borelioza stawowa(1).pdf

(101 KB) Pobierz
Artykuł przeglądowy/Review
paper
Reumatologia 2013; 51, 1: 51-55
DOI: 10.5114/reum.2013.33395
Stawowa postać boreliozy – obraz kliniczny i leczenie
Lyme arthritis – symptoms and treatment
Jolanta Parada-Turska
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Słowa kluczowe: borelioza z Lyme,
Borrelia burgdorferi,
zapalenie stawów.
Key words: Lyme borreliosis,
Borrelia burgdorferi,
arthritis.
Streszczenie
Borelioza z Lyme jest przewlekłą, wieloukładową chorobą zapalną wywo-
łaną przez krętki z gatunku
Borrelia.
Jednym z częstych objawów kli-
nicznych boreliozy jest zajęcie układu kostno-stawowego, a głównym
czynnikiem etiologicznym w tej postaci choroby jest krętek
Borrelia
burgdorferi.
Objawy reumatologiczne cechuje różnorodna, często nie-
charakterystyczna symptomatologia i różnie nasilony przebieg. Mogą
one przybierać postać od niewielkich, przemijających dolegliwości bólo-
wych ze strony układu kostno-stawowo-mięśniowego, przez objawy
ostrego zapalenia stawów z wysiękiem, aż po rzadko występujące po-
stacie przewlekłego zapalenia stawów z destrukcją kostno-stawową
(ok. 10% przypadków). Rozpoznanie boreliozowego zapalenia stawów
zazwyczaj nie jest łatwe i powinno się opierać na obrazie klinicznym,
uzupełnionym szczegółowym wywiadem i badaniami immunosero-
logicznymi. Rokowanie odległe u większości chorych jest dobre, ponie-
waż zastosowanie antybiotyków, niezależnie od stadium zakażenia,
prowadzi do ustąpienia zapalenia stawów.
Summary
Lyme borreliosis is a chronic, multisystemic inflammatory disease
caused by the tick-borne spirochete Borrelia. The musculoskeletal sys-
tem is often affected during the disease and
Borrelia burgdorferi
is
a pathogen. Rheumatological symptoms often vary, with a wide spec-
trum of often non-characteristic features. They include mild, transient
pain in the musculoskeletal system, acute arthritis with articular exu-
date and chronic destructive arthritis, which, however, is not very com-
mon (about 10%). In general, diagnosis of Lyme arthritis is difficult
and is based on clinical symptoms of arthritis in combination with
clinical history and immunoserological tests. In most patients prog-
nosis is good due to high effectiveness of the antibiotic therapy.
Wstęp
Borelioza jest chorobą wywołaną przez Gram-ujemne
bakterie
Borrelia burgdorferi,
należące do rodziny krętków,
przenoszone przez kleszcze z rodzaju
Ixodes.
Jest to prze-
wlekła, wieloukładowa choroba zapalna, której objawy kli-
niczne są następstwem bezpośredniego działania krętka
lub jego antygenów oraz reakcji immunologicznych typu
komórkowego i humoralnego [1]. Borelioza charakteryzu-
je się dużą różnorodnością i zmiennością objawów kli-
nicznych, a na jej obraz składa się zespół objawów der-
matologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, a także
reumatologicznych.
Z epidemiologicznego punktu widzenia objawy reu-
matologiczne, w tym zapalenie stawów określane bore-
liozowym zapaleniem stawów, częściej występują w Sta-
nach Zjednoczonych niż w Europie [2, 3]. W Stanach Zjed-
noczonych jedynym czynnikiem przyczynowym są krętki
Borrelia burgdorferi sensu stricto
[2–6]. W Europie, w tym
w Polsce, poza
Borrelia burgdorferi sensu stricto
patogenne
są też
Borrelia garinii
i
Borrelia afzelii
wykazujące predys-
pozycję do wywoływania odpowiednio objawów neuro-
logicznych i dermatologicznych [2, 3, 5, 7]. W pierwszych
badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych
przemijające objawy zapalenia jednego lub wielu stawów
stwierdzono u ok. 60% nieleczonych chorych z rumieniem
wędrującym [8, 9]. Późniejsze obserwacje (przeprowadzone
w latach 2001–2002) wykazały objawy zapalenia stawów
u ok. 33% pacjentów z boreliozą [10], co może być wyni-
Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej UM, ul. Jaczewskiego 8,
20-950 Lublin, tel. +48 81 724 47 90, faks +48 81 742 45 15, e-mail: jolanta.turska@am.lublin.pl
Reumatologia 2013; 51/1
52
Jolanta Parada-Turska
kiem wcześniejszego diagnozowania i leczenia choroby.
W Europie zapalenie stawów u chorych występuje rzadziej
(u 3–15% chorych) [11–13].
w stawach złożonych głównie z limfocytów T i plazmocy-
tów, przerost kosmków, tworzenie nowych naczyń krwio-
nośnych (neoangiogeneza), a także odkładanie włóknika [13].
Patogeneza boreliozowego zapalenia
stawów
Patomechanizm zmian biorących udział w rozwoju zapa-
lenia stawów w przebiegu boreliozy dotychczas nie został
do końca wyjaśniony. W okresie początkowym dochodzi do
penetracji inwazyjnych krętków
Borrelia burgdorferi
drogą
krwi z miejsca ich inokulacji, czyli ze skóry, zarówno do pły-
nu stawowego, jak i do błony maziowej stawów. Bakteryj-
ne zapalenie stawów może wystąpić wcześnie po zakaże-
niu, nawet po kilku dniach. W tym wczesnym okresie
zapalenia stawów w wyniku wzajemnego oddziaływania
pomiędzy krętkiem a makrofagami i komórkami śródbłonka
za pośrednictwem cząstek adhezyjnych dochodzi do nacie-
czenia ogniska zapalnego granulocytami obojętnochłonnymi
[13]. W patogenezie boreliozowego zapalenia stawów bar-
dzo istotną rolę odgrywają lipoproteiny otoczkowe (Osp) kręt-
ka, które inicjują proces zapalny poprzez wbudowywanie
się do receptora (Toll-like
receptor)
na makrofagach i sty-
mulację wydzielania chemokin oraz cytokin prozapalnych.
Stwierdzono, że istnieje molekularne podobieństwo mię-
dzy antygenem HLA-DR4 i DRB1*0401 a silnie immuno-
gennym epitopem białka powierzchniowego Osp-A [14, 15].
W przebiegu zapalenia stawów dochodzi też do pobu-
dzenia fibroblastów do produkcji cytokin, chemokin, meta-
loproteaz i białek adhezyjnych [16]. Profil wytwarzanych cyto-
kin wskazuje na przewagę odpowiedzi Th1 z uwalnianiem
czynnika martwicy nowotworów
α
(tumor
necrosis factor
α
– TNF-α), interleukiny 1β (IL-1β) i interferonu
γ
(IFN-γ)
[13, 17]. Ponadto w przypadkach boreliozowego zapalenia
stawów stwierdzono duże stężenia IL-6, IL-12, IL-15, IL-17
i IL-18 [13, 17, 18]. W późniejszym okresie zapalenia stawów
komórki naciekające staw wytwarzają m.in. reaktywne for-
my tlenu, produkty peroksydacji lipidów, eikozanoidy
[13, 19]. W patogenezie krętkowego zapalenia stawów istot-
ną rolę mogą odgrywać kompleksy immunologiczne krą-
żące we krwi i występujące w płynie stawowym [20].
Przewlekłe zapalenie stawów oporne na antybiotyko-
terapię może być następstwem przetrwałego w stawie zaka-
żenia krętkami
Borrelia
lub rozwijających się poinfekcyj-
nych reakcji autoimmunologicznych [21]. Do tej postaci
zapalenia stawów predysponuje występowanie antygenów
zgodności tkankowej HLA-DR4 (allele HLA DRB1*0401, 0404,
0405, 0101 i 0102) oraz HLA-DR2 [2, 22, 23].
Zmiany histopatologiczne błony maziowej stawów oraz
zaburzenia immunologiczne występujące w przebiegu
boreliozowego zapalenia stawów przypominają reuma-
toidalne zapalenie stawów (RZS). Ziarnina ma charakter
zapalny, wykazuje obecność rozlanych nacieków zapalnych
Objawy ze strony narządu ruchu
Objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego
mogą wystąpić w różnym czasie od początku zakażenia, po
kilku dniach, a nawet po kilku latach, i mogą przybierać róż-
ną postać, od krótkotrwałych epizodów bólów stawowych,
okołostawowych lub mięśniowych, przez epizody przemi-
jających pełnoobjawowych zapaleń stawów, do rzadkich przy-
padków przewlekłego zapalenia błony maziowej [8]. W prze-
biegu boreliozy rzadziej obserwuje się zapalenie ścięgien
(tendinitis),
dactylitis,
zapalenie mięśni oraz podostre zapa-
lenie kości i szpiku kostnego [2, 24]. Już w okresie zakaże-
nia zlokalizowanego, w którym najbardziej charaktery-
stycznym objawem jest rumień wędrujący, często wystę-
pują łagodne lub umiarkowane bóle kostno-stawowo-
-mięśniowe, towarzyszące innym objawom rzekomogry-
powym [2, 8, 25, 26]. Ustępują one zwykle samoistnie i nie
mają związku z późniejszym ujawnieniem się zapalenia sta-
wów. Objawy stawowe najczęściej występują w okresie zaka-
żenia rozsianego, które trwa od kilku dni do 10–12 miesię-
cy. W tym okresie chorzy zgłaszają krótko trwające,
wędrujące bóle stawowo-kostne i mięśniowe oraz okolicy ścię-
gien i przyczepów ścięgnistych, które cechuje tendencja do
nawrotów i zmienna, czasem trudna do określenia lokalizacja.
Zajęcie stawów ujawnia się najczęściej po 6 miesiącach
(od 2 tygodni do 2 lat) od wystąpienia pierwszych objawów
boreliozy, wg różnych autorów u 20–60% nieleczonych
pacjentów [27, 28]. Klinicznie przybiera postać krótkich,
nawracających epizodów bólu i obrzęku zazwyczaj jednego,
rzadziej kilku stawów [28]. Dolegliwości te często są asy-
metryczne, niezbyt nasilone, najczęściej dotyczą stawów
kończyn. Po kilku tygodniach trwania mogą ustępować
samoistnie lub rozwinąć się w pełnoobjawowe ostre
zapalenie stawów.
Ostre zapalenie stawów jest jednym z częstszych
objawów klinicznych boreliozy; dotyczy ok. 50–60% nie-
leczonych chorych i ok. 30% leczonych [2, 8, 13, 29]. Wystę-
puje zazwyczaj u dzieci i osób młodych, chociaż jego obja-
wy obserwuje się też u ludzi starszych [10, 13]. Zwykle
rozwija się w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy od
początku zakażenia [8, 13]. Jego typowe objawy to ból,
obrzęk, czasem duży wysięk w stawie, wzmożone ucie-
plenie, ale zwykle bez wyraźnego zaczerwienienia okolicy
stawu [9]. Zapalenie stawów cechuje zmienny przebieg,
utrzymuje się ono zazwyczaj kilka tygodni (czasem kilka
godzin, dni, niekiedy kilka miesięcy). Najczęściej procesem
zapalnym zajęty jest jeden staw, rzadziej 2–3 stawy [2, 8].
Zwykle proces zapalny dotyczy dużych stawów kończyn dol-
nych [8, 25]. Najczęściej zajęte są stawy kolanowe (63%),
Reumatologia 2013; 51/1
Stawowa postać boreliozy
53
czasem z torbielą dołu podkolanowego, która wykazuje
skłonność do pękania [8, 28]. Dość często zajęte są też inne
stawy kończyn górnych i dolnych, w tym łokciowe, skokowe,
barkowe i nadgarstkowe [8, 25]. Rzadziej proces zapalny
lokalizuje się w stawach skroniowo-żuchwowych, paluchów,
drobnych stawach rąk i stóp [8, 25]. Bardzo rzadko zajęte
są stawy biodrowe [8]. Zapalenie stawów w przebiegu bore-
liozy ma charakter asymetryczny i nawrotowy. Nawroty
zapalenia stawów występują nieregularnie, mogą być wie-
lokrotne, przerywane długotrwałymi okresami całkowitych
remisji [28]. Ostre zapalenie stawów zazwyczaj nie prowadzi
do ich destrukcji. Czasem towarzyszy mu uczucie zmęczenia,
rzadko niewielka sztywność poranna. U ok. 10% pacjentów
zapalenie stawów nie ustępuje i przechodzi w postać prze-
wlekłą [30].
Przewlekłe zapalenie stawów można rozpoznać w przy-
padku, gdy objawy zapalenia stawów o tej samej lokali-
zacji utrzymują się przynajmniej przez rok [30]. Najczęściej
dotyczy stawów kolanowych. Może doprowadzić do roz-
woju zmian destrukcyjnych w stawie, ale tylko sporadycznie
zmiany prowadzą do trwałego uszkodzenia i unierucho-
mienia stawu [25]. Przewlekłe zapalenie stawów bardzo
rzadko przybiera postać zapalenia wielostawowego prze-
biegającego ze zwężeniem szpar stawowych oraz obec-
nością nadżerek, naśladując obraz RZS [28].
Rozpoznanie boreliozowego zapalenia
stawów
Borelioza z uwagi na duży polimorfizm objawów kli-
nicznych, podobieństwo do wielu chorób, m.in. zakaźnych,
neurologicznych, reumatologicznych, oraz często niejed-
noznaczne wyniki badań serologicznych jest chorobą,
która stwarza wiele trudności diagnostycznych. W każdym
przypadku występowania objawów ze strony układu kost-
no-stawowego, których przyczyny nie udaje się jedno-
znacznie ustalić, należy wziąć pod uwagę możliwość
zakażenia krętkami
Borrelia.
Bardzo istotne znaczenie w roz-
poznaniu boreliozy ma prawidłowo zebrany wywiad epi-
demiologiczny i zawodowy, badanie fizykalne oraz bada-
nia serologiczne. Należy pytać pacjentów o miejsce
zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy, incydent ukłu-
cia przez kleszcza, pobyty w pobliżu kompleksów leśnych.
W przebiegu boreliozy z zajęciem układu ruchu nie ma cha-
rakterystycznych odchyleń w wynikach badań laborato-
ryjnych. Czasem obserwowany jest niewielki wzrost
wskaźników ostrej fazy, nieznaczna leukocytoza, zwięk-
szenie stężenia aminotransferaz, immunoglobulin klasy IgM,
obecność krioglobulin i krążących kompleksów immuno-
logicznych [20, 28]. Czynnik reumatoidalny jest zwykle
nieobecny lub ma niskie miano, nie stwierdza się również
przeciwciał przeciwjądrowych lub ich miano może być nie-
znacznie podwyższone [9].
Płyn stawowy zazwyczaj ma charakter zapalny, nie-
swoisty, z podwyższoną liczbą komórek (średnio 25 000/µl),
z przewagą neutrofilów, umiarkowanie zwiększonym stę-
żeniem białka, przy prawidłowym stężeniu glukozy [8]. Bada-
nie mikroskopowe bezpośrednie oraz hodowle z płynu sta-
wowego nawet u chorych nieleczonych antybiotykami dają
zwykle wyniki ujemne. U większości pacjentów nieleczo-
nych lub krótko leczonych antybiotykami badanie płynu sta-
wowego metodą PCR (polymerase
chain reaction),
która
określa obecność DNA
Borrelia burgdorferi,
daje wynik do-
datni, natomiast u pacjentów prawidłowo leczonych anty-
biotykami testy PCR szybko stają się ujemne zarówno w pły-
nie stawowym, jak i w błonie maziowej [16, 31].
Badanie radiologiczne zajętych stawów zazwyczaj nie
wykazuje odchyleń od stanu prawidłowego, szczególnie
w krótko trwających zapaleniach stawów. W przewlekłym
zapaleniu stawów czasem występują cechy zaniku kost-
nego, przewężenie szpar stawowych, nadżerki kostne, kost-
nienie okołookostnowe i przyczepów ścięgien [31].
Rozpoznanie boreliozowego zapalenia stawów ustala
się na podstawie wyników badań serologicznych oraz bada-
nia podmiotowego i przedmiotowego. Obecnie w każdej
postaci boreliozy (poza rumieniem wędrującym) zaleca się
dwuetapowy protokół diagnostyczny z tej samej próbki suro-
wicy [4, 32]. Pierwszy etap obejmuje wykonanie testu prze-
siewowego metodą ELISA o mniejszej swoistości i dużej
czułości, który wykazuje obecność swoistych przeciwciał
w klasie IgM lub IgG. Drugi etap to potwierdzenie specy-
ficznym, standaryzowanym testem Western blot, który jest
zlecany u chorych z dodatnimi lub wątpliwymi wynikami
testu ELISA [4, 32].
Borelioza z zajęciem układu
kostno-stawowego – różnicowanie
Zapalenie stawów w przebiegu boreliozy wymaga
różnicowania ze spondyloartropatiami zapalnymi (SpA). Kli-
nicznie objawy zapalenia stawów obwodowych w przebiegu
SpA są podobne do boreliozowego zapalenia stawów, ponie-
waż dotyczą zazwyczaj dużych stawów kończyn dolnych,
głównie kolanowych, mają charakter asymetrycznego
zapalenia stawów, płyn stawowy ma nieswoisty charak-
ter zapalny. Boreliozowe zapalenie stawów najbardziej przy-
pomina reaktywne zapalenie stawów (ReZS), które jednak
przebiega zwykle bardziej burzliwie i utrzymuje się dłużej.
Za chorobami z grupy SpA może przemawiać obecność
zapalnego bólu kręgosłupa, poprzedzające objawy zapa-
lenia cewki moczowej, pęcherza moczowego lub szyjki
macicy, przebyta biegunka lub infekcja dróg oddechowych,
łuszczyca skóry lub paznokci, dodatnie wyniki badań se-
rologicznych oraz obecność antygenu HLA-B27.
W odróżnieniu od ostrego zapalenia stawów w prze-
biegu boreliozy, w septycznym zapaleniu stawów wystę-
Reumatologia 2013; 51/1
54
Jolanta Parada-Turska
pują znacznie bardziej nasilone dolegliwości bólowe,
wyraźne zaczerwienienie, obrzęk i ucieplenie okolicy zaję-
tego stawu. Płyn stawowy jest mętny, mleczny lub żółto-
zielonkawy, cechuje się wysoką pleocytozą często prze-
kraczającą 100 00/µl z przewagą neutrofilów, a ponadto
– dodatnim wynikiem hodowli, najczęściej wskazującym
na obecność gronkowca złocistego. W diagnostyce różni-
cowej należy też uwzględnić odczynowe zapalenie stawów
w przebiegu infekcji wirusowych i chorób nowotworowych.
Podstawę rozpoznania dny moczanowej stanowi natomiast
stwierdzenie w płynie stawowym obecności sfagocyto-
wanych kryształów moczanu jednosodowego, a dny rze-
komej – kryształów pirofosforanu wapnia. Borelioza ma
bogatą symptomatologię i w znacznym odsetku przy-
padków może przypominać wczesny okres układowej cho-
roby tkanki łącznej. Wymaga zatem różnicowania m.in.
z toczniem rumieniowatym układowym przebiegającym
z zajęciem stawów czy układu nerwowego lub układu krą-
żenia, RZS, zapaleniem wielomięśniowym.
Leczenie boreliozowego zapalenia stawów
Podstawowymi lekami zalecanymi w leczeniu boreliozy
są antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn III genera-
cji lub tetracyklin, rzadziej makrolidów. Objawy ze strony
układu mięśniowo-szkieletowego, w tym zapalenie stawów,
dobrze reagują na leczenie i bardzo rzadko obserwuje się
oporność na antybiotykoterapię. U większości pacjentów
pod wpływem antybiotyków stosowanych przez 2–4 tygo-
dnie dochodzi do całkowitego ustąpienia zapalenia stawów,
a także innych objawów ze strony układu ruchu [2, 30].
Według aktualnych zaleceń antybiotykoterapia w boreliozie
nie powinna być powtarzana częściej niż 2–3 razy [33].
Aktualne zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemio-
logów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowane przez Fli-
siaka i Pancewicza w
Przeglądzie Epidemiologicznym
w 2008 r. (aktualizowane w 2011 r.) [4, 34] uwzględniają lecze-
nie ostrych i przewlekłych postaci boreliozy, w tym także
zapalenia stawów (tab. I). Pierwszy rzut zapalenia stawów,
zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w Polsce, należy
leczyć antybiotykiem stosowanym doustnie przez 14–28 dni,
natomiast w nawrocie zapalenia stawów zaleca się anty-
biotykoterapię dożylną również przez 14–28 dni (tab. I). Do
leczenia doustnego rekomendowanymi antybiotykami są
amoksycylina, doksycyklina i cefuroksym, natomiast do sto-
sowania dożylnego – ceftriakson, cefotaksym i penicylina G.
Należy pamiętać, że u dzieci poniżej 8. roku życia oraz
u kobiet w ciąży doksycyklina jest przeciwwskazana.
U pacjentów z zapaleniem stawów opornym na anty-
biotykoterapię kolejne kuracje antybiotykami lub ich prze-
dłużone stosowanie nie przynosi korzyści [2, 35]. W tych przy-
padkach zaleca się stosowanie niesteroidowych leków
przeciwzapalnych [2, 4, 34]. W leczeniu przewlekłego zapa-
lenia stawów niereagującego na leczenie antybiotykami
w przebiegu boreliozy dobre wyniki przynosi stosowanie
hydroksychlorochiny, która wykazuje zarówno działanie prze-
ciwkrętkowe, jak i przeciwzapalne [2, 21, 36]. Obecnie nie zale-
ca się stosowania silnie działających leków modyfikujących
przebieg choroby, np. metotreksatu, ponieważ brakuje
danych świadczących o ich skuteczności, jak również
z uwagi na możliwość ich niekorzystnego działania w okre-
sie aktywnego zakażenia [21]. Uważa się, że iniekcje dosta-
Tabela I. Postępowanie terapeutyczne w zapaleniu stawów w przebiegu boreliozy (wg Zaleceń Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opracowanych przez Flisiaka i Pancewicza, 2011 r.)
Table I. Therapeutic treatment for arthritis in the course of Lyme boreliosis (acc. To the recommendations of
the Polish Society of Epidemiologists and Infectious Diseases and prepared by Flisiak and Pancewicz, 2011)
Objawy
pierwszy rzut
zapalenia stawów
L ek
amoksycylina
doksycyklina
aksetyl cefuroksymu
nawrót zapalenia
stawów
ceftriakson
cefotaksym
Dawkowanie
3 × 500–1000 mg
(dzieci: 50 mg/kg m.c. na dobę)
2 × 100 mg lub
1 × 200 mg
2 × 500 mg
(dzieci: 30 mg/kg m.c. na dobę)
1 × 2000 mg
(dzieci: 50–75 mg/kg m.c. na dobę)
3 × 2000 mg
(dzieci: 150–200 mg/kg
m.c. na dobę w 3–4 dawkach)
3–4 MU co 4 godz.
(dzieci: 0,2–0,4 MU/kg
m.c. na dobę w 4–6 dawkach)
Droga podania
doustnie
doustnie
doustnie
dożylnie
dożylnie
Czas leczenia (dni)
14–28
14–28
14–28
14–28
14–28
penicylina G
dożylnie
14–28
zapalenie stawów
oporne na
antybiotykoterapię
niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inna terapia objawowa; należy szukać innej
przyczyny dolegliwości
Reumatologia 2013; 51/1
Stawowa postać boreliozy
55
wowe glikokortykosteroidów u pacjentów z ostrym bore-
liozowym zapaleniem stawów nie powinny być stosowane,
zwłaszcza przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami
pierwszego rzutu choroby. Może się to przyczynić do rozwoju
przewlekłego zapalenia stawów [32]. Rzadko też zaleca się
dostawowe iniekcje steroidów po przebytej kuracji anty-
biotykami [21], chociaż u niektórych pacjentów z przewle-
kłym zapaleniem stawów opornym na antybiotyki podanie
steroidów przynosi dobre efekty [2]. Jeśli przewlekłe zapa-
lenie stawów utrzymuje się ponad 12 miesięcy, zaleca się
wykonanie artroskopowej synowektomii [21]. W zapaleniu
stawów w przebiegu boreliozy stosuje się też objawowe lecze-
nie przeciwbólowe. Pomocna jest również fizykoterapia.
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów i źródeł
zewnętrznego finansowania.
Piśmiennictwo
1. Sigal LH. Lyme disease: a review of aspects of its immunology
and immunopathogenesis. Ann Rev Immunol 1997; 15: 63-92.
2. Hytönen J, Hartiala P, Oksi J, et al. Borreliosis: recent research, diag-
nosis, and management. Scand J Rheumatol 2008; 37: 161-172.
3. Nadelman RB, Wormser GP Lyme borreliosis. Lancet 1998; 352:
.
557-565.
4. Flisiak R, Pancewicz S. Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme
– rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego
i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegl Epidemiol 2008; 62: 193-199.
5. Grygorczuk S, Pancewicz S, Zajkowska J i wsp. Postać stawowa
boreliozy z Lyme. Pol Merkur Lek 2008; 24: 542-544.
6. Orloski KA, Hayes EB, Campbell GL, et al. Surveillance for Lyme
disease – United States, 1992–1998. MMWRCDC Surveill Summ
2000; 49: 1-11.
7. Balmelli T, Piffaretti JC. Association between different clinical
manifestations of Lyme disease and different species of Borre-
lia burgdorferi sensu lato. Res Microbiol 1995; 146: 329-340.
8. Steere AC, Schoen R, Taylor E. The clinical evolution of Lyme arthri-
tis. Ann Intern Med 1987; 107: 725-731.
9. Steere AC. Lyme disease. N Engl J Med 2001; 345: 115-125.
10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lyme disease
– United States, 2001–2002. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2004;
53: 365-369.
11. Cimmino MA. Relative frequency of Lyme borreliosis and of its
clinical manifestations in Europe. European Community Concerted
Action on Risk Assessment in Lyme Borreliosis. Infection 1998;
26: 298-300.
12. Huppertz HI, Böhme M, Standaert SM, et al. Incidence of Lyme
borreliosis in the Würzburg region of Germany. Eur J Clin Micro-
biol Infect Dis 1999; 18: 697-703.
13. Pancewicz SA, Rutkowski R, Rutkowski K i wsp. Zaburzenia
immunologiczne w zapaleniu stawów w boreliozie z Lyme. Pol
Merkur Lek 2007; 23: 141-144.
14. Steere AC, Drouin EE, Glickstein LJ. Relationship between immu-
nity to Borrelia burgdorferi outer-surface protein A (OspA) and
Lyme arthritis. Clin Infect Dis 2011; 52 Suppl 3: 259-265.
15. Trollmo C, Meyer AL, Steere AC, et al. Molecular mimicry in Lyme
arthritis demonstrated at the single cell level: LFA-1 alpha L is a par-
tial agonist for outer surface protein A-reactive T cells. J Immunol
2001; 166: 5286-5291.
16. Szechiński J. Borelioza. W: Reumatologia kliniczna. Zimmermann-
-Górska I (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2008; 799-804.
17. Kondrusik M, Swierzbińska R, Zajkowska JM i wsp. Wpływ anty-
biotykoterapii na stężenie cytokin prozapalnych: interleukin – IL-1,
IL-6 oraz czynnika martwicy nowotworu – TNF-alfa w surowicy
chorych z boreliozą z Lyme. Wiad Lek 2002; 55: 276-281.
18. Jabłońska E, Marcinczyk M, Talarek L i wsp. IL-15 in the culture
supernatants of PMN and PBMC and the serum of patients with
Lyme disease. Rocz Akad Med Bialystok 2003; 48: 78-81.
19. Łuczaj W, Moniuszko A, Rusak M, et al. Lipid peroxidation prod-
ucts as potential bioindicators of Lyme arthritis. Eur J Clin Micro-
biol Infect Dis 2011; 30: 415-422.
20. Steere AC, Hardin JA, Malawista SE. Erythema chronicum
migrans and Lyme arthritis: cryoimmunoglobulins and clinical
activity of skin and joints. Science 1977; 196: 1121-1122.
21. Steere AC, Angelis SM. Therapy for Lyme arthritis: strategies for
the treatment of antibiotic-refractory arthritis. Arthritis Rheum
2006; 54: 3079-3086.
22. Steere AC, Dwyer E, Winchester R. Association of chronic Lyme
arthritis with HLA-DR4 and HLA-DR2 alleles. N Engl J Med 1990;
323: 219-223.
23. Steere AC, Klitz W, Drouin EE, et al. Antibiotic-refractory Lyme
arthritis is associated with HLA-DR molecules that bind a Bor-
relia burgdorferi peptide. J Exp Med 2006; 203: 961-971.
24. Holmgren AR, Matteson EL. Lyme myositis. Arthritis Rheum 2006;
54: 2697-2700.
25. Dybowska D. Borelioza – narastający problem kliniczny. Wiad Lek
2006; LIX, 1–2.
26. Flisiak R. Boreliozy. W: Choroby przenoszone przez kleszcze.
Prokopowicz D (red.) Wydawnictwo Fundacji PJB Büchnera.
Warszawa 1995; 119-143.
27. Flisiak R, Prokopowicz D. Clinical picture of Lyme boreliosis. Wiad
Parazytol 1999; 45: 143-149.
28. Rydz-Stryszowska I, Batko B, Krawiec P i wsp. Boreliozowe zapale-
nie stawów. Przegl Lek 2007; 64: 111-114.
29. Sigal LH. Lyme disease: a review of aspects of its immunology
and immunopathogenesis. Annu Rev Immunol 1997; 15: 63-92.
30. Steere, AC Levin RE, Molloy PJ, et al. Treatment of Lyme arthri-
tis. Arthritis Rheum 1994; 37: 878-888.
31. Nocton JJ, Dressler F, Rutledge BJ, et al. Detection of Borrelia burgdor-
feri DNA by polymerase chain reaction in synovial fluid from patients
with Lyme arthritis. N Engl J Med 1994; 330: 229-234.
32. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommen-
dations for test performance and interpretation from the Sec-
ond National Conference on Serologic Diagnosis of Lyme Disease.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44: 590-591.
33. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al. The clinical assessment,
treatment and prevention of Lyme disease, human granulocytic
anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infec-
tious Diseases Society of America. CID, 2006; 43: 1089-1133.
34. http://www.pteilchz.org.pl/standardy.htm
35. Steere A. Duration of Antibiotic therapy in Lyme Disease, Ann Int
Med 2003; 9: 761-762.
36. Brorson O, Brorson SH. An in vitro study of the susceptibility of
mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to hydroxy-
chloroquine. Int Microbiol 2002; 5: 25-31.
Reumatologia 2013; 51/1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin