Templársky rád v Európe v kontexte historického vývoja Žilinského kraja - Zborník zo sympózia (2013).pdf

(5344 KB) Pobierz
Templársky rád v európe
v kontexte historického v�½voja �½ilinského kraja
Zborník zo sympózia
isbn:
978-80-971350-0-3
Vydal a zostavil: �½ilinsk�½ samosprávny kraj
Grafick�½ dizajn a spracovanie: Magma
Foto na obálke: Jaroslav Velička
Foto: Jaroslav Velička, archív autorov
Obsah
Templárske v�½pravy na území �½ilinského kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Mgr . Jana Danihelová
Kniha, meč a kríž: templári vo svetovej beletrii . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Dr . Miloš Jesensk�½, PhD .
Mgr . Peter Kubica
Templári v slovenskej literatúre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
O templároch v súčasnej slovenskej knižnej produkcii . . . . . . . . . . .
35
Mgr . Ján Gallik, PhD .
Cesty svätého grálu – slovenská stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Ing . Robert K . Leśniakiewicz
Mgr . Pavel Mašláň
Templári na Vsetínsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
V�½voj sídiel a cirkevn�½ch organizácií na Liptove
v 12 . až 14 . storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Mgr . Peter Račko, PhD .
Mgr . Iveta Floreková
Mgr . Adam Buchta
Historick�½ v�½voj Oravy v 12 . až 14 . storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Kysuce v dobe templárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Horné Považie v 12 . až 14 . storočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Mgr . Michal Jureck�½
Tajomstvo starého náhrobného kameňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
PaeDr . Simona Jurčová
Benediktíni v Hronskom Beňadiku – otázniky histórie . . . . . . . . . .
113
Mgr . art . Tomáš Haviar
na území �½ilinského kraja
Mgr. Jana Danihelová
Päť historick�½ch regiónov �½ilinského kraja ponúka jedinečnú možnosť kombinácie
priestorov a pamiatok na oživenie histórie . Stačí si vybrať jednu tému a kombinácie sa
ponúkajú doslova samy od seba . Nosnou témou projektu, vďaka ktorému sme sa tu stretli,
je stredovek .
Rytieri a legendy tohto obdobia odjakživa priťahovali pozornosť bádateľov, histo-
rikov, laikov, nadšencov, ako aj náhodn�½ch turistov . K azda najväčším rytierskym legen-
dám patria sv . Juraj ako predobraz pravého rytiera, kráľ Artuš a rytieri okrúhleho stola,
či križiaci bojujúci o oslobodenie Svätej zeme, z ktor�½ch sa postupne stávali jednotlivé
rytiersko-mníšske rády . A práve poslední menovaní nás inšpirovali k využitiu legiend
a záhad na uskutočnenie nášho projektu . Predobrazom dokonalej záhady sa preto stal
rád templárov .
Preniesli sme ich na naše územie, aby mohli stredovek predostrieť atraktívnym
spôsobom každému, kto k nám zavíta . Päť historick�½ch regiónov sme spojili pomo-
cou templárskej tematiky . Kaštieľ Radoľa, Oravsk�½ hrad, Hrad Strečno, Hrad Likava
a Hrad Blatnica sa tak vrátili v čase a opäť sa stali stredovek�½mi baštami ako za čias
svojej najväčšej slávy .
Na takéto veľké podujatie sme sa rozhodli využiť v�½zvu na využitie financií Európ-
skej únie . V�½zva na využitie eurofondov Regionálneho operačného programu, opatrenie
3 .2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestov-
nom ruchu, vyšla 26 . februára 2010 . �½ilinsk�½ samosprávny kraj sa chopil ponúknutej
šance a vytvoril tak sériu jedinečn�½ch podujatí, v rámci ktor�½ch sa vytvorili aj hodnotné
publikácie a množstvo propagačn�½ch materiálov . Zmluva s poskytovateľom služby sa
podpísala 26 . marca 2012 a o necelé štyri mesiace malo byť pripravené prvé podujatie .
Vrcholom projektu sa stali templárske v�½pravy . Tie nás zaviedli do piatich regiónov
�½ilinského kraja na miesta, ktoré sú spájané s tajomn�½m rádom, alebo miesta, ktoré do-
sahujú pravidelne veľkú návštevnosť . Päť v�½prav sa tak konalo v roku 2012 a päť v roku
2013 . Templári tento raz nesprevádzali veriacich na púti do Svätej zeme, ale turistov
do čias dávno minul�½ch na miesta, ktoré sú nám známe, ale napriek tomu ešte stále
skr�½vajú svoje tajomstvá . Kaštieľ Radoľa, Hrad Blatnica, Oravsk�½ hrad, Hrad Strečno
a Hrad Likava sa tak stali dejiskom jedinečného celodenného podujatia, ktoré sa vrátilo
v čase a predostrelo návštevníkom dobu temna – stredovek .
Na v�½pravách sa zúčastňuje dvadsať rytierov-templárov v autentickom oblečení
s ukážkami bojov�½ch techník, pasovania za rytierov, uplatňovania dobovej spravodli-
vosti, ako aj všedného spôsobu života v stredoveku – trávenie voľného času, dobová
hygiena a stolovanie . Stredovek sme zachytili aj cez chuťové poháriky – každ�½ má po-
čas celého dňa možnosť vyskúšať si jedlá stredovekej kuchyne . Dobovú atmosféru po-
6
7
Templárske v�½pravy
2012
2013
NávštevNosť templárskych v�½prav
počet návštevníkov
Radoľa - 600
Likava - 1000
Blatnica - 2000
Strečno - 1000
Oravsk�½ hrad - 2040
počet návštevníkov
Radoľa - 700
Blatnica - 1000
Oravsk�½ hrad - 1000
Strečno - 1500
Likava - 3800
Účastníci akadémií
Radoľa - 108
Likava - 215
Blatnica - 279
Strečno - 247
Oravsk�½ hrad - 252
Účastníci akadémií
Radoľa - 204
Blatnica - 217
Oravsk�½ hrad - 264
Hrad Strečno - 393
Likava - 477
tvrdzuje aj stredovek�½ jarmok, pri ktorom môže návštevník naživo sledovať napríklad
majstra kováča .
Celodenn�½ program je pestr�½ vďaka jednotliv�½m skupinám účastníkov – rytierov
stvárňuje Cech Terra de Selinan zo �½iliny, ktor�½ má zároveň na starosti aj stredovekú
kuchyňu . O remeselníkov sa stará Združenie historick�½ch cechov a remesiel z Bor-
ského Mikuláša . Počas dňa vystupuje aj stredoveká hudba – v roku 2012 to bola hu-
dobná skupina Arcus zo �½iliny, ktorú na tento rok nahradila skupina Gailard z Liptov-
ského Mikuláša, ktorá zložila piesne špeciálne k templárskym v�½pravám .
Okrem t�½chto spoluprác sme nadviazali aj kontakty s drobn�½mi remeselníkmi pre-
važne z nášho kraja, ktorí ponúkajú sortiment vhodn�½ do stredovekej atmosféry . Náv-
števníci si tak môžu zahryznúť do templárskych oblátkov, medovníkov s templárskym
krížom, kúpiť si na pamiatku dreven�½ meč, či štít, alebo cínového vojačika .
Veľmi zaujímavou časťou templáskeho dňa b�½vajú templárske akadémie zamerané
najmä na detského návštevníka, pričom však sa môžu zapojiť aj dospelí . V rámci akadé-
mií sa návštevník stáva aktívnou súčasťou v�½pravy – rytieri ho postupne naučia šermovať
a strieľať z luku, zahrá si stredoveké hry a absolvuje akadémiu múdrosti, pri ktorej si overí
svoje vedomosti o ráde a dobe templárov, ktoré mohol nadobudnúť počas dňa . Za každú
akadémiu získava farebn�½ kupón, ktor�½ si potom vymení za odmenu v podobe propagač-
n�½ch materiálov s logom �½ilinsk�½ kraj templárov, ktoré boli vyrobené v rámci projektu .
Sú to predmety, ktoré neslúžia len ako pamiatka na príjemne prežit�½ deň, ale môžu
sa využívať aj vo všednom dni . V rámci projektu sme vydali pamätné mince, viažuce sa
na miesta v�½prav, tričká v dvoch farbách, perá, kľúčenky a samolepky . Tričká sme zapo-
jili aj do fotografickej súťaže a doslova ich pustili okolo sveta . Podmienkou súťaže bolo
obliecť si tričko a odfotografovať sa pri historickej pamiatke na území Slovenska .
V rámci projektu sme vydali aj viacero tlačovín, ktoré propagujú miesta súvisiace
nielen s templármi, ale poukazujúce aj na historické pamiatky nášho kraja . Dva druhy
tzv . systematick�½ch propagačn�½ch materiálov, informačné letáky ku každej v�½prave
osobitne a dva druhy máp – mapa atraktivít �½ilinského samosprávneho kraja a histo-
rická mapa �½ilinského samosprávneho kraja . Propagačn�½ materiál a mapy sú napísané
v troch jazykoch – slovenčine, poľštine a angličtine .
8
9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin