Kuchnia wędkarska - Barowicz • Tatarczuch - 1990.pdf

(119466 KB) Pobierz
TADEUSZ BAROWICZ
WOJCIECH TATARCZUCH
K u c h n ia w ę d k a rs k a
Danucie i Sylwii — naszym Żonom
(A
W YDAW NICTW A „ALFA“ — WARSZAWA 1990
Okładka i strona tytułowa MIROSŁAW POKORA
Ilustracje kolorowe BOŻENA JABŁOŃSKA
Rysunki czarno-białe WŁODZIMIERZ DYBA
Redaktor BOŻENA MAZUR
Redaktor techniczny RYSZARD JANKOWSKI
© Copyright by Wydawnictwa „Alfa", Warszawa 1990
ISBN 83-7001-212-4
WYDAWNICTWA „ALFA" — WARSZAWA 1990
Wydanie pierwsze
Skład: Zakład Poligraficzny Wydawnictw „Alfa"
Druk i oprawa: Rzeszowskie Zakłady Graficzne w Rzeszowie
Zam. 2016/89. F-9
OD AUTORÓW
Od najdawniejszych czasów rybołówstwo nierozerwalnie wiązało
się z historią człowieka. Naczelną bowiem troską ludzi i głównym ich
zadaniem było zdobywanie pożywienia. Wprawdzie dziś rola rybo­
łówstwa, podobnie jak i myślistwa, znacznie zmalała, niemniej jednak
ryby, tak morskie jak i słodkowodne, nadal w znacznym stopniu ła­
godzą deficyt pełnowartościowego białka zwierzęcego, tłuszczu, soli
mineralnych i Witamin.
W naszym społeczeństwie wiedza o rybach i sposobach ich przy­
rządzania nie jest duża. Dominuje kilka tradycyjnych sposobów po­
dawania ryb w niewielkim stopniu uwzględniających specyfikę po­
szczególnych gatunków mięsa, ich walorów smakowych i przydat­
ności kulinarnej. Literatura krajowa — aczkolwiek obfita — prawie
każdą rybę traktuje jednakowo, ograniczając się głównie do potraw
sporządzanych z filetów ryb morskich i z rzadka do 4—5 gatunków
ryb słodkowodnych (karp, lin, szczupak, pstrąg, węgorz).
Autorzy niniejszego opracowania zadali sobie trud zebrania przepi­
sów na wykonanie potraw ze wszystkich ryb słodkowodnych, pow­
szechnie poławianych przez wędkarzy. Przepisy nasze urozmaicą
z pewnością rodzinne jadłospisy. Większość potraw nadaje się na
każdą okazję, a niektóre z nich mogą uświetnić nawet wykwintne
przyjęcie.
Oddając
Kuchnię wędkarską
do druku autorzy mają nadzieję, że
zaciekawi ona zarówno doświadczonych wędkarzy, jak i stawiających
pierwsze kroki. Do tych drugich adresowany jest między innymi roz­
dział poświęcony rozpoznawaniu, biologii i zwyczajom ryb. Ze wzglę­
du na chroniczny niedobór podstawowej literatury wędkarskiej auto­
rzy starali się tę lukę wypełnić między innymi informacjami na temat
metod połowu i sprzętu, okresów ochronnych oraz ograniczeń wyni­
kających z postanowień Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
(wymiary ochronne, limity połowu).
Niniejsza książka jest również przeznaczona dla szerokiego kręgu
osób prowadzących gospodarstwa domowe. Zawiera bowiem wiele
przepisów kuchni rybnych: polskiej, niemieckiej, włoskiej, francu­
skiej, węgierskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i innych. Zachęci to nie­
wątpliwie Czytelnika do częstszego przyrządzania zbyt rzadko do­
tychczas spożywanych potraw z ryb.
3
Większość gospodyń przyrządza ryby raz w miesiącu albo jeszcze
rzadziej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często brak rozeznania
co do właściwości smakowych i walorów odżywczych dostępnych
w sklepach ryb. Miejmy nadzieję, że niniejsza książka udzieli Czytel­
nikom niezbędnych informacji. Autorzy proszą Czytelników, aby
uwagi nasuwające się po lekturze i propozycje zmian przesyłali na
adres Wydawcy, pozwolą one na lepszą redakcję następnych wydań
„Kuchni wędkarskiej".
A zatem: połamania kija i... smacznego!
AUTORZY
Zgłoś jeśli naruszono regulamin