Ciemne strony kofeiny 1x.pdf

(23997 KB) Pobierz
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kawie,
herbacie, czekoladzie i napojach typu cola.
<ofeiny
A g a th a Thrash
Calvin Thrash
Donald Miller
ciemne strony
Wpływ kofeiny na:
pracę serca
układ krążenia
umysł i układ nerwowy
chorobę nowotworową
osteoporozę
choroby piersi
iolKatolicki
Dlaczego coś zmieniać?
Produkty kofeinowe tworzq grupę nieobojętnych dla zdrowia
substancji, które łączy podobny sposób prowadzenia podstęp
nej wojny przeciw ludzkiemu organizmowi.
Można je porównać do syren z greckiej
mitologii: słodko uwodzą, ale finał n a p a ­
w a goryczą.
Co można zrobić?
Pokusa jest silna, to prawda,
a natłok sprzecznych informacji
jedynie osłabia wolę walki
z nałogiem. Dlatego w pierw­
szej kolejności warto zadbać
o zebranie rzetelnych faktów, które
wzmocnią motywację. Nasza pu­
blikacja to zmasowany atak na kawę,
herbatę, czekoladę i napoje typu cola. Jej celem jest ujawnienie
niebezpieczeństwa i prawdziwej natury tych produktów.
Jak to zrobić?
Każdy z nas chciałby być wolnym od
chorób i złego samopoczucia, lecz obawa
przed nieprzyjemnymi objawami oczysz­
czania organizmu powstrzymuje niejed­
nego przed porzuceniem kofeiny.
A jednak walka nie musi być prze­
grana. Ten poradnik przedstawia,
jak dzięki prostym krokom można
dokonać wielkich zmian.
skan http ://chomikuj .pl/KosciolKatolicki
skan http://chomikuj.pl/WiDI19
httP;//z ^W-^S't^fil/»ser/azoon94
W
IODKI n70 09 07QQC_CC 9
HtWSTART
Program
N EW STA R T^
jednym znajskuteczniejszych
sposobów zapobiegania
chorobom i przywracania zdrowia.
Program obejmuje:
■ o d żyw ia n ie o czyszcza ją ce
i re w ita lizu ją ce
■ so ko te rap ię
■ a ktyw n y w yp o czyn e k
■ ko n sulta cję leka rską
■ w ykła d y i p re ze n ta cje
■ pom oc p sych o lo g iczn ą
:
Zgłoszenia i wszelkie pytaniu
prosimy kierować pod adresem.
Fundacja Źródła Życia
Budy Zasłona, ul. Źródlana 1
96-320 Mszczonów
tel./fax: 46 85713 54, 8572 899
602 800956,604 821030
e-mail: newstart@fzz.pl
www.newstart.pl
Ł
___
U li
/
/
r
a
\
[
tofeiny
A gathci Thrash
C alvin Thrash
D onald Miller
ciemne strony
Tytuł oryginału: Poison with a Capital C
Projekt okładki: Dariusz Borowiecki
Tłumaczenie: Zbigniew Karniłowicz
Korekta merytoryczna: lek. med. Grażyna Kuczek
Korekta: zespół
Redakcja techniczna: Agata O chocka
Skład i łamanie: Ryszard Augustyn
UWAGA:
Informacje zawarte w tej ksigżce nie majq na celu zastqpić wskazań lekarskich i leczenia.
W przypadku każdej choroby, w celu zastosowania właściwej terapii,
należy konsultować się z lekarzem.
Copyright© 1991 by NewLifestyle Books
Copyright© 2014 for the Polish edition by Fundacja Źródła Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być w żadnej formie
powielana, przechowywana w postaci elektronicznej lub tłumaczona bez pisemnej
zgody wydaw cy.
Printed in Poland
Wydanie drugie
Osiemdziesigta szósta publikacja Fundacji Źródła Życia
ISBN 978-83-87895-66-2
Zamówienia prosimy kierować na adres wydaw cy:
W ydaw ca: Fundacja Źródła Życia, Budy Zasłona, ul. Źródlana 1,96-320 Mszczonów
tel/fax: 46 857 13 54, e-mail: sklep@fzz.pl, sklep internetowy: www.fzz.pl
W sprawach zamówień należy zwracać się do wydaw cy.
Skład i druk:
altćrna
ZAKŁAD FUNDACJI ŻRODLA ŻYCIA
DRUKARNIA OFFSETOWA
tel. 46 857 13 54, alterna@fzz.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin