Żydzi i Kahały - BRAFMANN 1914.pdf

(6854 KB) Pobierz
BRAF/AANN
o o o o
ŻYDZI
i
KAHAŁY
ZOJ Ś IE IE
BAN N M
Teodora Jeske-ChoińsKiego.
WARSZAWA
WD U A N SY Ó ST N M Y
R K R I N W . IE IR
PA WRCI 4
LC AEK
ŻYDZI I KAHAŁY
BRAFMANN.
o o o o
ŻYDZI I K A HA Ł Y
ZOJ Ś IE IE
BAN N M
Teodora Jeske-Choińskiego.
W ARSZAW A
W DRUKARNI SYNÓW ST. NIEMIRY
PLAC
W ARECKI 4
1914
O B J A Ś N IE N IE .
Je st dziś obowiązkiem każdego Polaka, którego
obchodzi przyszłość kraju, starać się poznać jak naj­
dokładniej żyda, jego historyę, literaturę, religię, jego
cele i dążenia, stosunek do innowierców, słowem, jego
psychologię wogóle. Żyd był i jest dotąd nieprze­
jednanym wrogiem Krzyża, chrześcijaństwa i jego wy­
znawców. A znajomość wroga, jego siły i środków,
równa się połowie wygranej.
Robi się u nas w ostatnich czasach dużo w tym
kierunku, ale jeszcze nie wszystko, co potrzeba. Dzien­
nikarze ruszają się żwawo, wskazują publiczności spo­
soby przeciwdziałania odwiecznemu wyzyskowi żydow­
skiemu, dziennikarze jednak nowocześni, poruszający
się zwykle tylko w ciasnych granicach wiadomości,
informacyi, nie mają ani czasu, ani okazyi do grun-
towniejszych, głębszych studyów. Nie wielu zresztą
z pomiędzy nich ma odwagę nawet dziś w chwili wy­
raźnej dążności narodu do odzyskania naszej duszy
polskiej i naszego handlu i przemysłu, narażać się
żydom, którzy rozporządzają mnóstwem posad w ban­
kach, fabrykach i czasopismach. Z wyjątkiem nie­
Zgłoś jeśli naruszono regulamin