M20140734.pdf

(2012 KB) Pobierz
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.
Poz. 734
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.
1)
) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu:
1) 
2) 
3) 
4) 
drukowana jest na papierze koloru białego;
drukowana  jest  na  papierze  offsetowym  o  gramaturze  70  g/m
2
,  jednakowym  rodzajem  i  wielkością  czcionki  dla 
wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;
jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jedno-
stronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;
w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm.
2.  Każda  karta  na  zadrukowanej  stronie,  w  górnej  lewej  części,  opatrzona  jest  oznaczeniem  „Okręg  wyborczy  nr  ... 
dla wyboru Rady .................................... (nazwa rady i gminy)”, a w prawej – oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) 
z ... (liczba stron)”.
3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach 
do Rady .................................... (nazwa rady i gminy) w dniu ........................ LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH”.
4. Listy kandydatów na radnych umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności ich numerów.
5. Na jednej zadrukowanej karcie umieszcza się nie więcej niż 15 list kandydatów.
6. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przezna-
czona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczony jest poprzedzony odpowiednio wyrazami 
„zgłoszony przez” lub „zgłoszona przez” skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę oraz numer listy. Druk skró-
tu nazwy komitetu wyborczego i numeru listy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich skrótów nazw 
komitetów wyborczych.
7. Na każdej karcie, w jej dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu 
oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pie-
częci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.
8. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach niebędących 
miastami na prawach powiatu określa załącznik nr 1 do uchwały.
1)
 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. 
poz. 179, 180 i 1072.
Monitor Polski 
§ 2. 1. Karta do głosowania w wyborach do:
1) 
2) 
3) 
4) 
– 2 –  
Poz. 734
rad miast na prawach powiatu – drukowana jest na papierze koloru białego i w prawym górnym rogu ma wycięty 
otwór o średnicy 8 mm;
rad powiatów – drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione 
w pionie otwory o średnicy 8 mm;
sejmików województw – drukowana jest na papierze koloru niebieskiego i w prawym górnym rogu ma wycięte trzy 
umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm;
rad dzielnic m.st. Warszawy – drukowana jest na papierze koloru żółtego i w prawym górnym rogu ma wycięte dwa 
umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm.
2. Przy druku kart, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, dopuszczalne jest użycie papieru koloru białego jednostronnie 
barwionego na właściwy kolor po stronie zadrukowanej.
3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach 
do .............................. (nazwa rady/sejmiku) w dniu ........................”.
4. Listy kandydatów na radnych umieszcza się w kolejności ich numerów.
5. Na jednej karcie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na radnych.
6. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista nr ...” oraz skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. 
Na liście po oznaczeniu „Kandydaci na radnych” umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną 
na oddanie głosu oraz nazwisko i imię – imiona każdego kandydata.
7. Nazwiska kandydatów z tej samej listy umieszcza się:
1) 
2) 
w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano nie więcej niż 20 kandydatów;
w dwóch kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów; na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) 
kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię – imiona kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21.
8. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla kart do głosowania w wyborach do:
1) 
2) 
3) 
4) 
rad miast na prawach powiatu określa załącznik nr 2 do uchwały;
rad powiatów określa załącznik nr 3 do uchwały;
sejmików województw określa załącznik nr 4 do uchwały;
rad dzielnic m.st. Warszawy określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 3. 1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jed-
nego kandydata:
1) 
2) 
drukowana jest na papierze koloru różowego;
w prawym górnym rogu ma wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm.
2. Każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Wybory .............................. 
(nazwa organu wykonawczego i gminy)”, a w prawej – oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)”.
3.  Pośrodku  pierwszej  karty,  w  górnej  jej  części,  umieszczony  jest  napis  „KARTA  DO  GŁOSOWANIA  w  wybo-
rach .............................. (nazwa organu wykonawczego i gminy) w dniu ........ r.”, a poniżej – „Kandydaci na (odpowiednio) 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.
4. Nazwiska kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie.
5. Na jednej zadrukowanej karcie umieszcza się nie więcej niż 15 nazwisk kandydatów.
Monitor Polski 
– 3 –  
Poz. 734
6. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
7. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przezna-
czona  na  oddanie  głosu,  a  pod  nazwiskiem  i  imionami  kandydata  umieszczony  jest  skrót  nazwy  komitetu  wyborczego 
poprzedzony odpowiednio wyrazami „zgłoszony przez” lub „zgłoszona przez”.
8. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 6 zdanie drugie, ust. 7 i § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, określa załącznik nr 6 do uchwały.
§ 4. 1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandy-
data, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5.
2. Karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Wybory ...................................... 
(nazwa organu wykonawczego i gminy)”.
3. Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach .............................. 
(nazwa organu wykonawczego i gminy) w dniu ........ r. Kandydat na ................................. (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 
zgłoszony przez .............................. (skrót nazwy komitetu wyborczego)”.
4. Z lewej strony karty przed nazwiskiem i imieniem – imionami kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz „TAK” 
i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz „NIE” i odpowiednią kratkę.
5. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 7, § 2 ust. 2 i § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 7 do uchwały.
§ 5. 1. W wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w głosowaniu ponownym, karty do głosowania drukuje się 
w formacie A5, zgodnie z wymogami odpowiednio § 3 lub § 4, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Karta w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8 mm.
3. W umieszczonym w górnej części karty napisie po wyrazach „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ............................ 
(nazwa organu wykonawczego i gminy)” dodaje się wyrazy „w ponownym głosowaniu”.
4.  Wzór  oraz  szczegółowe  warunki  techniczne  karty  do  głosowania  w  głosowaniu  ponownym  w  wyborach  wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 8 do uchwały.
5.  Wzór  oraz  szczegółowe  warunki  techniczne  karty  do  głosowania  w  głosowaniu  ponownym  w  wyborach  wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 9 do uchwały.
§ 6. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a, zwana dalej „nakładką na kartę”, w wyborach 
do rad miast na prawach powiatu, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy:
1) 
2) 
3) 
wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także 
pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm
3
;
sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące 
kartę do głosowania;
ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie 
Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do rady miasta, dzielnicy, powiatu, sejmiku województwa. 
Nakładka 1.”.
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umiesz-
czona jest wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille’a.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 30 kratek, w dwóch kolumnach, z których w lewej wyciętych jest 20 kratek.
Monitor Polski 
– 4 –  
Poz. 734
5. U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki.
6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad miast na prawach powiatu, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy określa załącznik nr 10 do uchwały.
§ 7.  1. Do sporządzania nakładki na kartę w  wyborach  do  rad gmin w  gminach  niebędących miastami na  prawach 
powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata, 
stosuje się § 6 ust. 1 i 5.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie 
Marburg  Medium  „Nakładka  na  kartę  do  głosowania  w  wyborach  do  rady  gminy  oraz  w  wyborach  wójta,  burmistrza, 
prezydenta miasta. Nakładka 2.”.
3. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umiesz-
czona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille’a zgodnie z zasadami zapisu tego 
alfabetu w języku polskim.
4. Na nakładce na kartę wyciętych jest 15 kratek.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do rad gmin w gminach niebędących 
miastami na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż 
jednego kandydata, określa załącznik nr 11 do uchwały.
§ 8. 1. Do sporządzania nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na 
jednego kandydata, stosuje się § 6 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nakładka na kartę sporządzana jest w formacie A5.
3. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie 
Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 3.”.
4. W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umiesz-
czona  jest  wycięta  kratka,  a  następnie  zapisane  alfabetem  Braille’a  wyrazy  „TAK”  oraz  „NIE”  umieszczone  po  prawej 
stronie kratki.
5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
w których głosuje się na jednego kandydata, określa załącznik nr 12 do uchwały.
§ 9. 1. Do sporządzania nakładki na kartę w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
w których głosuje się na dwóch kandydatów, stosuje się § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 i 2.
2. Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille’a w standardzie 
Marburg Medium „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nakładka 4.”.
3.  Wzór  oraz  szczegółowe  warunki  techniczne  dla  nakładki  na  kartę  w  ponownym  głosowaniu  w  wyborach  wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 13 do uchwały.
§ 10. W ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na jednego 
kandydata, zastosowanie mają nakładki właściwe dla pierwszego głosowania, sporządzone zgodnie z § 8.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J.
Jaworski
Monitor Polski 
– 5 –  
Poz. 734
Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 11 sierpnia 2014 r. (poz. 734)
Załącznik nr 1
WZÓR
Zgłoś jeśli naruszono regulamin