Secret Service 65 1999-02.pdf

(44548 KB) Pobierz
WiELU
PIZYGODA CZEKA U
ClEBIEl
IEŚLI
zawm
lrlARZYł.EŚ,
ABY
CHOt
llA
CHWIL~
stat
s~
onwaziiYlll RYCERZEm,
P01\mYJJI mAGb;m, czy
PODstęPUrm:
U<>DZIEjEm to
tE~z
fESt tO PBOstSU
n
!z
K.IEDm>Lwbl:.l WlELKI
świAt PEł.ED
PJ!Z'(GóD-
PO
~
PIEJ®szy WRlstORll GIER.
- fEst tAA.R&ALIIY l BLisld mARZEniom,
~E
llAwrt o
trm
nłE śn:lł.EŚ
l
W
BALDVI(S GA1l: ZnAjDZIESZ
OGI\PlllllĄ PRZEstRZEń PRZEDstawiOnĄ.
W
Plęll!Ej
G~fiCE
O WYSOKIEJ
ROZDZlELCZOŚCIII61111LIOnAC11
BAJt91. MIAsta
(w
trm
OGI\PlllliE 'h1Vl.OWE 8ALD17l(s Gan), WSIE,
LASY,
1Jis.m
HAnDLOWI, GÓR)', WYBRZUE MORZA, W
Sl1ll11E
POilAD
10.000
LOKe.Cfl,
nit
LICZĄC
Wll>LK!Ef
ILOści ~·
Srtld
BIJDYIIlÓW
O
R_ÓZIIYlll
PRlUnACZEnto m.In. twtEJil)ZE,
~ZllrY,
zajAZDY,
Sll.EPY,
śwlĄ_łYDIE,
czy ZwaJ.E DOI!rY miESZIW.DE. Do Ke.ZDEGO
l
niCH
lllOZ
ESZ
WEjść
l
POI\PZlllaWIAt Z mfESZKe.ÓCI\lD'I
(czy
OG~Bit
IcH, LVB nawrt... ). W BALDOIU GAtE
sPOłKe.sz
tu
'tYSIĄcE
osóB
l
PotwORÓW
ZAjĘtYCH
SWOimi
Wł.ASJJYllli SP~WAllli,
DO Jj'ó!I;YCH
ZAWSZE
BęDZIESZ lllÓGŁ
wtJ\aclt
SWOjE
fnY
GROSZE.
DzięKI
in1VlcYfntf
OBSł..VDZE
l
WSPAIIiał.Ef
POLSKIEj
WERSjijęzyKOWEj (~Z
OBUERllll.l DI\.DBWGOWO
ooP~COWADĄ.in~jĄ) ~
tm
świAt
stoi DLA CIEBIE
otwo~ml
S
CD-ROni'
ów.
WYStłPVjE
w niE! PODQD
200
postAci
slo~CYCH
voziAL
w AJ:Cfl.
BaLDvl(s Gatt to jEDnA
z
najwtęrszycH
GlEJ..OstAtnicH
LAt.
Zallii1TIE
az
W
GRZE znajDZiESZ srtld BROni, ZBR.DIIIlliiYCH BAJil)ZO lstOtliYCH PRZEDmiotów.
mousz
tu
POSUJGtwat
stę sEłKe.ml ZAlLĘt
l czaR(>w.
WSlYstltP
to (OR!!Z wlm,
W
IELE
WięcEj)
jEst
D0$1łPDE tE~
WPOLSJ:It f OJERSfl
języKOWEj:
OPISY
PRZEDlllłOtÓW
l CZARÓW, ZnAjDOWAm W GRZE
JSI\Zid,
OR&Z
oClYwlściE
DIALoGI
l
CAŁA
HlstoRJ.A
BALDvl(S Gatt•
PODAD
PODAD
PODAD
POnAD
SZCZEGÓI.Y ZA
JllESIĄC),
fl.Ul!!ACZEniA
O~
~DA~fĄ
W'YXPDADA PRZEZ nAfLEPSZVCH
2500
POLSJdCH
SAIIIPtl,
1700
stli.Oa
fEnfV,
100
stli.Oa
DOSĘIDQUf
lnstJwxcf1,
40
l'OLSQCH
AJd'OI\ĆW
(w
'h1ll
QLKI\
ZIIAIJYCH PortAd -
FACHowców m.In. AnDRZzfa SawlcidEGO (n.vmacz
RSIĄZR
rantasv).
faci(Jl
PIE~
(PISAIIZ fAntllSY,
~DAJd'OR.
IJI1!SIECZati(Jl
GAIJIB~81!),
0!\IIZ ZESPÓL fl.umaczy
l
~.ĄJd'OJ\ĆW
mAG.
Z WYDAwnictwA
ul
Stłrowiślneli!i,
teł.(0-12!42126
17
(e
C
enter,
Vollls,
CD ProJekt, Wirtualny
świat
oraz we wszystkich
Innych
dobrych
sklepach
z
grami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
ABE'S
EXODUS
•••••••••••••••
155,00
BALOURS GATE
••••••••••••••• 155,00
BIOF!IEAIIS
•••••••••••
•••••• 155,00
BIOSYS
••••••••••••••••••••
155,00
cac
TYBERlAli
suM
•••••••••••• 149,95
cAn
a
DOGZ
3 •••.
.
••.•
••••• 149,95
CIYIUZATIOM:CAU TO POWEll •••••• 155,00
HEROES
MIGHT a
MAGIC
3
••••••• 155,00
JA&GED AUEGIAIICE 2
•••••••••••
49,95
JEDI
KIU6HT
+
MISJE
••••••••••••
TU.
KIIIG'S
QIJEST
8
••••••••••••••
155,00
IDO
2
••••••••.•••.••••••
155,00
WIO IOIISTRUICTOII••••••••••••
WffTWAFE COMMAliDER
••••••••
15. LUlA VIRTUAI. BABY
(ocl18 lat) •••••
59,95
16. MOMKEY HERO
•••••••••••••••
149,00
17.
MYTH 2
••••••••••••••••••• 155,00
18.
OIITlAWS ••
••••••••••••••••••
TU.
19.
PROPtlOT 99
••••••••••••••••
155,00
20.
QUEST
FOR
GLORY
............. 155,00
21.
RED BAROII30
•••••••••••••••
155,95
22.
RfTURII
TO KROIIGOR
••••••••••• 155,00
23.
SIO
MEIER'S
AI.FA
CEMTAURI
••••••
145,00
24.
SIM
CITY 3000 Pl
•••••••••••••
145,00
25. STARSIE&f
••••••••.•••••••• 155,00
26.
STARSIE6E TRIBES
••••••••••••• 155,00
27.
MAIIIC:A CHAll.
OF
DISCOWERY
•••
28. WARMAMMER
40000
CHAOS GAlE
•••
QOLD GAMES 2
ZESTAW 2A GIER
NA
22 CO.
ROM'
ach
Wszysl1de gry w
pełnydl
wersjach.
Wśród
nich tal<le
hlty
jaJe
Z(strategia
RTS),
Klng's
Ouest
7
(przygodowa).
Earlhsfege 2
(walid robotów).
Star
General
(Strategia
turowa),
Vlrl1Ja
Aghter
(bijatyka 30), war
Wind
(Stnrteoia RTS).
Screamer
(wyścigi
samochodowe). Hlnd
(symulator
śmlglowta),
O~on
Burger
(przyvodowa). Alr
Power
(symulacja lOtnicza),
Apache
longbOw
(symUlacja
śmigiOwca)
a
takie:
T
oonstruck
na 2CD, Baphomets Auch 2CO, PanwGenaral, Shalten Ober
Rlva. Bermuda Syndrome,
TIH
Chaos Control, Knlghrs
,
Chase.
A4
Networ1cs.
Aoe of
Rlfles. Actlon
Socoer,
Solar
C
rusade, T
ennls.
f'llkletnwłera IMIIUk'lł
tylko w
ltlYU
niemieckim.
Czt« glerwwersfl nleml"koftzyc:mef.
Keide
plyta mniej nit
6llotychl111
3 CZASZJ(I TOlTEIÓW
..............................55,00
3
W
1 (Autb,
Mr Touto, Darli - )
........29,95
A.D. COP
.............................................39,95
AlE
S DDYSEE OODWORlD
.......................59,95
AIIE'S EXOOUS
........................... ..........155,00
ACE VERTURA-PSI DETEKTYW
...................69,00
AIIIIO
1602 .......
..................................155,00
ARMORED FIST
2 ..................................
145,00
ASSAULT
RIG$ .
.
.....................................
99,00
AVAI.OM
ClASSIC 2
.................................29,95
8AI.lS
Of
STEEl
...................................139,95
BlACK
IIAHUA.....................................169,95
BlOOO 2
............................................155,00
BROitEN
SWORD
11
..................................
59,95
CAESAII
3
..........................................155,00
CAllilAGEODOM 2
.................................139,95
CHAMPIOIISHIP MAilAGER
91\98
...............
119,00
CHASM
THE RIFT ...................................79,00
CHESMASTEII
5500
...............................129,95
COUII MeRAE RAUY
.............................159,95
COMMUDOS ......................................
155,00
COIIQUEST
EARTH ..................................
49,95
CotiSTRUCTOR
......................................99,95
CREATURES
..........................................
59
1
95
CREATURES 2
......................................155,00
CROC
.................................................59,95
CliUSADER 110 REMORSl
.........................
29,90
OARIC COL-CDUIICD. WARS
.......................59,95
OARIC COLOMY
.......................................59,95
DARK OMEII WARMAMMER
.......................59,95
DARK REIGN,C0
.....................................59,95
DARICUGHT COIIFUCT
.............................49,95
DEEPER OUIIGEOIIS
................................49,95
OEFIIImVE WARGAME
...........................129,95
OESTRUcnOM DERBY
11
...........................
39,95
DIABlO
................................. , .............
99,95
OREAMS TO
REAUTY
..............................
49,95
OUKE
NUKEM
30 ....................................79,00
OUME
2000
.........................................
155,00
OUMGEOM lEEPER
..................................59,95
EARTH
2140 ........................................
.A9,95
EAATH
2140
MISSIOI
PACK
......................49,95
EARTH
WORM JIM..................................49,95
EMEIIGEMCY
.........................................49,95
EMCYKlOPEDIA POWSZECHNA FOGRA'99
.......99,00
ENGUSił
TRAIISlATOR
............................189,00
F·22 TOTAI. AIR WAR
.............................155,00
FAU
WBSS
1939
...................................59,95
FAUOUT
2 ..........................................
155,00
FIELOS
OF
FIRE
.....................................59,95
FIFA
'1999
.........................................139,95
FIFTH ElEMEliT
.....................................99,95
FIGIITiliG FORCE
(30FX) ...........................99,95
FillAl FAlilASY VII
...............................159,95
FillAl UlERATlON ..................................79,95
FlYIMG SAUCER
.....................................49,95
FRAGIU
AUEGIAMCE
..............................69,95
FRONT
UIIE FIGHTERS
...........................159,00
GAIIGSTERS
........................................149,95
GOLDEM GAMES 2
.................................129,00
GOIISfBUMP$
......................................129,95
GRANO PRIX lEOEII0 .............................155,00
GRAIIO THEFT AUTO
Pl
............
..............
149,95
GRIM FAIIDAIIG0 ..................................195,00
GUTS'M'GARTERS
...................................39,95
HALf
UFE
..........................................155,00
HEARTS
OF DARlilESS ...........................
155,00
IlEWIEMDER
.......................................129,95
HEREnC 2
..........................................155,00
HEROES
Of
MIGHT& MAGIC
2 ....................99,95
HElEM
11
.............................................
49,95
HElEN
11
MI$JE..
...................................49,95
HOPKIIIS FBI
........................................69,00
IF·22 ................................................155,00
IMPERIUM GAUCTICA
............................59,95
INCUBAT1011+MI$JE
................................99,00
IMDUSTRY GIAIIT ..................................139,95
IIISAIIE SPEEDWAY
2...............................79,95
IMTERSTATE
76
COlO
..............................59,95
IPAMZER 44
..........................................89,95
J.B....................................................29,95
JACK ORlAMOO
.....................................49,
95
KAJKO
l
KOROS2 W KRAINIE BOROSTWORÓW
.39,95
KIMO
.................................................59,95
KIIIGHTS
a
MERCHAMTS ..........................49,95
KUPłEC
...............................................39,90
lAllOS O
lORE
11 ......................,
...........
59,95
F
lAWilMOWER MAII·KOSIARZ UMYSlDW
........14,95
WIO
ISUJI0
.......................................
155,00
lEMIIIGS PU .......................................49,95
lET'S
ORAW
.........................................99,00
LEW lEON
............................................49,95
UGA
I'OLSIA
MAilAGER
'98 ......................
99,95
lOOE BUMER 2
.....................................139,95
LO
MAX
...............................................
49,00
M.A.X.
2 .............................................
99,00
MAli
OF WAR
....
....................................
4!t,!IO
MAYOAY
..................................................,",
MEGA
3
PU
.......................................,,.,,,".
CDINIK GJB
N
CD-ROM
MEGAI'U
9
........................................
139,95
IIIGHT a
MAGIC Vl
...............................
155,00
IIIISSIIIG III ACT1011 ...............................
139,95
MOIIACO GRAIIO
PRIX .............................99,95
MOIIT1lliMA IIETURII
............................
149,95
MORTAl
KOMBAT
3 ................................
59,95
MORTAl
KOMBAT 4...............................139,95
MOlO
RACER 2....................................139,95
IIUlTlPU
........................................ ,
...29,95
MYTH
.................................................
99,95
II8A
99
..............................................139,95
W
UVE
'97 ........................................
59,95
MEED FOR SPUO
3
...............................
139,95
MET
STORM
..........................................59,95
MHl
'99
.............................................139,95
MOWY
TIEIIAGEMT..................................14,95
OOT ..................................................
155,00
OlYMPłC
GAMES
...................................59,95
OPERATIOIIAl
ART OF WAR
.......................
59,95
PdZSI
COIIMAIIIIER
............................155,00
PEOI't.E'ł
GEIIERAI. ...............................155,00
Pn'FAU
..............................................A9,95
POIAIIIl
..............................................
59,95
POPCOIIII7
6W1Alll1 .............................79,95
POPOI.OOS
3 THE lEGIMililiG
...................139,95
POSTAI.
...............................................
59,95
PREMIER MAIIAGER'99 ..........................139,95
Pn
..................................................149,95
QUAIIE
1..............................................
69,95
QUAI(E
11 ............................................
155,00
QIWf
11 6ROIIIO
ZERO ...........................99,95
QIWf
11
RECKOGIIIIIG ............................99,95
IWUIOAD
TYCOOI
2 .............................
155,00
IIAIIIBDW 6 .........................................
155,00
RAYMAII OESIGMER.................................59,95
REAH
................................................144,95
REAI.MS
OF
AIUWIIA ..............................
49,95
REBEl
ASAUIT
......................................14,95
REDUIIE RACERS
...................................59,95
REfWX
...............................................
59,95
RMN·THE SEQUEl
TO MYST
...................169,99
SCORCHER ...........................................69,95
SEIISIBlE SOCCER
'98
.............................
59,95
SETTlERS ............................................19,95
SETTlERS
3
........................................
145,00
SETTlEliS 11 .........................................
39,95
SEVEK
KIIIGDDMS ..................................89,95
SFINX
.................................................29,95
SHAOOW Of
THE
EMPIRE (KARTA
30) .........119,95
SHADOWS
OVER RIVA
..............................49,95
SilEliT
HUIITER
COMMAMDER ED..............155,00
SIM
AliT ..............................................
69,95
SIM CITY
2000
......................................
59,95
$111 ...................................................
155,00
SKAUT KWATERMASTER
...........................29,95
SOlOIERS
AT WAR ................................155,00
SPEC OPS ..........................................129,95
SPB!CIIOSS
.........................................
49,95
STAR CRUSAIIOER
..................................14,95
STAR WARS ROGUE SOUAD
......................155,00
STARCAAFT
........................................155,00
STARCRAFT:8RODD WAR
..........................79,00
STOME AXE Pl
......................................59,95
SYIIOYCATE
WAR$ ..................................
49,95
TAR&n
...............................................59,95
TEAM APACHE
.....................................155,00
TEMU ................................................
39,95
TERMlilATOR
2029 .................................
14,95
TEl
MURPIIY OVEJISEER ..........................99,00
THIEF·THE OARK PROJECT
......................155,00
TlME WARRIORS
Pl
................................
39,95
T1IM8
RAIDER .......................................99,00
TOIIB
RAIDER 3 ...................................155,00
TOM8
RAIDER
11 ............................
.......
129,95
TliilE
RE8ElUOII
....................................49,95
TOTAI. AIIII.BATIU TACTlCS .....................99,95
TOTAI. AIIIIIHILATIOII ...............................59,95
TOTAI. RACIIIG
.....................................169,00
TOUCHE
Pl ..........................................
59,95
TRESPASSER .......................................139,95
TRIBAL
RA6f
........................................
59,95
TUliEll
1 ...........................................39,95
UF03
(X-COM
APOCAI.YPSE)
......................
88,50
UliREAL
.............................................155,00
VIRTUA FIGHTER 2
.................................99,95
VIRTUAI.
CIIES$
11
..................................
99,00
WACKI ................................................39,99
WAGES
Of
WAR .....................................59,95
WAR
WiliO ...........................................
59,95
WARCRAFT
11
OEWX EDITIOII
....................69,00
WARSAMES,CO
....................................139,95
WARIW!MfR 40000
CHAOS GATI
.............155,00
WARlORliS
III
.......................................99,95
WATEIIWOR1.D STRATESY
........................139,95
WlRTUAUIE PUZZlE
................................
49,95
WYSPA 7 SKARBÓW
Pl
............................
29,95
X FilE
THE IIAME .................................
159,95
29,95
X·WIIIG COllECTOR
..............................159,00
ZAGAIIIII LWA
lEililA.............................
xs
.....................................................
MatMania
TJ1Y
WSjlalllaie
gry
małM)a1)'ClJ1ł
.
łączące
pf1Y)em~
grania
z
nauką
POdstaw
rnalema~
dla
płelw$Zyeh
klas
szkoly
POdstawowel.
WszYStlde
gry
pomagają
w
nauce
porownywa-nla
liczb 1
w
opanowaniu
cZ!erech
~
HISTORIA
~
Zbiór
wladomośel
-
podstawyehdllłlaAmatematyCZO)'Ch.
o~
Oj>racowaneplllllhlstoryl<a.
-~
-
~ po~
Testy zostaly
stawowej
or.tZ
płerNSZe)lclasy
szkoly
średniej.
W1edu
zawarta
w
prognt·
'-
mle
obejmuje
hfstorlę
Pdskl
oraz
obejmuJących mater1ał
$ll<Oiy
historycznych,
POd·
OATOMANIA
TJ1Y doskonale
gry,
lączące.
PJ1Yfem·
ność
grania
z
navl<ą ~UdOOJ,
pols1clej
ortografii.
Zostaly
one l:lntegrowane
ze
sobą,
co
pozwala
na
wspólne
dla
wszystkich
~h
gier
prowadzMie
dl:łennlclka
gracza,
zawtora)4ceoo
popełnloneprzeznlegoblędy.
.JĘZYK
nauki
języtca
niemleckle-go.
NIEMIECKI
Program do
_,..... ......
sięclekawągral!lcą.
zawlent
klll<adZiesląl
zestawów
testów
obe)mutących ~
gramal)'kę
oraz
.
dumoczenia
zdań,
siOwek
1
zwrotów.
Umotllw!a tal<1e
łatwe
two-rzenie
w1asnyt11
ćwfaoń.
Program
wyrótnta
~"'LLftH
ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA
edycja 1999
3 500
66000
h~
«<]ęć,
Uustraejl
l
map
36
minut filmów
l
animacji
180
minut
muzyki
500 000
połączeń
hipertekslOW)'CII
Na plycle
CD
zawarto
20
tomów
"Popularnej
Encykloped
ii
Powszechnej"
.
Całość
zoslala
wzbogacona olbrzymim zbiorem
fologra:fll. map, rysunków,
animacji
1
filmów archiwalnych
a
Jakle
fragmentami
ulWOrów muzYCV!YCh oraz
po
lnym
zbiorem
hymnów
pańsiWowych.
Encyklopedia
zawiera
mechanllm
pozwalaJący aktualizować
bazę
wiedzy o
nowe
wydanenia
przez
Internet
Komputer
.
.
.
. .
.
. .
.
przy
o
CDROM
Nazwisko,
imię:
.
.
.
.
ul./mlejsc.
.
.
.
.
.
. .
.
. .
. •
.
.
.
.
.
. . . .
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Poczta:
____ _
TYTUŁ
IIOŚHIK
CENA
zamówionych programów.
Naszych dotychczasowych
klientów
prosimy o podawanie numeru klienta.
ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
..... tel.
TYTUŁ
(0·94) 346·11·56
lub
(0·94) 340·25·41
OD
D.Q
PIĄT~U
W GODZIN ACH
od 8 do 18
OD
OD
SOBOTA
od 10 do 14
Szczegóły
PONIEDZIAŁKU
1 .........
.
.........
.
l
...
l
..... 5 .................
.
.. l ...
J
•••••
2 .......
............
.
l
... l ....
.
6
..........
.
.........
l
... l
....
.
3 ...........
.
..
.
..
...
l
...
l
.
.
..
.
• kupon zamówlenia
ZAMÓWIENIA POCZTOWE
4 ...................
.
l
...
l
.... .
Wytnij kupon, wpisz:
tytuły,
ceny
zamawianych
programów,
swój adres,
naklej na
l
r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----,
1
Zem6wlłtm
mln.
2
programy
na
PC, mam
prawo
kartkę pocztową
i
wyślij
na nasz adres:
zam6wlt dodalltowo.
w
promocyjnej cenie, g., .:
TimSoft
skr. poczt.
211
KUPIIC (CO)
+
ply1a
CD DEMO 1
O
7,115
KUPIEC
75-016 Koszalin 1
Ceny
w
złotych,
zawieraJą
VAT, gwarantowane
do
5.03.99.
Termln
realizacJI
3·14
Zgłoś jeśli naruszono regulamin