Kody sił ciemności - R. Ramathis - Man.pdf

(16341 KB) Pobierz
Ramaathis Mam
asz ej
awda o n ji.
Cała pr
wilizac
ętanej cy
tr. - 59
op
patrz s
Dowody
Ramaathis-Mam, - wykładowca i nauczyciel, mistrz uzdrawiania holistycznego, od
kilku lat odbiera przekazy od Duchowej Hierarchii. Przekazy te zawierają mądrość i
wskazówki działania pochodzące z wyższych planów istnienia, mające pomóc nam w
naszym przebudzeniu i podążaniu w kierunku najwyższych poziomów świadomości.
Ramaathis-Mam poświęcił swoje życie, by stać się pomostem pomiędzy gwiezdnymi
braćmi i naszym światem. Założył stronę inernetową Atlantis Angelis, której pod-
stawowym celem jest czynienie słyszalnym “Głosu Wszechświata”.
Kody Sił Ciemności
“Jesteśmy Panami Ciemności, którzy przerwali ciszę, mówiąc wam o najbardziej intymnej, ciemnej
części was samych”.
Informacja, którą wam przekazujemy, służy temu, byście stali się szczerzy sami ze sobą.Testuje również
waszą integralność i dodność. My przyjęliśmy naszą odpowiedzialność wynikającą z roli wychowawców
mocy ciemności a wy, jako ewolucyjni eksperymentatorzy, musicie sami zdefiniować siebie.
Do tej pory graliście po obu stronach poszukując zawsze tego, co mogłoby usatysfakcjonować i za-
spokoić wasze egocentryczne potrzeby. Teraz, w nowej sekwencji ewolucyjnej, musicie zdecydować, gdzie
podążać. To wymaga osobistego zaangażowania, którego do tej pory unikaliście”.
Tytuł tłumaczenia angielskiego “Secret codes of the Dark Forces”
Oryginał spisany przez Ramaathis-Mam’a w języku hiszpańskim
© Copyright 2005 by Ramaathis-Mam
Zdjęcie na okładce Krzysztof Burakowski
© Copyright for Polish Edition by Wydawnictwo Nameya 2008
Korekta Marian Braszczyk
Redakcja techniczna Maria Braszczyk
Przygotowanie do druku ERA~
Wydanie l. Wydawnictwo Nameya 05-092 Łomianki ul. Rajska 15
tel.: 022-751-52-35 lub 601-34-30-37
www.nameya.net e-mail;info@nameya.net
ISBN 978-83-922891-4-2
Prolog
2
Rozdział pierwszy GOAM-011 – KOD KOSMICZNEGO BUNTU
3
Rozdział drugi GORAM-101 – KOD ZNIEKSZTAŁCANIA RZECZYWISTOŚCI
8
Rozdział trzeci GORBHyS - 100 –KOD MANIPULACJI PSYCHICZNO-EMOCJONALNEJ - 17
Rozdział czwarty AMATRON -110 – KOD KORUPCJ I EGO
25
Rozdział piąty MOR-LHAM-111 – KOD ZMIANY ENERGETYCZNO-WIBRACYJNEJ 33
Rozdział szósty OGHAR- KHAM-121 – KOD ZNIEKSZTAŁCANIA PLANETARNEGO 38
Rozdział siódmy ORGHOM-221 – KOD PRZEMIANY WZORCA ZACHOWANIA
43
Rozdział ósmy MORKHOS - 222 – KOD DYSFUNKCJI CIAŁA ENERGII
48
Rozdział dziewiąty AMGHOR-TROM - 212 KOD INSTALACJI TENDENCJI DO ZŁA 54
Epilog 152
58
Dowody na zaprogramowane Fakty, przez Siły Ciemności
59
SPIS TREŚCI
1
Po raz pierwszy we współczesnych czasach, na mocy kosmicznego paktu, siły zła, lub inaczej ciemności, zgodziły się sko-
munikować z mieszkańcami Ziemi. Pomimo, że zawsze działają w sposób dyskretny, co stanowi ich cechę charakterystyczną,
przerwały swoją ciszę, by odsłonić kody manipulacji używane dla kontrolowania cywilizacji o niższym poziomie ewolucji. Siły
te stanowią ewolucyjną alternatywę dla jednostek pragnących doświadczyć negatywności i zła w życiu. Wszystko, co zostało tutaj
przekazane, może wydawać się naszymi niezmiernie ograniczonym przez wszelkiego rodzaju uprzedzenia, wierzenia i programy
edukacyjne, umysłom oraz intelektom bezużyteczną fikcją, ale taka jest rzeczywistość. Pomimo, że program ten stanowi część
określonej strategii, której celem jest dostarczenie informacji, nigdy coś tak realnego i do tego stopnia zadziwiającego, by sprawiać
wrażenie czystej fikcji, nie zostało wcześniej ujawnione. Przemysł filmowy ukazał nam różne oblicza świata ciemności i to w
nieświadomy sposób na nas wpłynęło. Wstrząsy, które w obecnym momencie dotykają naszej planety i cywilizacji stanowią
oczywisty dowód cichej walki pomiędzy światłem i ciemnością.
Żyjemy w świecie wielkich rasowych, ekonomicznych i społecznych konfliktów niosących społeczeństwu przemoc i strach.
Żeglujemy w spirali czasu zanurzającego nas w prądzie wielkich, dotyczących wszystkich poziomów zmian, którym ludzka
istota będzie musiała stawić czoła. Stanowią one ogromne ewolucyjne wyzwania, wobec których, wędrując poprzez czas, stają
wszystkie formy życia. Również planety i galaktyki muszą poddać się temu procesowi. Powinniśmy uświadomić sobie, że czynnik
dualności dominuje we wnętrzu kosmicznego dramatu ewolucji, a zrozumienie tego faktu pociąga za sobą przyjęcie
odpowiedzialności. Światło i ciemność stanowią dwa wielkie narzędzia umożliwiające nam doświadczenie wszystkiego, czego
potrzebujemy, by odkryć swoją rolę i cel istnienia w uniwersalnym dramacie. Dobro i zło zawsze istniały jako nieodzowne
składniki kosmicznej sceny, by powodować przebudzenie i rozwój naszej duchowej wrażliwości. Czy jesteśmy istotami światła,
czy ciemności? Czy jesteśmy częścią niepojętego, uniwersalnego planu, czy wszystko stanowi wynik łańcucha przypadkowych
zdarzeń, zachodzących bez specyficznego celu? Oto pytania, które w pewnych momentach zadawaliśmy sobie, wciąż nie zna-
jdując konkretnej odpowiedzi mogącej w pełni nas usatysfakcjonować. Zgodnie z naszą charakterystyką ewolucyjną jesteśmy
istotami unoszącymi się na falach dualności, nieświadomymi skutków, jakie to falowanie powoduje w naszym życiu. Życie i
ewolucja ciągle pozostają tajemnicą dla większości ludzi mimo, że stanowią przedmiot dyskusji filozofów, naukowców, teologów,
metafizyków i wszelkiego rodzaju duchowych poszukiwaczy. Wszechświat używa wielu różnego rodzaju mechanizmów, by
wiadomość dotarła do tych, którzy są zainteresowani oraz wystarczająco receptywni, by mogli ją wychwycić i skorzystać z niej.
Tutaj rozpoczyna się Odyseja ewolucji i wewnętrznej przemiany łącząca nas i komunikująca z Boskością jako źródłem wszys-
tkiego, co istnieje. To proces otwierania się i łączenia naszej duchowej wrażliwości z planem boskim inicjującym procesy kos-
micznej ewolucji. Jedno źródło wykorzystało, jako swoich posłańców, również Panów Ciemności, używając nieco drastycznej
acz dydaktycznej formy, by przekazać nam swoją wiadomość. Istoty te nie są różne od nas. Ich szczególność polega na tym, że
działają w zgodzie z negatywnością pobudzającą nieharmonijne zachowania w jednostkach. Stanowią uzasadnioną opcję
wewnątrz kosmicznego porządku, ze specyficznym celem do wypełnienia. Pomimo, że ich misją nie jest nauczanie nasi lecz in-
formowanie o stosowanych przez nie metodach postępowania, pomagają nam zrozumieć, że my również posiadamy ciemne as-
pekty, które powinniśmy przemienić. Wszyscy mamy moc transformacji i wolność wyboru umożliwiającą nam odkrycie naszej
roli i celu istnienia w scenerii uniwersalnej.
Ciemne siły odzwierciedlają złe tendencje i przeciwstawianie się kosmicznemu planowi ewolucji. W każdym momencie
dana jest nam możliwość wyboru sposobu myślenia, odczuwania i rodzaju działania. Nie jesteśmy jednak świadomi przyszłych
tego reperkusji w naszym życiu i społecznym otoczeniu. Znajdujemy się na rozdrożu kosmicznego czasu, gdzie będziemy
musieli zdecydować o naszej ewolucyjnej przyszłości. Jednak by to uczynić, powinniśmy mieć wystarczającą wnikliwość i
odpowiednie informacje. Wówczas będziemy mogli zdecydować, w którą stronę się udamy i z jakimi doświadczeniami chcemy
się zintegrować.
Dla mniej osobiście, odbieranie tej informacji stanowiło proces wnikliwego zrozumienia, że jesteśmy jedynymi, którzy uak-
tywniają pozytywne i negatywne skutki w naszym życiu. Panowie Ciemności, jako przekazujący informacje, stanowią tylko
narzędzie, którego wszechświat używa, by zapytać o nasze cele i pragnienia wibrowania w świetle lub ciemności. Różne para-
metry, mimo, że pochodzą z tego samego źródła, przynoszą odmienne skutki stanowiąc łaskawą i wspaniałomyślną alternatywę
Stwórcy dla nas. Jesteśmy wolni, by doświadczać tego, czego pragniemy, ale powinniśmy być świadomi, że doświadczenia te będą
również działać jako uzupełniający ładunek wnoszący swój wkład w naszą duchową ewolucję.
Mimo, iż informacja pochodzi od sił ciemności, jej cel jest bardzo konstruktywny. Ciemne siły mówią nami że wybory,
których dokonamy w następnych latach zadecydują o naszej ewolucyjnej przyszłości. To kamień milowy w historiii władcy
ciemności, lub inaczej tajny rząd, przerwali swoje milczenie, by wyjaśnić, w jaki sposób kontrolują nas i nami manipulują.
Ramaachis-Mam.
Prolog
2
Z systemów ciemności, Rada Kierownicza Sił Ciemności zwraca się do całej ludzkości planety Ziemi. Systemy planetarne,
o których tu mówimy, są umieszczone w niższym rejonie wszechświata, do którego wy nie macie żadnego dostępu. Tam
tworzymy, organizujemy i nadzorujemy wszystkie projekty rozszerzania się naszego wstecznego wpływu na inne systemy
słoneczne wszechświata. Jesteśmy nauczycielami polarności negatywnej, która powoduje w was tyle chorobliwej ciekawości i
tak was wszystkich pociąga. Jako Panowie Ciemności, zwracamy się do was wszystkich, w prostej i otwartej formie, choć za-
zwyczaj działamy z kosmiczną dyskrecją, istnieją różne rody sił ciemności działające jako uniwersalna koalicja w ramach obsz-
ernego ewolucyjnego spektrum. Niektóre grupy istot pozaziemskich, wchodzących do waszej trójwymiarowej przestrzeni, są
właśnie członkami naszej koalicji.
Zawsze byliśmy obecni w historii waszej ewolucji, a niektórzy z wielkich inicjowanych i proroków mieli sposobność in-
terakcji oraz współpracy z nami biorąc nas za posłańców światła. Oczywiście, istnieje również czynnik emocjonalnego zniek-
ształcenia, przekazany wam przez niektórych wizjonerów opisujących siły zła lub inaczej upadku. Zawsze skazani byliśmy na
wykluczenie w konsekwencji naszego kosmicznego buntu i nie podpisania umowy z uniwersalnym światłem. Jako odszczepieńcy
światła, wybraliśmy oddzielenie od boskiej siły twórczej uznawanej za wspomagający mechanizm wewnętrzny, istniejący w
każdej istocie kosmicznej. Nie pragniemy współpracy z boskim planem, ponieważ nie akceptujemy tego, co sfery światła nazy-
wają rzeczywistą funkcją boskiej służby. Nasze pojmowanie wszechświata jest całkowicie odmienne, dlatego jesteśmy Panami
Ciemności. Dla nas materia stanowi zasadniczy i oryginalny składnik życia oraz ewolucji.To, co wy nazywacie Bogiem, dla nas
jest niczym więcej jak mechanizmem zachowania energii, która sama w sobie podlega sprzężeniu zwrotnemu bez potrzeby ist-
nienia pierwotnego stwórcy. Ale nie zamierzamy tu prowadzić filozoficznych dyskusji, ponieważ celem książki jest ukazanie wam
sekretnych kodów, których używamy w światach takich ja wasz.
Dlaczego pierwszy kod określa się mianem kodu kosmicznego buntu? Dlatego, że począwszy od jego zaistnienia rodzi się
dwoistość we wszechświecie. Ta sama pierwotna energia kosmiczna, istniejąca wiecznie w różnych manifestacjach energety-
cznych, polaryzuje się, by tworzyć nieskończoną ilość doświadczeń, dzieł twórczych i sposobności ewolucyjnych. Oczywiście,
istnieje wiele praw we wszechświecie i znając je, można przejąć kontrolę nad programem kosmicznej ewolucji. W naszym przy-
padku bunt kosmiczny stanowi opcję biegunowości negatywnej, użytej w celu dominowania i generowania silniejszej władzy
oraz kontroli we wszechświecie. Biegunowość negatywna, lub inaczej zniekształcenie energii stwarzającej różne formy mani-
festacji życia i materii, jest nastawieniem na egocentryzm. Dlaczego istnieje biegunowość? Byśmy mogli cieszyć się większą au-
tonomią, wolnością i kontrolą nad życiem i ewolucją. Biegunowość ta istnieje w każdym stworzeniu, które zdecydowało o
oddzieleniu się od koncepcji Boga, jako mechanizmu kontroli i absolutnego autorytetu we wszechświecie.
Dynamika ewolucyjna wszechświata, taka, jaką my znamy i jakiej doświadczamy, jest procesem wiecznym, w którym stale
wybieramy odczuwanie indywidualności i mocy stwarzania tego, czego pragniemy doświadczać. Jeśli nie istniałaby możliwość
buntu, nie mielibyśmy sposobności bycia wolnymi i eksperymentowania z wiedzą dotyczącą manipulacji życiem i ewolucją.
Bunt jest stanem, w którym nie akceptuje się określonych dogmatycznych mechanizmów ekspresji i ewolucji podporządkowanej
autokratycznej Centralnej, Absolutnej Mocy. Oznaczałoby to ograniczenie wolnej woli, którego żadna istota we wszechświecie
nie pragnie doświadczać. My jesteśmy przedstawicielami tego stanu, ponieważ otwarcie wybraliśmy nie stawanie w szeregu z
Centralną, Bezwzględną Siłą, która rzekomo rządzi losami życia i rozwoju. Jeśli nie istniałaby opcja buntu, jednostki nie mogłyby
doświadczać wolności działania, ekspresji i twórczości. Jedni wybierają posłuszeństwo Centralnej, Absolutnej Władzy - Bogu,
a inni odłączenie się od niej w celu poznawania i doświadczania siły indywidualności.
Istnieje tylko energia oraz jej skoncentrowane przejawienia świadome swej indywidualności i tego, że poprzez jej zrozu-
mienie mogą pojąć tajemnicę życia i ewolucji. Dlaczego sektor światła różni się od naszego, jeśli chodzi o pojęcia i paradygmaty
ewolucyjne? Wszystko jest kwestią wierzeń, które każdy z nas uznaje jako adekwatne i optymalne dla życia i rozwoju. Według
naszego kryterium, celem ewolucji jest odkrycie, że jesteśmy szafarzami własnego losu, a energia ma służyć badaniu jej wielo-
rakich możliwości. Wszyscy jesteśmy współtwórcami tego, co istnieje we wszechświecie jako manifestacji różnorodnych możli-
wości, jakie energia w sobie zawiera. Dzięki temu korzystamy z niektórych zdolności takich jak moc, oddziaływanie i kontrola
nad życiem. Oczywiście, można również ingerować w życie innych. W jakim celu? By określonym istotom, zbiorowościom i cy-
wilizacjom dawać sposobność dostępu do pewnych aspektów naszej wiedzy i technologii niosących większy dobrobyt, indywid-
ualność oraz wolność.
My, Panowie Ciemności, przez wiele eonów badaliśmy różne obszary kosmicznej ewolucji. Byliśmy świadkami wielu pro-
cesów ewolucyjnych licznych cywilizacji i to, do czego doszliśmy, to rozczarowanie. Głównym czynnikiem decydującym o prze-
biegu tych procesów był brak informacji oraz systemów wartości i wierzeń powodujący wstrzymywanie ewolucji i możliwości
całkowitego rozwoju tych cywilizacji. Z tego powodu zawsze byliśmy obecni oferując nasze nastawienie i służbę tym istotom,
które tego potrzebowały. Gdzie byli zwiastuni sfer światła, gdy te wyłaniające się cywilizacje błądziły na drogach niepewności
Rozdział Pierwszy
GOAM-O11
KOD KOSMICZNEGO BUNTU
3
i ignorancji? Nigdy nie interweniowaliśmy wbrew woli jednostki, ponieważ my również stosujemy swoje kryteria i urywamy
wnikliwości. Negatywność, której wy doświadczacie jest bardzo odmienna od tego, w jaki sposób my jej używamy.
To, co wydarzyło się na waszej planecie, to stworzenie przez pewne grupy i ich duchowych liderów nieharmonijnej wizji
biegunowości negatywnej. Z jakiego powodu tak się stało? Ponieważ przywódcy ci byli wewnętrznie rozdarci i nie mogli pojąć
jak wielkie reperkusje znajomość prawdy mogłaby spowodować wśród ludzi. Zawsze istniały dwa rodzaje jednostek we
wszechświecie: kreatywni innowatorzy oraz ci, którzy wprowadzali te innowacje i wykorzystywali twórcze zdolności w praktyce.
Dlaczego duchowi przywódcy przeszłych czasów umniejszali rolę bieguna negatywnego, mimo, że negocjowali z jego przed-
stawicielami? Zrozumieli oni, że niektóre dogmaty wierności stanowią tylko mechanizm ograniczania, pomniejszania roli jed-
nostki i manipulacji. Jest to coś, co zawsze odrzucaliśmy, ponieważ narusza indywidualny charakter i wolną wolę posiadaną
przez każdego. Wspomnieliśmy ważny aspekt ewolucji, jakim jest wolna wola. W zależności od tego, w jaki sposób jej używamy,
otwiera się przed nami rozległy obszar możliwości pozwalających doświadczać i odkrywać własną moc oraz wolność wypowiedzi.
Według nas, historia nie rozwinęła obiektywnego podejścia do sił ciemności. Spowodowało to narastanie uczucia pogardy
i przerażenia w stosunku do nas. Każdy z was był częścią sił reakcyjnych, ale ponieważ jesteście wolni i niezależni, zdecydowal-
iście doświadczyć bieguna pozytywnego. Nie powinniście myśleć, że my nigdy nie byliśmy po stronie tego bieguna. Byłby to
wielki błąd. Oczywiście, że byliśmy, ale odczuliśmy potrzebę ustanowienia we wszechświecie nowego porządku ewolucyjnego.
Gdyby nie istniała biegunowość, nie bylibyśmy w stanie odkryć ani zrozumieć, czym jest indywidualność i dualność. Zatem
niezbędne jest istnienie dwóch ewolucyjnych opcji. Każdy z was, w każdym momencie, wybiera to, co pragnie stworzyć i czego
chce doświadczyć w swoim życiu, bez jakiegokolwiek nacisku z naszej strony.Tylko wtedy, gdy jednostka w pełni zainteresowana
jest doświadczaniem negatywności, oferujemy jej nasze usługi, nastawienie i wsparcie. Nie istnieje nikt we wszechświecie, kto
mógłby zmusić was do podjęcia decyzji, jeśli nie dacie mu na to swego przyzwolenia. W konsekwencji, jesteście odpowiedzialni
za swoje życie. Jednak wasz cynizm jest tak ogromny, że zawsze poszukujecie zewnętrznych czynników, na które moglibyście
zrzucić całą odpowiedzialność.
Przekazane wam zniekształcone zasady duchowe, etyczne i moralne stanowiły mechanizmy manipulacji, zaprojektowane
przez nas jako część waszego programu ewolucyjnego. Nadzwyczajnymi narzędziami manipulacji mas były instytucje religijne.
Używaliśmy ich, by promować zepsucie, oddzielenie, wyzysk i strach oraz kontrolować w ten sposób wasze życie i ewolucję.
Ziemia przeszła różne fazy dekadencji, degradacji i destrukcji właśnie w rezultacie nierównowagi pomiędzy dwoma biegunami.
Społeczność światła wpoiła wam koncepcję mówiącą, że to siły zła zawsze były odpowiedzialne za wszelkie okrucieństwa,
przemoc i zniszczenia mające miejsce na waszej planecie. Korzystamy teraz z okazji, by wyjaśnić, że był to, użyty przez istoty
światła, niewłaściwy sposób, by nas zdyskredytować. Wszystkie zbrodnie i okropności, których dopuściła się ludzkość były
wynikiem braku wnikliwości. Stanowią one zaprzeczenie indywidualności, twórczego potencjału i poddania się Absolutnej
Centralnej Mocy. Nieakceptowanie idei indywidualności jako mechanizmu ekspresji energii, mocy transformacji i tworzenia
życia, przyniosło mieszkańcom Ziemi naprawdę wiele frustracji.
Jesteśmy reakcjonistami. Gdybyśmy jednak nie istnieli, wszechświat nie byłby zdolny do zrealizowania swego celu
ewolucyjnego wyróżniania indywidualności, mocy, kreatywności i samokontroli. We wszystkim i w każdym z osobna istnieje
wewnętrzny program buntu. Jeśliby tak nie było, to z jakiego powodu wasze zachowania są tak nieharmonijne? Jednak nawet
wasza buntowniczość nie jest oczyszczona, mówiąc więcej, jest zniekształcona, co nie pozwala wam na zharmonizowanie prze-
ciwności. Tym, co naprawdę powoduje równowagę, moc i siłę jest manipulacja bieguna negatywnego, którą wprowadzamy, gdy
jednostka o to zabiega. Interweniujemy tylko wtedy, gdy potrzebujecie naszej służby i pragniecie doświadczyć negatywności.
W innych przypadkach trzymamy się z daleka. Naszym celem nie jest przekazanie idealistycznej wizji nas samych, lecz raczej
przedstawienie sytuacji już bez żadnych zniekształceń.
Nasze paradygmaty ewolucyjne są diametralnie przeciwne do tych proponowanych przez siły światła. My używamy tech-
nologicznych i naukowych koncepcji bez stosowania ideologii filozoficznych czy duchowych. Jesteśmy, jak nazywa nas
społeczność światła, “Materialistycznymi Nauczycielami”, ponieważ nasza energia i praktyczne umiejętności skupione są
wyłącznie na rozwoju oraz technologicznym i naukowym postępie we wszechświecie. Nie akceptujemy istnienia Absolutnej
Mocy, lecz uważamy, że kosmiczne prawa stanowią konsekwencję stanu stałej transformacji energii wewnątrz uniwersalnego
ewolucyjnego kontekstu.
Zawsze byliśmy obecni w waszej ewolucji planetarnej, a cywilizacje o większym naukowym i technologicznym postępie
były pobudzane właśnie przez nas. Przemoc, zniszczenie i wyzysk stanowią wtórne skutki, kiedy pozytywny biegun nie jest w
równowadze z negatywnym. Jeśli nie istniałyby konflikty militarne, niemożliwe byłoby doświadczenie indywidualności, ucisku,
błędu ani wolności. Ponadto nie byłoby możliwe testowanie skutków naukowego i technologicznego postępu. Wspieramy ide-
ologie, które mówią, że najbardziej nowatorscy i inteligentni powinni kierować innymi. Czy naprawdę myślicie, że przemoc jest
mechanizmem, który sprawia nam przyjemność? Nie. Konieczne jednak jest pokazanie wam, że wewnątrz was znajduje się
żądna zniszczenia, niepohamowana bestia, której celem jest zbadanie skutków stosowanych przez nią represji i nieprzestrzegania
zasad ewolucyjnych. Zło, tak jak je postrzegacie, stanowi narzędzie odnowy i ewolucyjnego oczyszczania pozwalające wam
4
wybierać i umacniać ego oraz despotyzm jako ekspresje waszego buntu przeciwko Absolutnej Centralnej Mocy.
Gdy odmawiacie współpracy z systemem ewolucyjnym narzucanym przez sfery światła, macie poczucie bycia bardziej
niezależnym, bez psychologicznych ograniczeń i emocjonalnych urazów. Dlaczego przeciwdziałać temu, że jednostka decyduje
się na doświadczanie negatywności, która już istnieje w jej wnętrzu? Czyż nie byłby to akt traumatycznego, ewolucyjnego przy-
musu? Czy zakończenie może stanowić tu usprawiedliwienie? To, co katalogujecie jako zło, stanowi tylko opcję wybieraną
przez was i wszechświat. My zaś zapewniamy możliwość jej doświadczenia. Czy powinniśmy być za to obwiniani? Wypełniamy
tylko naszą funkcję i także jesteśmy częścią wszechświata oraz ewolucjii w przeciwnym razie nie istnielibyśmy. Od początku
czasu zawsze byliśmy obecni stanowiąc część scenerii kosmicznej ewolucji. Naszym celem jest pełen rozwój racjonalnych oraz
intelektualnych zdolności w celu generowania mocy, kontroli i panowania nad wszechświatem. Każdy z was potajemnie chce
tego, co my posiedliśmy: mocy i kontroli nad materią. Pragniecie również umiejętności używania różnorodnych przejawień en-
ergii dla tworzenia dobrobytu, dostatku i przyjemności. Dlatego mówimy, że jesteście szatańsko naiwni.
Kosmiczny bunt umożliwia nam rozwijanie i odkrywanie innych aspektów ewolucji, istotnych dla zrozumienia tajemnicy
istnienia. Za każdym razem, gdy odmawiacie postępowania według emocjonalnych i psychologicznych wzorców, nie reali-
zowanych z powodu posiadanych przez was moralnych i etycznych wartości, otwieracie się na doświadczanie buntu i negaty-
wności. Dlaczego przejawiacie taką chorobliwą i niekontrolowaną tendencję do negatywności? Ponieważ bunt jest wewnątrz
was i wymaga uwagi oraz wyrażenia go. My, jako władcy ciemności, przybyliśmy, by zdominować poziomy bardzo wysokiego
kosmicznego buntu. Nasz wpływ i moc mają bardzo szerokie spektrum ewolucyjne. Mówimy wam o tym, byście mogli zrozu-
mieć, że pragnienie mocy, posiadania i kontroli jest również w was samych. Zdarza się oczywiście, że niektórzy z was są tego
świadomi oraz czują, że niewłaściwe jest karmienie tego rodzaju pragnień.
Pycha stanowi narzędzie używane przez nas w stosunku do istot takich jak wy, znajdujących się na etapie ewolucyjnej
poprawy stanowiącej właśnie rezultat waszego buntu. Nie powinniście być tak naiwni i myśleć, że znajdujecie się na Ziemi z
powodu błędnych praw wszechświata. Każdy z was przyłączył wzorce dualnego zachowania i konsekwentnie jesteście podatni
na bycie pod jego wpływem. W pewnych okolicznościach używacie filantropijnych parametrów skrywających się za domniemaną
uczynnością, ale my wiemy, że jest to tylko projekcja ego, które pragnie być odbierane jako bardzo pomocne, gdy jest potrzebne.
W innych sytuacjach, gdy wasze osobiste interesy są zagrożone, uaktywniacie egocentryzm stanowiący narzędzie kontroli i
przyjemności. Jako istoty bardzo słabe, jesteście podatni na manipulację. Nie myślcie, że manipulacja jest nieświadoma. Stanowi
ona mechanizm używany przez ego, by pokazać wam, w jakim miejscu ewolucji się znajdujecie. Jeśli rzeczywiście mielibyśmy
ocenić wasz stan ewolucyjny, powiedzielibyśmy, że macie więcej tendencji negatywnych niż pozytywnych. Teraz zamierzamy
opisać cechy osób, u których dominuje biegun negatywny:
1. Nie uznawanie istnienia Absolutnej Centralnej Mocy, czy inaczej Boga.
2. Akceptowanie tego, że istnieje tylko energia stanowiąca element pierwotny, którego celem jest wyrażanie nieskońc-
zoności form życia.
3. Przekonanie, że materia jest źródłem życia i tylko poprzez odkrywanie jej nieskończonych możliwości można zaspokoić
fizyczne, emocjonalne, umysłowe i intelektualne potrzeby.
4. Akceptowanie praw wszechświata jako niezależnej dynamiki boskiej mocy i odkrywanie mechanizmów jej działania w
celu kontrolowania tej mocy i zaspokojenia własnych ambicji oraz oczekiwań.
5. Przekonanie, że istnieje jedynie transformacja energii, a życie nie przejawia się poza jurysdykcją czasoprzestrzeni, w której
żyjemy. Rozumienie, że koncepcja nieśmiertelności stanowi strategię psychologicznej i emocjonalnej manipulacji ludźmi.
6. Przyjmowanie koncepcji mówiącej, że jesteśmy wolni, by robić to, czego pragniemy, ponieważ nie ma mocy najwyższej,
która osądzałaby nasze działania.
7. Uważanie, że niesmiertelność to rozwój technologiczny i naukowy służący zrozumieniu praw transformacji energii i tego,
w jaki sposób zaadoptować ją, by stwarzać stałe warunki egzystencjalne.
8. Przekonanie, że wszystko, co istnieje we wszechświecie służy odkrywaniu i wykorzystaniu jego źródeł i nieskończonych
możliwości.
9. Uważanie, że każdy z nas ma moc stwarzania, stanowiącą naturalną konsekwencję naszego istnienia oraz że jesteśmy
jedynymi, którzy nadają sens życiu.
10. Uznawanie koncepcji mówiącej, że Bóg to pragnienie stwarzania, rozwoju i bycia mechanizmem przedłużania
gatunków oraz ewolucjii tworzenia lepszych warunków życia spełniających nasze potrzeby.
11. Przekonanie, że egoizm jest siłą motywującą, pobudzającą życie i działania tych, którzy żyją tylko dla siebie i którzy
poszukują wyłącznie własnego dobrobytu, nawet kosztem cierpienia innych.
Oto główne cechy charakteryzujące istoty reakcyjne. Każdy z was powinien przyjrzeć się sobie w kontekście przedstaw-
ionych przez nas wstecznych parametrów, a z pewnością będziecie zadziwieni.
Jako liderzy sił ciemności, możemy obiektywnie stwierdzić, że generalnie posiadacie tendencje do zła. Jeśli tak nie jest, to
z jakiego powodu wasza planeta znajduje się w tak opłakanej i słabej kondycji? Dlaczego jest tyle niezgody i podziałów wśród
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin