Mysli o mysleniu - inteligencja.txt

(18 KB) Pobierz
 Inteligencja (z łacińskiego intelligentia pojętnoć), w psychologii zespół zdolnoci umysłowych umożliwiajšcych jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwišzywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych. Wyróżnia się trzy podstawowe formy inteligencji: praktycznš umiejętnoć rozwišzywania konkretnych zagadnień; abstrakcyjnš zdolnoć operowania symbolami i pojęciami; społecznš umiejętnoć zachowania się w grupie.

 

Za nim czytelniku będziesz czytał dalej, chciałbym być dobrze zrozumianym!. Nie występuję tutaj przeciwko wierze czy jakiejkolwiek religii. Wiara jak i Religa jest kwestiš potrzeb indywidualnego człowieka. I powinno się jš zawsze uszanować. Dlatego nie zamierzam z tym polemizować w jakikolwiek sposób. Natomiast, jeli chcemy rozmawiać o faktach i poszukiwać prawd w życiu niestety musimy się trzymać bardzo konkretnych zasad, inaczej nasze poszukiwania prawdy nigdy nie zostanš zrealizowane. Dlatego też pozwoliłem sobie te zasady ujšć w możliwie największym skrócie.

  1. Odrzuć wiat urojeń i chciejstwa na rzecz wiata realiów, wiata faktów, racjonalizmu i humanizmu. Postrzegaj wiat takim, jakim on jest a nie takim, jakim by chciał żeby był. wiat, w którym najwyższa wartociš jest dla Ciebie człowiek.
  2. Cišgle zdobywaj wiedzę. Najwięksi Twoi nauczyciele to:, Co? Dlaczego? Kiedy? Gdzie? Jak? Kto?
   Podważaj wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób możesz wykryć to, co podważyć się nie da. (Większš przyjemnoć sprawia zdobywanie wiedzy niż jej posiadanie). 
  3. Podpieraj swoje poglšdy dowodami a nie autorytetami. Dowód, dla Ciebie ma powstać tylko w formie przeprowadzonego w warunkach kontrolowanych eksperymentu lub w formie teoretycznego rozumowania przeprowadzonego w zgodzie z zasadami logiki, wówczas może stanowić podstawę przyjęcia przez Ciebie okrelonego twierdzenia za prawdziwe.
  4. Wyrażaj się krótko i zwięle. Jak masz cos mšdrego do powiedzenia to powiedz to w jednym zdaniu.
  5. Zdac sobie sprawę do kogo mówisz, bardzo mało ludzi umie logicznie myleć, ale jaki poglšd chce mieć każdy.

  Ps. Jeli za definicje warunków okrelania prawdy przyjmiemy: Tylko dowód, w formie przeprowadzonego w warunkach kontrolowanych eksperymentu lub w formie teoretycznego rozumowania przeprowadzonego w zgodzie z zasadami logiki, może stanowić podstawę przyjęcia okrelonego twierdzenia za prawdziwe, a za definicje wiary: Wiara jest to pewnoć bez dowodu (Biblia wszystko wietnie tłumaczy, ale nic nie udowadnia). To próby udowadniania istnienia Boga przez wierzšcych, (Kociół), nie maja logicznego sensu, ponieważ w przypadku dostarczenia takiego dowodu staliby się automatycznie niewierzšcymi. Bóg stałby się faktem bez potrzeby wiary w niego.

Biblia jednak mimo to twierdzi; że wszystko co nie jest zgodne z Twoim przekonaniem jest grzechem.

Jeli przeciwnicy istnienia Boga nie potrafiš przedstawić dowodu jego istnienia a wierzšcy dowodu wykluczajšcego jego istnienie, to polemika pomiędzy nimi (na temat istnienia Boga) nie ma żadnego logicznego sensu. Otwarta kwestia pozostaje natomiast spor, kim Bóg być nie może, (ale nie, kim jest).

Wiara w Boga, jest naturalna koniecznociš w zaspokajaniu sposobu naszego rozumowania.

Miejsce dla Boga jest tam gdzie rozum nie sięga. Im większš posiadamy wiedzę tym mniej mamy miejsca dla Boga.

Kiedy nie jest w naszej mocy stwierdzić, co jest prawdš a co nie, należy przyjšć rozwišzanie najbardziej prawdopodobne.

Najrozsšdniejszš więc definicjš Boga jest: "Bóg to jedyne prawo - prawo natury".

Zmieńcie definicję Boga na; "Bóg to jedyne prawo, prawo natury", a wszyscy w niego uwierzš! Casey Wadowski 1984. 

Złote Myli

5 minut rozmowy z durniem wystarczy by zidiocieć na rok.
Ben Akiba
  Odrzuceniem wiata urojeń i chciejstwa na rzecz wiata realiów, wiata faktów, racjonalizmu i humanizmu. Postrzegania wiata takim jakim on jest a nie takim jakim bymy chcieli żeby był. wiata w którym najwyższa wartociš przestaje być wyimaginowane bóstwo a staje się niš człowiek.
Roman Zaroff
  Człowiek czuje się najlepiej w ród ludzi o tych samych poglšdach.
  Człowiek jest tyle wart ile może dać lub ile mu można zabrać. Dawanie to zdobywanie przyjaciół, zabieranie to robienie sobie wrogów.
  Czyż nauka obiecała nam szczęcie? Nie, obiecała prawdę, i cała rzecz w tym, czy z prawdy da się zrobić szczęcie.
Emile Zola, Przemówienie do studentów paryskich, 18 maja 1893.
  Dana teoria jest tym bardziej przekonywajšca, im większa jest prostota jej przesłanek, im więcej jest rodzajów zjawisk, jakie może z sobš połšczyć, oraz im rozleglejszy jest obszar jej zastosowań.
Albert Einstein
  Dochodzenie do prawdy winno być ważniejsze od wszystkich innych celów.
Albert Einstein
  Dowód, dla inteligentnego człowieka powstaje tylko w formie przeprowadzonego w warunkach kontrolowanych eksperymentu lub w formie teoretycznego rozumowania przeprowadzonego w zgodzie z zasadami logiki, wówczas może stanowić podstawę przyjęcia okrelonego twierdzenia za prawdziwe.
  Gdy słyszę, że młodzież ma potrzebę ideału, głęboko wzdycham: ten osławiony ideał służy do zastšpienia wiedzy i odpowiedzialnoci indywidualnej.
Isaiah Berlin
  Idea Boga -- wybiega poza możliwe dowiadczenie, jest "hipotezš koniecznš dla zaspokojenia rozumu" ....nigdy za faktem stwierdzonym przez umysł.
Immanuel Kant
  Inteligentny człowiek wierzy tylko w to, co prawdopodobne i możliwe a odrzuca wiarę w niemożliwe i nieprawdopodobne.
  Inteligentny człowiek winien podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da.
  Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim życiu: że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistociš wydaje się prymitywna i dziecinna - a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jakš posiadamy.
Albert Einstein
  Każdy mylšcy człowiek jest ateistš !
Ernest Hemingway
 Każdy, kto kiedykolwiek próbował myleć, wie, że jest to czynnoć męczšca, czasochłonna i często odrywajšca nas od palšcych potrzeb codziennej egzystencji.
Krzysztof Szymborski "Wiedza i Życie" padziernik '99r.

Godzenie takiej sprzecznoci, jak uprawianie nauki przez cały tydzień i chodzenie do kocioła w niedzielę, jest intelektualnie nieuczciwe.
 Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da. New!
Tadeusz Kotarbiński 
  Kiedy nie jest w naszej mocy stwierdzić co jest prawdš, należy przyjšć rozwišzanie najbardziej prawdopodobne.
Kartezjusz
  Krótko mówišc, bardzo mało ludzi umie myleć, ale jaki poglšd chce mieć każdy. I cóż pozostaje tu innego, jak przejšć gotowy poglšd od innych, zamiast wypracować go samemu?
Arthur Schopenhauer "Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów"
 Kto chce w prawidłowy sposób rozumować, powinien umieć odzwyczaić się od przyjmowania czegokolwiek na wiarę.
Giordano Bruno
  Mšdrzy cišgle się uczš, głupcy najczęciej wszystko umiejš.
Apolinary Despinoix
  Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto jš zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.
Bertolt Brecht
   Lepiej powtarzać mšdre myli niż tworzyć głupie.
Casey Wadowski
  Ludzie przestajš myleć, gdy przestajš czytać.
Denis Diderot
  Młodzi ludzie poszukujš sensu życia. Najlepszš i najbardziej uczciwš drogš, która wiedzie do jego poznania, jest nauka. Polityka, religia i sztuka opierajš się na opiniach - nauka oparta jest na faktach. Przed wykorzystaniem sš one wielokrotnie sprawdzane. Wczeniejsze odkrycia stajš się punktem wyjcia dla następnych.
Sherman K. Stein "Potęga liczb"
 Moralnoć człowieka zależy od zdolnoci współodczuwania z innymi ludmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosnš istotš, gdyby kierował się w życiu wyłšcznie strachem przed karš i nadziejš na nagrodę po mierci.
Albert Einstein, z artykułu "Religion and Science", New York Times Magazine, 9 listopad 1930r.
      Moralnoć i etyka to zgodnoć postępowania z swoimi przekonaniami. Problem w tym, ze bardzo mało ludzi umie myleć, ale jaki poglšd chce mieć każdy. 

  Można nabierać cały wiat jaki czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich cišgle.
Abraham Lincoln
  Naczelnym celem wszelkiej nauki jest objanienie jak największej liczby faktów empirycznych za pomocš logicznej dedukcji z jak najmniejszej liczby hipotez lub aksjomatów.
Albert Einstein, "Life" 9 stycznia 1950r.
      Najważniejszš troskš państwa powinna być edukacja. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszš podstawš powszechnego szczęcia. Czy nauka obieca nam szczęcie? Nie, obieca prawdę, i cała rzecz w tym, aby z prawdy zrobić szczęcie.

Największym cudem na wiecie jest to, że cuda się nie zdarzajš.

  Największym problemem wiata jest to że głupcy sš absolutnie pewni, a mędrcy pełni wštpliwoci.
Bertrand Russell 

Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami.
Lukrecjusz 
Nie ma nic gorszego niż aktywna głupota.
J.W. Goethe

 

  Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza i karze istoty przez siebie stworzone, lub Boga obdarzonego wolnš wolš na podobieństwo nas samych. Nie mogę również ani też nie chcę sobie wyobrażać, że człowiek trwa dalej po fizycznej mierci; nadzieję tę pozostawiam ludziom słabego ducha, którzy żywiš jš ze strachu lub niedorzecznego egoizmu.
Albert Einstein, z artykułu "What I Believe", Forum and Century (1930r.)

  Nie próbuję wyobrażać sobie Boga; wystarcza mi odczucie potęgi i majestatu przyrody, o tyle, o ile możemy jš poznać za porednictwem naszych niedoskonałych zmysłów.
Albert Einstein, list do S. Flescha, 16 kwietnia 1954r.

  Nie troszczyć się o to, czy co jest prawdš, czy niš nie jest, w...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin