Inkscape. Podstawowa obsługa programu - Cieśla K. - 2012 [pdf ocr].pdf

(15775 KB) Pobierz
Spis treści
Wstęp .................................................................................................... 7
Rozdział 1. Inkscape — wprowadzenie ...................................................... 9
Czym jest Inkscape ............................................................................................................... 9
Instalacja programu ........................................................................................................... 10
Grafika wektorowa vs. grafika bitmapowa ..................................................................... 12
Interfejs programu ............................................................................................................. 13
Obszar roboczy — obszar płótna i obszar dokumentu ........................................... 14
Menu .............................................................................................................................. 16
Listwa narzędziowa (Przybornik) .............................................................................. 16
Listwa kontroli narzędzia ............................................................................................ 17
Listwa poleceń .............................................................................................................. 17
Listwa przyciągania ...................................................................................................... 17
Paleta kolorów .............................................................................................................. 18
Listwa statusu ................................................................................................................ 19
Dokowane okna dialogowe ......................................................................................... 19
Menu podręczne ........................................................................................................... 22
Preferencje programu i właściwości dokumentu ........................................................... 22
Podstawowe operacje ......................................................................................................... 23
Nanoszenie siatek ......................................................................................................... 23
Tworzenie prowadnic .................................................................................................. 24
Zmiana wyglądu okna głównego ............................................................................... 27
Przechodzenie między oknami aplikacji ................................................................... 28
Zmiana trybu wyświetlania ......................................................................................... 28
Przesuwanie i skalowanie widoku — wykorzystanie narzędzia Zoom ................. 29
Historia operacji ........................................................................................................... 33
Kopiowanie, wklejanie, wycinanie ............................................................................. 34
Drukowanie .................................................................................................................. 35
4
Inkscape. Podstawowa obsługa programu
Rozdział 2. Operacje plikowe .................................................................. 37
Tworzenie nowego dokumentu ........................................................................................ 37
Zapis i eksport dokumentu ......................................................................................... 39
Otwieranie i import dokumentu ................................................................................ 43
Rozdział 3. Tworzenie i usuwanie obiektów ............................................. 47
Kształty regularne ............................................................................................................... 47
Rysowanie prostokątów i kwadratów ........................................................................ 48
Rysowanie elips i okręgów .......................................................................................... 51
Rysowanie wielokątów i gwiazd ................................................................................. 54
Spirale ............................................................................................................................ 57
Ścieżki .................................................................................................................................. 59
Ołówek ........................................................................................................................... 59
Pióro ............................................................................................................................... 63
Kaligrafia ....................................................................................................................... 66
Przekształcanie obiektu i konturu w ścieżkę ............................................................ 73
Duplikowanie (Powielanie) ........................................................................................ 75
Obiekty tekstowe ................................................................................................................ 75
Tworzenie obiektów tekstowych ................................................................................ 77
Rysowanie obiektów przestrzennych ............................................................................... 90
Perspektywa .................................................................................................................. 90
Wykorzystanie narzędzia Obiekt 3D ......................................................................... 93
Usuwanie obiektów ............................................................................................................ 97
Rozdział 4. Kolorystyka i kontur ............................................................. 99
Podstawy teorii kolorów .................................................................................................... 99
Kolory jednolite, gradienty i desenie w programie Inkscape ..................................... 103
Zagadnienia ogólne .................................................................................................... 103
Styl obiektu i domyślny styl narzędzi ...................................................................... 105
Kolor jednolity ............................................................................................................ 109
Gradienty ..................................................................................................................... 121
Deseń .................................................................................................................................. 135
Styl konturu ....................................................................................................................... 139
Szerokość konturu ..................................................................................................... 139
Styl połączenia narożników ...................................................................................... 141
Styl zakończenia ......................................................................................................... 142
Styl kreski .................................................................................................................... 143
Znaczniki konturu ..................................................................................................... 144
Zasady wypełniania .......................................................................................................... 146
Spis treści
5
Rozdział 5. Warstwy ...........................................................................147
Podstawowe właściwości ................................................................................................. 148
Tworzenie i usuwanie warstw ......................................................................................... 149
Położenie ........................................................................................................................... 150
Modyfikacja i dodatkowe funkcje .................................................................................. 150
Rozdział 6. Operacje na obiektach ...........................................................153
Kolejność na stosie (kolejność wzdłuż osi z) ................................................................ 153
Właściwości obiektów ..................................................................................................... 154
Ukrywanie i blokowanie .................................................................................................. 156
Wyszukiwanie obiektów w dokumencie ....................................................................... 157
Grupowanie ....................................................................................................................... 159
Zaznaczanie obiektów — narzędzie Wskaźnik ............................................................... 160
Przekształcenia .................................................................................................................. 165
Układ współrzędnych i jednostki w programie Inkscape ..................................... 167
Przesuwanie ................................................................................................................ 168
Skalowanie ................................................................................................................... 172
Rotacja i odbicie lustrzane ........................................................................................ 175
Pochylenie ................................................................................................................... 177
Przekształcanie za pomocą macierzy ....................................................................... 179
Rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów .................................................................. 180
Przyciąganie węzłów .................................................................................................. 180
Rozmieszczanie za pomocą narzędzia Wiersze i kolumny… .............................. 184
Wyrównywanie za pomocą narzędzia Wyrównaj i rozmieść… .......................... 186
Użycie prowadnic i siatek ......................................................................................... 190
Maskowanie i przycinanie ............................................................................................... 192
Przycinanie .................................................................................................................. 193
Maskowanie ................................................................................................................ 194
Operacje na obrazkach .................................................................................................... 195
Rozdział 7. Operacje na
ścieżkach
...........................................................199
Typy węzłów ..................................................................................................................... 199
Ścieżki pojedyncze i subścieżki ....................................................................................... 201
Manualna edycja węzłów ................................................................................................ 202
Edycja z wykorzystaniem myszy i klawiatury ........................................................ 202
Wykorzystanie narzędzia Edycja węzłów ............................................................... 212
Operacje logiczne na ścieżkach ...................................................................................... 214
Operacje odsunięcia ścieżki ............................................................................................ 218
Kolejność węzłów i pozycja początkowego węzła ścieżki ........................................... 220
Upraszczanie ścieżek ........................................................................................................ 221
Korzystanie z efektów ścieżki (ang. LPE — Live Path Effects) .................................. 222
Opis wybranych efektów ścieżki .............................................................................. 226
6
Inkscape. Podstawowa obsługa programu
Rozdział 8. Pozostałe narzędzia do rysowania i modyfikowania obiektów .. 239
Ulepszanie ......................................................................................................................... 239
Przekształcanie i duplikowanie ................................................................................ 242
Modyfikowanie węzłów ścieżek ............................................................................... 243
Zmiana stylu obiektów i rozmycie ........................................................................... 244
Wypełnianie ...................................................................................................................... 246
Gumka ............................................................................................................................... 251
Natryskiwanie ................................................................................................................... 252
Rozdział 9. Klonowanie ........................................................................ 255
Tworzenie pojedynczych klonów ................................................................................... 255
Tworzenie układu klonów .............................................................................................. 258
Zakładka Przesunięcie ............................................................................................... 262
Zakładka Skalowanie ................................................................................................. 265
Zakładka Obrót .......................................................................................................... 266
Zakładka Rozmycie i krycie ...................................................................................... 267
Zakładka Kolor ........................................................................................................... 268
Zakładka Śledzenie ..................................................................................................... 269
Skorowidz .......................................................................................... 273
Zgłoś jeśli naruszono regulamin