Ksiega Prawdy - Krucjata_Modlitwy_147.pdf

(508 KB) Pobierz
Krucjata Modlitwy
pobrane ze strony paruzja.info
(1) Mójdar dla Jezusa, aby ratowaćdusze
MójnajdrożyJeu,Ty,którytak bardzo nas kochasz,powólmi w mójkromnypoóbpomóc
uratowaćTwojecennedue.Zmiłujinadwytkimigrenikamibewgldunato,jakciżko
Ciebie obrażają.Powólmipremodlitw i cierpieniepomóctymduom,któremogąniepreżyć
Otreżenia,byukałymiejcaobokCiebie w TwoimKróletwie.Wyłuchajmojejmodlitwy, o łodki
Jeu,bypomócCidobyćtedue,aktórymitkni. O NajwiteerceJeua,lubujmoją
wiernoćTwojejNajwitejWoli w każdymcaie.
(2) Modlitwa za wiatowych prywódców
MójPrzedwieczny Ojcze, w Imi Twojego KochanegoynaJeuaChrytua,pro,abyochronił
wojediecipredpreladowaniem niewinnychnarodówplanowanym w ukryciu przez wiatowe
iły.Modli o wybaceniegrechówtymduom,któreąprycynątychciżkichżyciowych
dowiadceń,abymogływrócićidoCiebie z pokornym i kruonymercem.Pro,dajił
Twoimdrconymdieciom,abywytrymałytecierpienianaadoćucynienieagrechywiata
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(3) O uwolnienie wiataodlku
O mójPanie,JeuChryte,błagamCi,byuwolniłwiatodlku,któryodłącadueodTwojego
kochającegoerca.Modli,abydue,któredowiadcąprawdiwegolkupodcaOtreżenia,
atrymałyi i powoliłyTwojemuMiłoierdiu wylaći na swoje dusze i uwolnioneodlku
pokochałyCitak,jakpowinny.
(4) O zjednoczenie wszystkich rodzin
Jezu, zjednocwytkierodinypodcaOtreżenia,abymogłyotrymaćwiecnebawienie. Modl
i,abywytkierodinytrwały w jednoci z Tobą, Jezu i abymogłyodiedicyćTwójNowyRajna
Ziemi.
(5) ChwałaBoguNajwyżemu
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy nasze modlitwy w radonymdikcynieniuaTwójcennydar
Miłoierdiadlacałejludkoci.Radujemyi i ofiarujemy Tobie, NajwpanialyKrólu, nasze
uwielbienie i wychwalamyCiaTwojekochające i cułeMiłoierdie.Ty,BożeNajwyży, jete
naymKrólem i atendar,którynamteraprynoi,padamy do Twoichtóp, jako Twoi pokorni
poddani. Prosimy,Boże,miłujinadwytkimiTwoimidiećmi.
(6) Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
OJeu,modli,abyBóg w swoim Miłoierdiupowtrymałantychrysta i jegopodłąarmiod
drcenianiepokojem i adawaniacierpieńTwoimdieciom.Modlimyi o powstrzymanie go i aby
karącarkaotałapowtrymanadikinawróceniuoiągnitemupodcaOtreżenia.
(7) ModlitwaaodrucającychMiłoierdie
Jeu,proCinajuilniej,byprebacyłtymgrenikom z duamipogrążonymi w ciemnoci,
któryodrucająwiatłoTwojegoMiłoierdia.Prebacim,Jeu. BłagamCi,abyodpuciłim
grechy,doktórychtaktrudnoimiprynać.ZalejichercapromieniamiTwojegoMiłoierdia i daj
imanpowrotudoTwojejowcarni.
(8)powied
NajdrożyJeu,pro o prebaceniewytkichmoichgrechów. Przepraszam za zranienia
i krywdy,którewyrądiłeminnym.Pokorniemodli o łaki,abymuniknąłponownegoobrażania
Ciebie i oiarowałpokutgodnie z Twojąnajwitąwolą.Błagam o przebaczenie jakichkolwiek
pryłychprewinień, w którychmogmiećudiał, a któreprawiąCiból i cierpienie. Zabierz Mnie
ze obądonowejeryPokoju,abymmógłtaćicciąTwojejrodinynawiecnoć.KochamCi,
Jeu.PotrebujCi.CcCiebie i wytko,coobąpredtawia.Pomóżmi, Jeu,abymbyłgodny
wejciadoTwojegoKróletwa.
(9) Ofiarowanie cierpienia jako dar
ONajwiteerceJeua,naucmniepryjmowaćniewagi z pokornymdikcynieniem w Twoje
witeImi,kiedygłoTwojełowo.Naucmnie,abymroumiał,jakupokorenie,ból i cierpienie
prybliżająmniedoTwojegoNajwitegoerca.Powólmipryjmowaćtakiepróby z miłocią
i hojnociąducha,abymmógłłożyćjejakodary,takcennedlaCiebie,abyratowaćdue.
(10) Niesienie płomieniaTwojejmiłoci
Pomóżnam, drogi Jezu, wrataćbelku w TwojeImi,abymymogliniećpłomieńTwojejmiłoci
dowytkichnarodów.Dajnam,Twoimdieciom, iłdotawieniacołaniewagom,którebdą
napotykaćporódwytkichtych,którynieąprawdiwymiwynawcamiTwojegoMiłoierdia.
Amen.
(11) O powtrymanienienawiciwobecwijonerów
ONajwiteerceJeua,propowtrymajnienawić i adroć,jakaitnieje w tych czasach
wródTwoichwynawcówwobecTwoichprawdiwych wijonerów. Modli,abywyłuchałmoją
modlitw i dałwijoneromił,którejpotrebujądogłoeniaTwojegoNajwitegołowado
niewierącegowiata.men.
(12) Modlitwa o unikniciegrzechu pychy
O mójJeu,pomóżmiuniknąćgrechupychy,gdyprzemawiam w TwojeImi.Wybacmi,jeli
kiedykolwiekumniejyłemkogo w TwojewiteImi.Pomóżmiłuchać, Jeu,gdymówi
i napełnijmnieTwoimDuchemwitym,abymmógłroponaćprawdTwojegołowa,kiedywoła
doludkoci.men.
(13) Modlitwa proby o uwolnienie
OjceNiebieki,premiłoćTwojegoUkochanegoyna,JeuaChrytua,którypremkna
kryżubawiłnaodgrechu,proimy,bawwytkich,którynadalodrucająJegork
Miłoierdia.Wypełnijichdue,drogi Ojcze, Twoim dowodemmiłoci.BłagamCi,OjceNiebieski,
wyłuchajmojejmodlitwy i uratujtedueodwiecnegopotpienia.DikiTwojemuMiłoierdiu
powól,abypierwiwelidoNowejEryPokojunaZiemi.men.
(14) Modlitwa do Boga Ojca o ochronpredwojnąatomową
OWechmogącyOjce,BożeNajwyży,pro, miłujinadwytkimigrenikami,otwórich
erca,bypryjlibawienie i otrymaliobitoćłak.Ułymojeprobyamojąrodin i spraw, aby
każdynalałoparcie w Twoimkochającymercu. O Boski, Niebieski Ojcze, chrońwytkiediecina
iemiodjakiejkolwiekwojnyatomowejlubinnychdiałań,któreąplanowane,abygładićTwoje
dzieci. Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chrońna.Owiećna,abymymogliotworyćnaeocy,
ułyeć i pryjąćprawdnaegobawieniabeżadnegolku w naszych duszach.
(15)PodikowanieadarBożegoMiłoierdia
O mójOjceNiebieki,oddajemyCiceć i kładamydikiaoiar,jakiejdokonałewyyłając
Zbawicielanawiat.OiarujemyCi z radocią i dikcynieniemnaemodlitwypokornej
wdicnociadar,którydajeteraTwoimdieciom,DarBożegoMiłoierdia. O BożeNajwyży,
ucyńnagodnymipryjciategoWielkiegoMiłoierdia z wdicnocią.men.
(16) O pryjciełakoiarowanychpodcaOtreżenia
O mójJeu,trymajmniemocnopodcatejpróbyTwojegoWielkiegoMiłoierdia.Dajmiłaki
potrebnedotaniaimałym w Twoichocach.OtwórmojeocynaprawdTwojejobietnicy
Wiecznego Zbawienia. Wybacz mi moje grzechy i okażmiTwojąmiłoćorapryjacielkądłoń.We
mnie w ramionawitejRodiny,abymywycynowumoglitanowićjedno.KochamCi, Jezu,
i obiecuj,żepocąwyoddniadiiejegobdgłoiłTwojewitełowobetrachu w moim
sercu i z cytociąduynawiekiwieków. Amen.
(17) Modlitwa do Matki Zbawienia za ciemne dusze
O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i PorednickowytkichŁak. Ty,którabdie
ucetnicyć w ratowaniuludkociodniegodiwociatana,módlianami.Matko Zbawienia,
módli,abywytkieduemogłybyćocalone i pryjłymiłoć i Miłoierdieokaanepre
twojego Syna, naszego Pana, JeuaChrytua,któryprychodiponownie,byuratowaćLudkoć
i daćnamanwiecnegobawienia.men.
(18) O powstrzymanie antychrysta i jego grupy
O drogiJeu,uratujwiatodantychryta.Chrońnaodnikcemnychpułapekatana.Zbawotatnią
RetTwojegoKociołaodła.DajwytkimTwoimKociołomił i łakipotrebne,abybronići
przed wojnami i preladowaniemplanowanympreatana i jegoarmiterrorytów. Amen.
(19)Modlitwaamłodychludi
Matko Zbawienia,pro,abymodliłai o Miłoierdiedlamłodychdu,któreą w tak strasznej
ciemnoci,żebyroponałytwojego umiłowanegoyna,kiedypryjdie,abyodkupićcałąLudkoć.
Niepowólodpaćżadnejduy.NiepowólżadnejduyodrucićJegoWielkiegoMiłoierdia.
Modli, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni i prociebie o okrycie dusz twoimwitym
Płacem,abyapewnić imochron,którejpotrebująpredoutem.
(20) O powtrymanieantychrytaodniceniawiata
OBożeOjce, w ImiTwojegodrogiegoyna,wołamdoCiebie,abyuniemożliwiłantychrytowi
niewolenieduTwoichdieci.BłagamCi,OjceWechmogący,abygopowtrymałod
napełnianiatrachemTwoichdieci.BłagamCi,powtrymajgoodkażenia Twojego stworzenia
i pro, miłujinadtymibiednymiduami,którebdąwobecniegobeilne.Wyłuchajmoją
modlitw, drogi Ojcze i zbaw wszystkie Twojedieciodtegotranegoła.
(21) DikcynienieBoguOjcuabawienieLudkoci
ChwalimyCi i dikujemyCi, o wityBoże,Wechmogący, twórcoLudkoci,amiłoć
i wpółcucie, jakimi obdarzasz Ludkoć.DikujemyatenDar Zbawienia, któryoiarowałeTwoim
biednymdieciom.BłagamyCi,Panie, o uratowanietych,którypodążająałymduchem i
o otwarcieichercnaprawdichŻycia Wiecznego. Amen.
(22) Dla kiżykatolickich o podtrymywanienaucaniaKocioła
Omójukochany Jezu, zachowaj mnie silnym i utrymujpłomieńmojejmiłocidoCiebie w każdym
momenciemojegodnia.Nigdyniedowól,abytenpłomieńmiłocimigotałlubgał.Nigdynie
powól,abymbyłłabywobecpoku.Dajmiłakipotrebnedoanowaniamojegopowołania,
mojegooddania,mojejwiernoci i dotanianatrażynaucania OrtodokyjnegoKocioła
katolickiego.OiarujCimojąwiernoć w każdymcaie.lubujmojeaangażowaniedowalki
w Twojej Armii,abyKociółkatolickimógłponowniewronąć w chwale na powitanie Ciebie, drogi
Jeu,kiedypowróci.men
(23) O bepieceńtwodlaBenedyktaXVI
O mójPrzedwieczny Ojcze, w Imitwojego Kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie jakie
niół,abyuratowaćwiatodgrechu,modlitera o ochronTwojegowitegoWikariua,
papieżaBenedykta,GłowTwojegoKociołanaZiemi,abyontakżemógłpomócuratowaćTwoje
dzieci i wytkiewywicone ługi oddrceniaatana i jegokróletwaupadłychaniołów,który
krążąpoZiemi, kradnącdusze. Ojcze, chrońTwojegoPapieża,abyTwojediecimogłybyć
prowadoneprawdiwądrogądoTwojegoNowegoRajunaZiemi. Amen.
(24)Odputupełnydlarogreenia
O mójJeu,jetewiatłemziemi.Jetepłomieniem,którydotykawytkiedue.Twoje
Miłoierdie i miłoćnienajągranic.Niejetemygodnioiary, jakiejdokonałepremierćna
kryżu.Wiemyjednak,żeTwojamiłoćdonajetwikaodtejmiłoci,którądarymyCiebie.
Udziel nam, o Panie,darupokory,abymyaługiwalinaTwojeNoweKróletwo.Napełnijna
Duchemwitym,abymymoglimaerowaćnapród i prowadićTwojąarmi,abygłoićprawd
o Twoimwitymłowie i prygotowaćnaychbraci i naeiotrynachwałTwojegoPowtórnego
Pryjcianaiemi.CcimyCiebie.WyławiamyCiebie.Oiarujemyamychiebie,naemutki,
naecierpienia,jakodardlaCiebie,abyratowaćdue.KochamyCi, Jeu.Zmiłujinadwytkimi
Twoimidiećmi,gdiekolwiekinajdą.men.
(25) O Ochrondlawijonerów z całegowiata
O BożeNajwyży,błagamCi o apewnieniebepieceńtwawytkimTwoimwitympołańcom
nawiecie.Modli,żebychroniłichprednienawiciąinnych.Pro,abyTwojeNajwite
łowoybkoropretreniałoipocałymwiecie.ChrońTwoichpołańcówpredocertwami,
ubliżaniem,kłamtwami i welkiegorodajuagrożeniami.Chrońichrodiny i ołaniajichawe
Duchemwitym,abyordia,któreprekaująwiatu, byłypryjmowaneekruonym
i pokornym sercem. Amen.
(26)MódlcieinaRóżańcu,abyuratowaćwójnaród
(27) Modlitwa o pokójnawiecie
O mójJeu,błagam o miłoierdiedladotknitychtranymiwojnami.Błagam o wprowadzenie
pokoju w tychumconychnarodach,któreąlepenaprawdTwojegoItnienia.Pro,udieltym
narodommocyDuchawitego,abypowtrymaliiodpogoniawładąnadniewinnymiduami.
ZmiłujinadwytkimiTwoimikrajami,któreąbeilnewobecokropnychbrodni,które
ogarniającaływiat.men.
(28) Maryja Panna: modlitwa o zjednoczenie wytkichKociołówchrecijańkich
OBożeNajwyży,klkamypredTobą,błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce
o achowanieTwoichChrecijańkichKociołównaiemi.Niechnaeróżniceniedieląna w tym
czasie wielkiej apostazji nawiecie w naejmiłocidoCiebie,drogiOjce.BłagamyCi,dajnam
łaki,abymyiwajemniekochali w ImiTwojegoumiłowanegoyna,naszego Zbawiciela, Jezusa
Chrytua.WielbimyCi.KochamyCi.Jednocymyi,abyuykaćiłdlaachowaniaTwoich
ChrecijańkichKociołównaZiemi w czasie prób,któremogąnacekać w pryłychlatach.men.
(29) Ochrona praktykowania chrecijańtwa
O mójPanie,JeuChryte,błagamCi,abywylałTwojegoDuchawitegonawytkieTwoje
dieci.Pro Ci,wybactym,który w woichduachnoąnienawićdoCiebie.Modli,aby
ateiciotworyliwojeatwardiałeercapodcaTwojegoWielkiegoMiłoierdia i aby Twoje dzieci,
któreCikochają,mogłyoddawaćCiceć z godnocią i wniołyiponadwelkiepreladowania.
Pro,wypełnijwytkieTwojedieciDarem Twojego Ducha,abymogłypowtać z odwagą
i poprowadićTwojąarmidootatecnejbitwypreciwatanowi,jegodemonomora wszystkim
tymduom,któreąniewolnikamijegoaływych obietnic. Amen.
(30)BógOjciecModlitwa o unikniciewojny,głodu i preladowańreligijnych
OmójPrzedwiecnyOjce,Boże,twórcoWechwiata, w ImiTwojegodrogiego Syna, błagam,
abymyCibardiejkochali.Pomóżnambyćodważnymi,nieutraonymi i silnymi w obliczu
preciwnoci.Pryjmijnaeoiary,cierpienia i próbyjakodar,którykładamypredTwoimtronem,
aby ratować Twoje dzieci na Ziemi. Skrusz serca nieczystychdu,otwórichocynaPrawd o Twojej
Miłoci,abymoglipryłącyćidowytkichTwoichdieci w Raju na Ziemi,który z takąMiłocią
tworyłedlanagodnie z TwojąBokąWolą.men.
(31)ŁańcuchOchrony
OmójJeu,niechmojamodlitwaprywołaTwojegoDuchawitegodotąpienianatych
prywódców, którykierująipożądaniem,achłannocią,chciwocią i pychą,abyapretali
preladowaniaTwoichniewinnychdieci.ProCi o powtrymanieubótwa,głodu i wojen,które
nicąTwojedzieci i modli,żebyprywódcyeuropejcyotworyliwojeercanaprawdTwojej
miłoci.men.
(32) Módlciei,módlciei,módlciei o powstrzymanie aborcji w Irlandii
O Matko Zbawienia,módliaTwojedieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwym czynom aborcji
namadawanym.Chrońtenwitynaródodcoragłbegopogrążaniai w rozpaczy, od
ciemnoci,któraogarnianakraj.Uwolnijnaodłego ducha,którychcenicyćTwojedieci,
mająceidopieronarodić.Módli o to, żebytamtejiprywódcymieliodwagłuchaćtych,
którykochająTwegoyna i potpować zgodnie z nauczaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.
(33)Powtańtera i pryjmijPiecćBogaŻywego
O mójBoże,mójkochającyOjce,pryjmuj z miłocią i wdicnociąTwojąBokąPiecćOchrony.
TwojaBokoćobejmujemojeciało i duna wiecnoć.Chyli w pokornymdikcynieniu
i oiarujCimojągłbokąmiłoć i wiernoć,mójukochanyOjce.BłagamCi,chrońmnie i moich
blikichtącególnąPieccią.lubujmoimżyciemłużyćCi nawieki.KochamCi,drogi Ojcze.
PocieamCi w tych czasach, drogi Ojcze. OfiarujCiCiało i Krew,Du i Bótwonajmilegoyna
Twojegonaprebłaganieagrechywiata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin