Bamonte F. - Maryja i egzorcyzmy. Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy.pdf

(42543 KB) Pobierz
Ks.
F
RANCESCO
B
AMONTE
wiadectwo egzorcysty o
niezwykłej
mocy Maryi w walce z Szatanem
tłumaczyła
Magdalena
J
agiełlo
Przedmowa
Zamiast dokonania konceptualnego sprawozdania
i oceny
treści
zawartych w tej niezwykle
interesują­
cej
książce
,
przedłożonej
mi uprzejmie do wnikliwe-
go
przestudiowania przez ojca Francesca Bamontego,
zdecydowałem,
by
podążyć drogą
serca i
opisać
swoje
odczucia,
wrażenia,
refleksje po lekturze niniejszego
tekstu
oraz pozytywny
wpływ,
jaki na mnie
wywarł.
Zaś
czytelnikowi
pozostawiam
ocenę
jego znaczenia
oraz
możliwość dostrzeżenia uwzględnionych
w nim
różnorodnych
aspektów.
Przyjąwszy
w trakcie lektury cztery
różne
punkty wi-
dzenia,
mogłem wyodrębnić treści sprzyjające głębokiej
medytacji
i
przynoszące wewnętrzne
zadowolenie.
i.
Przede wszystkim
wyłoniły
się
pewne odczucia,
które
poruszyły
mojego ducha:
mogłem kontemplować
wielkość
i
piękno
Maryi w sposób tak jasny i wyrazisty,
jak nie
zdarzyło
mi
się
to nigdy
wcześniej. Oczywiście
to sprawy ogólnie znane,
lecz
opisane tu tak
żywo
i obrazowo,
że oświecają
ducha i
umysł, wzbudzając głę­
boki podziw i
miłość względem Najświętszej
Dziewicy.
Co istotne,
można
dostrzec tu pewien paradoks:
z
gwałtownych
opisów egzorcyzmów
wyłania się
wspa-
6
Maryja i
egzor
yz
my
niala
"
~
ojej wielko
·ci.
przecz sta i
cudowna
postać
Matki
Bozej,
w obliczu
któr j
doznaje
się
olśnienia
i za-
chw tu.
Można
b po iedzie
,
ż
im
bardziej mroczne
manifestacje
zatańskie,
z
tym
większym
blaskiem
objawia
się
Ta,
która
została
w
brana,
z
mocą
swojej
~więto
'
ci. do
zdemaskowania
bezczelności,
potwor-
ności
i
podłości
zatana.
Z teao powodu
z
tych
opowie ści
wyłania się wstrzą­
sające
przed tawienie
Złego,
który
jawi
się odrażający
i
nędzn
.
łaby
i pokonany.
mimo
swego
okrucieństwa,
nikczemnej i
zajadłej złości,
bluźnierczej nienawiści.
W rezultacie
Szatan
ukazuje
się
w nich jeszcze bardziej
szpetny i obrzydliwy.
wzbudza
obrzydzenie i awer-
sję.
Tym po obem czytelnik
jest
pobudzany do wal-
ki
i
potępiania diabła
oraz
wszystkich
jego zabiegów,
tak
by w
żaden
sposób
nie
dać się zwieść,
ani nie
zostać
oszukanym. Jego ocz
otwierają
się
na jasne widzenie
potwornej
rzeczywistości,
wobec
której
należy
pozo-
tawać
nieufnym i w
żadnym
stopniu
nie
pozwalać się
zwieść
iluzjom.
astępnie
otrzymuje
naglące
i pogodne zaprosze-
nie do kochania
całym
sercem
Dziewicy Maryi, a przez
Nią
Jej ukochanego
Syna,
Jezusa Chrystusa. Czytelnik
zatem odnajduje w sobie
wiele
motywacji, które sku-
tecznie
skłaniają
go
do modlitwy i
coraz
pełniejszego.
bardziej osobistego
zawierzenia
Najświętszej
Maryi
Pannie,
dzięki
czemu
zostaje
otoczony Jej matczynt
opieką
dającą
siłę
w
walce
z wszelkimi diabelskimi
Przedmowa
7
pokusami.
Chodzi o
rozpoczęcie
prawdziwie
chrześci
­
jańskiej
drogi w
pełnej wierności
Chrystusowi
i
Jego
miłości
,
w
posłuszeństwie
i
uległości
Jego
Słowu
oraz
woli
Ojca;
w synowskiej
zażyłości
z
Jego
Matką
.
~-Uczuciom
towarzyszą
pewne
rozważania
teologicz-
ne
o wielkim znaczeniu
na
tematy tak
delikatne i
zło­
żone,
jak mariologia
i
demonologia
.
Z
jasnością
i
pre
-
cyzją
dostrzega
się
wymiar
mariologiczny ekonomii
zbawienia,
ponieważ książka
przedstawia
obecność
i
działanie
Maryi w
ciągu całej
historii zbawienia:
od
początków
stworzenia
do
pełni
czasów
z Wciele
-
niem
Słowa,
Jego
dziełem
odkupienia przez
śmierć
i
zmartwychwstanie,
przez
wędrówkę
Kościoła, aż
do
ostatecznej
paruzji. Nie
można
w
pełni zrozumieć
Bo-
żego
planu
miłości
co
do ocalenia
ludzkości, jeśli
nie
bierze
się
dostatecznie pod
uwagę rzeczywistości
Ma-
ryi.
Ona pozostaje
podporządkowana najważniejszemu
działaniu Słowa
Wcielonego, a
jednocześnie
jest w nie
w
pełni
zaangażowana
w sposób tak bliski i
żywy. że
nie
można
o Niej
zapominać
,
czy
Jej
marginalizować
.
W konsekwencji Jej
współdziałanie
w wydarzeniu
zbawczym i jego
skutecznym
rozszerzaniu
się
w histo-
rii pozostaje
niezastąpiona.
Hojnie oddaje
się
temu naj-
wyższemu
zadaniu;
nigdy
się
wobec niego nie dystan-
suje,
nie jest
powściągliwa. Wyraźnie
widoczna jest Jej
dyspozycyjność
i poddanie
woli
Bożej
,
która prowadzi
do
zaangażowania
swoich
sił
w
troskliwą
macie-
rzyńską
opiekę
nad synami i córkami odkupionymi
8
Ma ja
i
gzo
r
yz
my
prz z Jej
na
.
Dla
chrze
·
cijanina
sta
nowi to wielkie
pocie zenie i
wzbudza" nim
pogodną
ufność.
Obecno
·
ć
Mar
i
w
ekonomii
zbawienia
sprawia,
że
' alka
Szatana przeciwko
tym ,
którzy
przez
Nią
chro-
nieni i
w
pomagani okazuje
się
jak
nigdy
zacięta
i okrut-
na.
Bój
o
zalały
i niewyczerpany,
podstępny
i
przemożny,
do
opętania
diabelskiego
z
manifestacjami
pełnymi
krajnego
zamętu
i
wstrząsu.
Jednakże diabeł
ucieka
z niego pokonany i
żałośnie
rozgromiony.
Zwycięstwo
na-
leży
do Chrystusa i
Jego
Matki, nie
do
Złego
.
Jest to
fakt
niepodważalny,
wzbudzający
zdumienie
i
zaskakującą
radość. Chrześcijanin
nie
może pozwolić
się zdominować
przez
wrogie
siły,
ponieważ
w walce
towarzyszy
mu Maryja,
a
z
Nią
jest zjednoczona wspól-
nota
wierzących,
na
mocy
odkupienia dokonanego
przez Chrystusa.
Takie
pozytywne
wnioski
wypływają
z
doświadczeń
egzorcyzmów.
Dobro
zwycięża
nad
złem,
prawda nad
kłamstwem,
miłość
nad
nienawiścią,
po-
kora nad
pychą.
Spontanicznie
rodzi
się
modlitwa
uwielbienia
i
dziękczynienia
do wszechmocnego i
peł­
nego
chwały
Pana, naszego
Zbawiciela, który
dał
nam
i
postawił
przy nas
swoją
kochającą Matkę.
3.
Należy
podkreślić cudowną zależność
między
tym,
co
zostało
opisane w
niniejszej
książce,
a prawdami
objawienia
chrześcijańskiego.
W Ewangeliach
wi·
dzimy wielokrotnie,
jak z jednej strony Szatan
uznaje
boskość
Chrystusa i
manifestuje to ze wzburzeni•
i
bojaźnią,
na
co
wskazują
relacje z egzorcyzmów
<Mt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin