Uzasadnij swój wybór.
s
Jak wytłumaczyłbyś/wytłumaczyłabyś 7- letniemu dziecku, czym jest GPW?
s
Jak za pomocą pantomimy przedstawisz hossę i bessę na giełdzie?
s
Jak za pomocą pantomimy przedstawisz istotę akcjonariatu obywatelskiego?
Uwaga!
Materiały do kserowania dla zespołów należy poprzecinać wzdłuż przerywanych linii.
PRZEKONUJEMY SIĘ DO PRYWATYZACJI
2
Jakie informacje chciałbyś/chciałabyś
uzyskać na temat spółki Skarbu
Państwa notowanej na GPW spółki,
której miałbyś/miałabyś możliwość
stać się akcjonariuszem?
O giełdzie inaczej
Jaki scenariusz gry komputerowej na
temat prywatyzacji spółki poprzez
giełdę wymyśliłbyś/wymyśliłabyś dla
Twoich rówieśników?
O giełdzie inaczej
Jaki wpływ na polską gospodarkę ma
GPW?
Jesteś autorem książki naukowej
poświęconej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Chcąc przekazać
swoim czytelnikom najistotniejsze
informacje o GPW, jakie zagadnienia
omówiłbyś/omówiłabyś w
poszczególnych rozdziałach książki?
Uzasadnij swój wybór.
O giełdzie inaczej
O giełdzie inaczej
Czy uważasz, że warto propagować
wśród społeczeństwa polskiego
ideę akcjonariatu obywatelskiego?
Wyjaśnij dlaczego.
Jak wytłumaczyłbyś/
wytłumaczyłabyś 7-letniemu dziecku,
czym jest GPW?
O giełdzie inaczej
O giełdzie inaczej
Zakupione przez Ciebie w ramach
oferty publicznej akcje Taurona
w dniu debiutu zyskują 7%. Czy
decydujesz się na sprzedaż czy
będziesz czekał na dalszy przebieg
notowań akcji? Uzasadnij swoją
decyzję?
O giełdzie inaczej
Jak za pomocą pantomimy
przedstawisz hossę i bessę na
giełdzie?
O giełdzie inaczej
Jakie gałęzie gospodarki są szczególnie
uzależnione od sytuacji panującej na
GPW? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Jak za pomocą pantomimy
przedstawisz istotę akcjonariatu
obywatelskiego?
O giełdzie inaczej
O giełdzie inaczej
Tekst źródłowy dla uczniów
Po co istnieje GPW?
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
– instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie
możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) dopuszczo-
nymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru
Finansowego (19 września 2006 r. zastąpiła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) oraz ustawy z dnia
29 lipca 2005:
s
o obrocie instrumentami finansowymi;
s
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
s
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek
równoległy. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków
prowadzących działalność maklerską.
Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są
WIG
oraz
WIG20,
a także
mWIG40.
Według stanu na maj 2010 na GPW notowane są 382 spółki, których kapitalizacja wynosi 726,939 mld
złotych, z czego 461,747 mld przypada na spółki krajowe, a 265,192 mld na spółki zagraniczne.
Przykładami dobrych praktyk prywatyzacji giełdowych są: PZU S.A., PKO BP, Enea S.A. PGNiG, PKN Orlen,
Lotos, Pekao, Bogdanka. Zbiór najciekawszych artykułów opisujących udane prywatyzacje minionych
lat można znaleźć na stronach portalu edukacyjnego: www.prywatyzacjadlaludzi.pl.
Prezesem giełdy od 1991 r. był Wiesław Rozłucki, w 2006 r. zastąpił go Ludwik Sobolewski.
Giełda Papierów Wartościowych nie tylko reguluje obrót papierami wartościowymi, lecz także zapew-
nia zaplecze techniczne, umożliwiające dokonywanie rozliczeń między stronami, wypłatę dywidendy,
naliczanie odsetek, oraz pełni wiele innych funkcji usprawniających obrót papierami wartościowymi. W
większości krajów obrót na giełdzie papierów wartościowych regulowany jest przez prawo.
Z reguły giełda znajduje się w pewnym określonym miejscu, w którym odbywa się rozliczanie transakcji,
jednak większość zleceń kupna i sprzedaży składana jest elektronicznie przez jednostki rozsiane po ca-
łym świecie.
Uczestnikami giełdy są jej członkowie, m.in.: banki prowadzące działalność maklerską, biura maklerskie,
zagraniczne firmy inwestycyjne, a także inne podmioty będące uczestnikami KDPW. Tylko podmiot bę-
dący członkiem giełdy może składać zlecenia bezpośrednio na giełdzie. Wszystkie inne jednostki składa-
ją zlecenia za pośrednictwem członków giełdy.
Ceny papierów wartościowych notowanych na giełdzie ustalane są w sposób rynkowy, poprzez zesta-
wienie ze sobą podaży i popytu.
Struktura Giełdy Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna.
Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:
s
Walne Zgromadzenie – organ najwyższy
s
Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy
s
Zarząd zwany Zarządem Giełdy
O giełdzie inaczej
Najwyższym organem giełdy jest
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy.
Prawo do udziału w
walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia na-
leży m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków
Rady Giełdy.
Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy i decyduje o nadaniu lub cofnięciu statu-
su członka giełdy. Składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb
gospodarczych i emitentów.
Zarząd Giełdy
kieruje bieżącą działalnością giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery warto-
ściowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu oraz nadzoruje działalność
maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czte-
rech osób. Jego pracami kieruje prezes zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie.
Funkcje Giełdy Papierów Wartościowych
We współczesnej gospodarce rynkowej Giełda Papierów Wartościowych pełni niezwykle ważne funk-
cje. Ogólnie można by powiedzieć, że łączy ona ze sobą podmioty poszukujące kapitału z podmiotami
posiadającymi wolne środki. Poniżej dokładniejsze wyjaśnienie funkcji Giełdy Papierów Wartościowych:
s
Dzięki niej przedsiębiorstwa są w stanie zgromadzić kapitał na rozwój działalności poprzez emisję
papierów wartościowych, takich jak akcje bądź obligacje.
s
Giełda umożliwia inwestorom łatwy zakup oraz sprzedaż udziałów w spółkach notowanych na gieł-
dach.
s
Notowane na giełdzie instrumenty finansowe pozwalają przedsiębiorstwom i inwestorom na sku-
teczniejsze zarządzanie ryzykiem (np. przy wykorzystaniu kontraktów terminowych lub opcji).
Hossa
(rynek byka) jest to długotrwała i silna tendencja wzrostu notowań papierów wartościowych (np.
akcji, obligacji, listów zastawnych, kwitów depozytowych).
Bessa
(rynek niedźwiedzia) jest to długotrwała i silna tendencja spadku notowań na rynku instrumen-
tów finansowych (np. papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, fi-
nansowych kontraktów terminowych).
Akcjonariat obywatelski
„Chcemy budować akcjonariat obywatelski” – wywiad z ministrem Aleksandrem Gradem w TVN CNBC,
26 kwiecień 2010
Minister poinformował, że podobnie jak w przypadku PZU zasady ułatwiające udział akcjonariatu oby-
watelskiego będą wprowadzane przy prywatyzacjach Tauronu, Giełdy oraz w innych ofertach publicz-
nych.
„Podjęliśmy decyzję, że przy wszystkich dużych transakcjach giełdowych, zaczynając od Tauronu i GPW, i
być może jeszcze kolejnych, zastosujemy model, który testujemy przy okazji oferty publicznej PZU. Czyli
z góry powiemy, jakie będą przydziały akcji, wykluczymy możliwość stosowania lewarów kredytowych
[umożliwiają zapisywanie się na ogromną liczbę akcji za pożyczone od banku pieniądze], a przedziały
cenowe akcji będą na tyle atrakcyjne, żeby inwestorzy indywidualni chcieli brać w tych prywatyzacjach
udział. Będziemy też myśleć o dodatkowych ułatwieniach dla pracowników prywatyzowanych spółek,
którzy nie są uprawnieni do akcji z puli »pracowniczej«, o czymś na wzór »programu lojalnościowego«
(tak zrobiliśmy w przypadku PZU). Będziemy też stosować tzw. opcję stabilizacyjną, czyli mechanizm z
powodzeniem przetestowany przy okazji wejścia Enei na giełdę [polega on na tym, że przez określony
czas od debiutu sama spółka lub inna wskazana instytucja zagwarantuje za pomocą skupu akcji, że kurs
akcji nie spadnie poniżej ceny emisji]. Cel jest jeden – stworzenie komfortu inwestorom indywidualnym.
Chcemy doprowadzić do powstania w Polsce »akcjonariatu obywatelskiego«, czyli świadomego i po-
O giełdzie inaczej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin