II LUBELSKA WIOSNA HISTORYCZNA - Zaproszenie.pdf

(395 KB) Pobierz
II LUBELSKA WIOSNA HISTORYCZNA
MIĘDZYNARODWOWA STUDENCKO – DOKTORANCKA
KONFERENCJA NAUKOWA
Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło Naukowe Historyków Studentów,
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS
oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów
wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w II Lubelskiej Wiosny
Historycznej, która odbędzie się w dniach 20 - 21 maja 2016 roku w Instytucie Historii
UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie.
1
Konferencja odbywać się będzie podzielona na dwie części: studencką i doktorancką.
Pierwszy z poniższych paneli skierowany jest do doktorantów, pozostałe cztery są
ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych:
1. Wpływ jednostek na funkcjonowanie instytucji i organizacji
Celem panelu jest refleksja nad wpływem jednostek na funkcjonowanie organizacji i
instytucji organizacji i instytucji, będących formą wszelkiego rodzaju zbiorowej aktywności
ludzkiej na przestrzeni dziejów. Interesują nas wystąpienia poruszające ten aspekt zarówno w
perspektywie antropologicznej, instytucjonalnej, jak i socjologicznej.
2. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w XXI wieku
Panel ma na celu ukazanie zmian i problemów, z którymi zmaga się obecnie archiwistyka i
zarządzanie dokumentacją. Mamy nadzieją, że podczas obrad zaprezentowane zostaną nowe
metody pracy w archiwach, urzędach, przedsiębiorstwach etc. wraz z kierunki ich rozwoju.
Proponowane zagadnienia:
- informatyzacja, digitalizacja w archiwach, urzędach, przedsiębiorstwach etc.;
- e-govertment w Polsce i na świecie;
- szeroko rozumiane problemy archiwistyki współczesnej;
- metodologia i warsztat pracy archiwistów w dekadach poprzednich;
- metodologia i warsztat pracy archiwistów w XXI wieku;
- perspektywy records management w Polsce;
- społeczeństwo wiedzy;
- archiwistyka a zarządzenia dokumentacją.
3. Turystyka historyczna jako dziedzina nauki
Celem niniejszego panelu jest podjęcie dyskusji o turystyce historycznej w wymiarze
naukowym. Na przestrzeni lat znaczenie turystyki w dużym stopniu uległo przeobrażeniu.
Zmieniły się potrzeby i oczekiwania turystów. Obecnie niezwykle atrakcyjne są oferty
zawierające elementy turystyki historycznej, która przynależy do turystyki kultury wysokiej i
ma wymiar nie tylko rozrywkowy, ale również edukacyjny. Podczas tego panelu
chcielibyśmy podjąć dyskusję o podstawach teoretycznych turystyki historycznej, metodach
badań, kierunkach jej rozwoju jako dyscypliny naukowej i postulatach badawczych. W polu
naszych zainteresowań znajduje się ona również w wymiarze praktycznym. Stąd też mile
widziane będą tematy dotyczące aspektu historycznego wszystkich obiektów i artefaktów
kultury, które możemy uznać za atrakcyjne z turystycznego punktu widzenia.
- nowe trendy w turystyce;
- współczesny ruch regionalny;
- turystyka żywej historii;
- podróże edukacyjne;
- współczesny ruch muzealniczy;
- wiedza o przeszłości jako element prezentacji atrakcji turystycznych.
2
4. Recepcja motywów historycznych w publicystyce i kulturze popularnej
W czasie tego panelu poruszone zostaną kwestie dotyczące przyjmowania przez kulturę
popularną i publicystykę różnych motywów pojawiających się na kartach historii. Celem tego
panelu będzie również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy popularne przedstawienie
historii ma wartość edukacyjną i naukową.
Proponowane zagadnienia to:
- wykorzystanie historii w filmach fabularnych;
- wartość historii wykorzystanej w literaturze popularnej;
- historie alternatywne w popkulturze, a historia prawdziwa;
- historia jako komentarz do wydarzeń bieżących;
- popularyzacja wiedzy historycznej.
5. Margines społeczny na przestrzeni dziejów
Głównym zadaniem tego panelu będzie pochylenie się nad ludźmi najniższej warstwy
społecznej od starożytności po historię najnowszą. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę
na zbadanie kwestii tj. jak można było trafić na margines społeczeństwa, jakie były relacje
osób z tej warstwy i pozostałych członków społeczności. Proponowane zagadnienia:
- gildie złodziejskie, kieszonkowcy amatorzy i doliniarze;
- religie wobec „najstarszego zawodu świata”;
- rewolty ludzi marginesu wobec niesprawiedliwego losu;
- żebracy w wielkich miastach i małych osadach;
- upadek obyczajów w różnych cywilizacjach.
Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać
20 minut.
Przy
dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia
czasu ich trwania. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż
jego autor.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
http://chomikuj.pl/lubelska.wiosna.historyczna
Na zgłoszenia czekamy do 20 marca do godziny 23:59.
Należy je przesyłać drogą
elektroniczną na adres mailowy:
lubelska.wiosna.historyczna@gmail.com
Do 29 marca
organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
podczas konferencji.
3
Opłatę konferencyjną przewidujemy w wysokości
70 zł na panele studenckie
oraz
100 zł na
panel doktorancki.
Szczegółowe informacje o terminie wpłat wraz z numerem konta zostaną przesłane każdemu
zakwalifikowanemu uczestnikowi.
Ponadto w planach mamy wydanie publikacji pokonferencyjnej. W związku z tym
zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie swoich prac wraz z opinią pracownika
naukowego w wersji drukowanej i elektronicznej na konferencję.
Referaty powinny spełniać podstawowe kryteria edytorskie: tekst główny czcionka Times
New Roman 12, przypisy TNR 10, marginesy: górny 1,8 dolny 2,6 prawy 1,9 lewy 1,9, oraz
akapity 0,46. Maksimum stron: 10.
Noclegi i obiady uczestnicy konferencji organizują sobie we własnym zakresie. Organizatorzy
IILWH przygotują bazę hoteli w pobliżu Miasteczka Akademickiego. Obiady można będzie
wykupić w restauracji na Wydziale Humanistycznym w cenie 13 zł/obiad. Będzie to znacznie
szersza oferta niż proponowane zazwyczaj dwa zestawy obiadowe.
Wszelkie informacje pod adresem e-mail:
lubelska.wiosna.historyczna@gmail.com
Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny
„II Lubelskiej Wiosny Historycznej”
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin