Sony_Ericsson_D750i_PL.pdf

(2258 KB) Pobierz
Sony Ericsson D750i PTC Era
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przygotowanie telefonu, karta SIM, bateria, inicjowanie
połączenia.
Opis telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Widok telefonu, korzystanie z menu, menu czynności,
wprowadzanie liter, menedżer plików, Memory
Stick Duo.
Połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Połączenia, kontakty, sterowanie głosem,
opcje połączeń.
Przesyłanie wiadomości . . . . . . . . . . 40
Wiadomości tekstowe, wiadomości obrazkowe,
wiadomości głosowe, e-mail, funkcja Moi znajomi.
Praca z obrazami . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Aparat, rejestrator wideo, zdjęcia, PhotoDJ™.
Rozrywka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odtwarzacz multimedialny, radio, PlayNow™,
dzwonki, MusicDJ™, VideoDJ™, rejestrator dźwięku,
motywy, gry.
Łączność
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ustawienia internetowe i poczty e-mail, synchronizacja,
łącze
Bluetooth, podczerwień, kabel USB, usługa
aktualizacji.
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 80
Godzina i data, budzik, kalendarz, zadania, aplikacje
Java™, blokada karty SIM itd.
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . 90
Dlaczego telefon
źle
działa?
Dodatkowe informacje . . . . . . . . . . . . 95
Witryna dla klientów Sony Ericsson w sieci WWW,
zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji,
gwarancja, deklaracja zgodności.
Ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Opisy ikon.
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
1
Sony Ericsson
GSM 900/1800/1900
Wydanie pierwsze (kwiecień 2005)
Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana
przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications
AB bez
żadnych
gwarancji. W dowolnym momencie
i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile
Communications AB może wprowadzać ulepszenia
i zmiany wynikające z błędów typograficznych,
niedokładności aktualnych informacji czy
udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany
te będą uwzględniane w następnych wydaniach
tej instrukcji obsługi.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2005
Numer publikacji: PL/LZT 108 7960 R1B
Prosimy zwrócić uwagę,
że:
Niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi
nie są dostępne we wszystkich sieciach.
Dotyczy
to także międzynarodowego numeru alarmowego
GSM 112.
W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest
dostępna czy nie, należy kontaktować
się z operatorem sieci lub usługodawcą.
Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy
przeczytać rozdziały
Zasady bezpiecznej i efektywnej
eksploatacji
oraz
Gwarancja.
Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie,
zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej,
na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej
zawartości może być ograniczone lub zabronione
w związku z prawami osób trzecich, w tym
w szczególności na skutek ograniczeń wynikających
z odpowiednich przepisów o prawie autorskim.
Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową
pobieraną do telefonu komórkowego lub
przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma
Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek
zawartości dodatkowej użytkownik powinien
sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne
pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania.
Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności,
integralności ani jakości zawartości dodatkowej
czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.
W
żadnym
przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe
wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej
zawartości oferowanej przez inne podmioty.
Właścicielem praw do znaku słownego i do logo
Bluetooth™ jest firma Bluetooth SIG, Inc., a użycie
tych znaków przez firmę Sony Ericsson jest
dokonywane w ramach licencji.
2
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Memory Stick™ i Memory Stick Duo™ są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™ i VideoDJ™
są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Microsoft, Windows i PowerPoint są
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Mac OS jest znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc. zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub
zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic
Communications.
Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na
podstawie jednego lub kilku z następujących
patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,
5,187,480, 5,945,928, oraz 6,011,554; Canadian Pat.
No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic
of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842
463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,
GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub
zgłoszeniami patentowymi na całym
świecie.
Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe
i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Umowa licencyjna użytkownika języka Sun™
Java™ J2ME™.
1
Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał
chroniony prawem autorskim, należącym do firmy
Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje
w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców.
Klient nie może modyfikować, dekompilować,
dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani
w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii
Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno
dzierżawić, przypisywać ani udzielać na niego
licencji, w całości ani w części.
2
Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz
z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli
eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export
Administration Act oraz związanymi z nią
przepisami i może podlegać przepisom
eksportowym lub importowym w innych krajach.
Klient zgadza się
ściśle
przestrzegać wszystkich
tych przepisów oraz potwierdza,
że
w zakresie
jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji
na eksport, reeksport lub import Oprogramowania.
Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny
sposób eksportować lub reeksportować (i) do
obywateli lub osób przebywających w Iraku, Iranie,
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
3
na Kubie, w Korei Północnej, Libii, Sudanie, Syrii
(lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani
żadnego
kraju objętego embargiem przez USA;
ani (ii) do osób wymienionych na liście
Departamentu Skarbu USA dotyczącej
Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli
zakazu zamówień (Table of Denial Orders)
Departamentu Handlu USA.
3
Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub
ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych
podlega ograniczeniom przedstawionym
w klauzuli Rights in Technical Data and Computer
Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-
7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według
stosowności.
Prawa autorskie do części oprogramowania
w tym produkcie należą do © SyncML initiative Ltd.
(1999-2002). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej
instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich
właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie
przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.
4
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Przygotowanie telefonu, karta SIM, bateria,
inicjowanie połączenia.
Dodatkowe informacje i pliki do
pobrania są dostępne w witrynie
www.SonyEricsson.com/support.
Naciśnij klawisz nawigacyjny w jego
punkcie centralnym.
Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry.
Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu.
Naciśnij klawisz nawigacyjny
z lewej strony.
Naciśnij klawisz nawigacyjny
z prawej strony.
Symbole używane
w instrukcji
Uwaga
W tej instrukcji obsługi wykorzystywane
są następujące symbole:
Oznacza,
że
usługa lub funkcja zależy od
sieci lub abonamentu. Bardziej szczegółowe
informacje można uzyskać od
operatora sieci.
Zanim będzie można użyć telefonu, należy:
• Włożyć kartę SIM.
• Podłączyć i naładować baterię.
• Włożyć kartę Memory Stick Duo.
Przygotowanie telefonu
%
Zobacz także informacje na stronie...
}
Przejdź i wybierz za pomocą klawiszy
wyboru lub klawisza nawigacyjnego,
%
12 Klawisze i nawigacja.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin