Księga origami. Każde dziecko to potrafi. Składanie papieru - praca zbiorowa.pdf

(27975 KB) Pobierz
KAZDE
DZIECKO
TO
POTRAFI
się
a
Składanie
a
-
l
papieru:
od modeli prostych po skomplikowane
BUCHMANN
.
6
Czym jest sztuka
składania
papieru?
Bardzo
się
cieszymy,
że
wybrałeś właśnie tę
książkę
o
origami. Ten poradnik,
za\o\Ti.erający
wiele
modeli do
złożenia,
ma
ułatwiać wejście
w
świat
papiero-
wych
skJadanek
i pomóc
w
łatwym
opanowaniu
różnych
technik. Origami przynosi poczucie sukcesu
oraz. daje wie-
le
radości p
łynącej
z.
samego tworzenia
i
z.
wręczania
sa-
modzielnie wykonnnego prezentu.
O
jednym
nie
można
jednak
zapo
mnieć!
Podobnie jak w grach towarzyskich,
tu
również
nie
możemy postępować
zupełnie
dowolnie.
Musimy
iść
po
dokładnie
wyznaczonej drodze.
Z
papierem pracujemy
zawsze
według
wyznaczonej
kolejności
kroków. Zaczynamy
składanie
od pierwszego
obrazka
i
postępttjemy dokładnie
tak, jak
pokazują nastę­
pujące
po
sobie
zdjęcia
modeli.
przygotowania
straci
cierpliwość,
jeśli
okaże
się,
że
figura
się
nie udnla.
Uwierzmy,
że
warto
zacząć
od
mniej
skompli-
kowanych
modeli i
cierpliwie
ucz.yć
się
kolejnych
czynno-
ści,
jednej
zn
drug~.
•Również
obrazki
należy oglądać
w
określonym porząd~
ku.
Nn jednym podane
kroki,
na
podstawie
których na-
leiy
iść
do przodu.
Następny
rysunek
przedstawia
wynik
poprzedniej
c:z.y
nności:
Zatem
gdy
składamy
papier, najpierw upewnijmy
się,
że
rozumiemy
instrukcję.
Potem,
zanim zaczniemy,
zo-
baczmy, jak
będzie wyglądała
kartka po zrobieniu poka-
zanych
zagięć.
W
ten sposób,
śledząc
dwa
obrazki naraz,
łatwiej
zrozwniemy
kolejne kroki.
Na
każdej rozkładówce książki
zawarto wiele
pomoc-
Fotografie
należy oglądać
po kolei,
zgodnie
z
numerowa-
niem, tak
samo jak strony
książki:
Pierwszy
obrazek
przedsta\o\Ti.a
przeważnie
rozłożony kawałek
papieru, który podpo-
wie
nam
kilka rzeczy.
W
pierwszej
kolejności
to,
jaką formę
ma
składanka:
kwadratową
czy
prostokątną.
Następnie,
która
strona
papieru
jest
widoczna
-
biał:i
czy
kolorowa
-
oraz jak
należy położyć kartkę
na
stole.
Jeśli
rogi arkusza
lub
śro
dki
boków
połączone
prosty-
nych wskazówek.
W
górnym
rogu strony podane
wymia-
ry kartki,
z
której robi
się figurę.
Moina
ją oczywiście
wykonać
z
mniejszego
lub
\o\Ti.ększego arkusza.Jeśli
zrobiona
jest
z
kilku
kartek tej
samej wielko-
ści,
można użyć
papieru
dowolnie
duże
­
go
lub
małego. Jeśli
jednak do
zrobienia
figury potrzeba
kartek
różnej
wielkości,
należy
s
ięgnąć
po kartki o podanych wymiarach
lub
zwrócić
uwagę
na
proporcje
i
na ich
podstawie
wymierzyć
wfasny arkusz.
mi
cienki
mi liniami,
oznacz.a to,
że
jeszcze
przed
rozpoczę­
ciem
składania
mamy
trochę
pracy: trzeba
zrobić wstępne
zagięcia
po
przekątnych
oraz
wzdłuż
linii
dzielących kartkę
Poradnik podaje,
z
której kartki jest
·wykonana
dana
część
figury
i
jakie kolory
można stosować.
To
oczyw·iście
tylko jedna
z
możliwości różnych zestawień.
Sam
proces
składania
papieru to ogromna
radość,
a
wrę­
na
pół.
Zanim
przejdziemy dalej, dowiedz.my
się
,o\Ti.ęcej
o
sztuce
czając
komuś
gotową
figurę
w prezencie, zapewne
sprawi-
składania
p•lpieru. Niektórzy
obawiają
się,
że
ta
japońska
my mu
przyjem.ność.
Od nas
samych
zależy,
do
czego
bę­
forma
zabawy
jest bardzo
trudna
i na pewno
się
nie uda, dzie
służyć
nasze
dzieło: można
nim
ozdobić
mieszkanie,
uatrakcyjnić
przyjęcie
urodzinowe,
wysłać
jako oryginal-
więc
nawet
nie
próbttją.
Inni
mają
tak
dobre
zdanie
o swoich
możliwościach, ną pocztówkę,
szybko
zmienić
lub
stworzyć
trwały
obraz
że
od razu
zaczynają
od
najtrudniejszych figur. To
przecież
na
ścianę
-
możliwości
jest
naprawdę
wiele.
Gdy
nauczymy
się już
origami,
możemy
swoje umie-
takie proste, wystarczy tylko
patrzeć
na obrazki, po
co
tra-
jętności przekazać
innym
-
wspólne
składanie
to wielka
cić
czas
na
naukę
podstaw!
Ten,
kto
nawet
nie
spróbttje,
nie poczuje
radości, jaką
daje
origami. Z
kolei osoba
zbyt
pewna siebie, która
lekceważy
powolne posuwanie
się
do przodu
i od rnzu
zaczyna
trudne
składanie
-
bez
frajda!
Przyjemnej
zabawy!
5
7
Czynności,
oznaczenia
Linie
JAKAJEST
KOLEJNO~Ć
SKŁADANIA?
-
- -
- -
- - - -
linia
wklęsła
------1----
Zagnij
na
wierzch!
Zagnij
do
spodu!
Przy
składaniu
po prostu
n
akłada­
my
jedną
część
papiern na
drugą.
Gdy
otworzymy
z.
powrotem
z.giętą część,
zagięcie
tworzy
linię wklęsłą.
Jest to inaczej
zagięcie
wklęsłe.
Gdy
odwrócimy
kartkę
na
drugą
stronę,
linia
zagięcia
będzie wypukła.
Jest
to
inaczej
zagięcie
wypukłe.
papieru
n
ie
jest
niczym
innym,
jak tylko
kombinacją
zagięć
wklęsłych
i
wypukłych.
Jeśli kartkę
Składanie
-
·-
·- ·- ·-
liniawypukta
-·-·-·-C:V·-
Strzałki
~
zagięcie
do przodu
zagięcie
tam
i
z
pow-
rotem do przodu
~
zagięcie
do
tyłu
~
~
'
~
::agięcie
do przodu
i
z
powrotem
kilkakrotnie
złożymy
wsunięcie
równoległymi
zagięciami
wklęsłymi,
zawinie
się
ona
do
góry.
Ta sama
czynność
zrobiona
zagię­
ciami
wypukłymi
dn nam
formę
wy-
pukłą,
papier
zawinie
się
do
dołu.
na przemian
zagię­
ciami
wypukłymi
i
wklęsłymi,
otrzy-
mamy
harmonijkę
lub
wachlarz.
"Nawet nie
spostrzegliśmy,
a
kartka
papieru
przyjęła
formę
przestrzenną.
Właśnie
tu
naleiy
szukać
istoty origa-
mi:
proste
czynności,
nicz.auwaialny
postęp,
niewiarygodny,
z.aska-
kujący
wynik.
Składając kartkę
kilkakrotne
zagięcie
na
siebie
.·····
·
~
zagięcie
pod
górnq
warstwę
zagięcie
schodkowe
Znaki
Q
odwrócenie
J,r
wciśnięcie
21
4
powiększanie
wyciągnięcie
zmniejszanie
G
o
przekręcenie
)D
PC>c,..
1
l
8
BAZY, PODSTAWOWE
ZAGINANIA
Lody (latawiec),
podw-ójne lody
Baza
lody
(latawiec)
Sklada
się
tylko
z
dwóch lcroków,
ajednak
należy
11ie
do
zagięć,
a
do
baz,
fis
ur podstawowych. jest to wielofunkcyj-
na
baza do
rozpoczęcia
pracy,
z
niezli-
czo
nq
możliwością
dalszych wariantów.
elementy
bazy Lody:
rożek,
lód,
szczyt
rożka,
szczyt
lodów.
Gd:y
bazę
lody odwrócimy lak,
że
szczyt lodów
znajdzie
się
u
góry, otrzy-
mana forma to latawiec.
Gdy
szczyt
rożka
znajduje
się
u
góry,
otrzymanaforma
to
krawat.
Rozróżniamy naśtępujące
fJ
I
I
I
Najpierw zaznaczamy
linię
przekątnej,
czyli
robimy
zagięcie
zwane
chustą.
Do
powstałej
w
ten
sposób
linii
przekątnej
zaginamy
boki
wychodzące
z jednego
rogu.
2
_
J
-i
Baza lody jest gotowa.
Starajmy
się,
aby
powstały
róg
był
ostry,
a
krawędzie
dwóch
zagiętych
boków nie
zachodziły
na
siebie.
3
Podwójny
latawiec
Dalsze skladanie lodów da nam w wyniku podwójne lody,
czyli
bazę
diament. lstotq sk/:adania
jest
zagięcie
do Linii
przekątnej
boków
wychodzących
z
jednego rogu.
Krawędzie
górnej
części
lodów
zaginamy
do
przekątnej,
czyli
powtarzamy
czynności
poprzedniego
składania,
stąd
nazwa bazy „podwójne" lody, inaczej diament.
Ta
forma
wykorzystywana je.St
najcz~ściej
do tworzenia
liścia
tulipa11a.
_
_ _J
Wykonujcmynaj-
pierw
figurę
lody,
a
następnie
jej oba
boki
górnej
części
zaginamy do linii
środkowej,
przekątnej
kwadratu.
Otrzymujemy
formę
regulnrnego rombu.
W?
,
9
3
Baza kw-adrat
;r::,~
,<
,'
o
'\)
,
,
,
'
'
,
'
'
,
,
-
-
-
--
-
-----'-
----
,
~
'
;0
1
·
~
-----
Zginamy
na
dwa razy tam
i
z
powrotem,
na
białej
stronie.
Odwracamy
arkusz.
1.
kartkę pół
-
2 •
!
Na
stronie
kolorowej
robi-
my dwa
zagięcia
po
przekątnych.
Teraz Linie
przekątnej
wypukłe,
a linie poprzedniego
zagięcia
dzie-
lącego
arkusz na
pół
wklęsłe.
Znowu odwracamy
kartkę.
:J
Baza kwadrat jest odwrotna do bazy
trój-
kąt:
daje
w
efekcie cztery kwadraty, a
nie
cztery
powierzchnie trójkqtne.
Ponieważ
kwadrat
stanowi
podstawę
popularnego
żurawia,
jest
częściej
stosowany
do
tworzenia
wielu dobrze
znanych
i
skomplikowanych figur
niż
baza
trójkqt.
Na sposób
japoński
1.
Najpierw na bialej stronie zaginamy prze-
kqlne, a
następnie
składamy
na pól jak
chustkę.
Otrzymamy
maLy,
czterowarstwowy
trójk4t.
2.
Sięgamy
pod
górn4
warstwę,
wyciągamy
i
zaginamy
róg powstalego trójk'fta
w
stronę
środka
(z
trójkąta
robimy powoli kwadrat),
kani rozplaszczamy.
Należy
uważać,
aby kantznalazl
się dokładnie
pośrodku,
a
kształt
przedstawiat równy kwadrat.
3.
Teraz
z
jednej strony mamy kwadrat,
a
z
drugiej
trójkąt.
Odwracamy papier
i
powta-
rzamy wszystkie poprzednie
czynności: sięgnięcie
po r6g,
wyciqgnięcie, $płaszczenie.
4.
Kwadrat jest gotowy.
ZaleLq
tej
metody
jest to,
że
widzimy
zawsze
kolorowq
stronę
papieru
-
poza
tym
możemy
składać
w powietrzu,
nie
potrzebujemy do pracy
twardego,
gladkiego
podloża.
Wciskamy
czubek,
w któ-
rym
spotykają
się
przekątne.
Czubek robi
się wklęsły,
odwracamy
kartkę.
,
'
'
,,
'I',,
'
'
''
.
'
'
'
'
~
Po kolorowej
stronic papie-
ru
czubek jest
wypukły,
jak
też
linie
dzielące
arkusz na
pół.
Chwytamy
je
i
spłaszcza
my kan
ty.
Nakładamy
na
siebie
rogi,
tak
aby
dokładnie
do
siebie
przylegały.
Kwad
rat
jest gotowy.
W
późniejszych
pracach
będzie
wai nc,
czy otwarta strona
kwadratu
znajduje
się
na
górze czy
na
dole.
7.
/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin