nd201208_edrz.pdf

(2002 KB) Pobierz
niedziela
rzeszowska
nr
w numerze:
Wartość rekolekcji – o czasie nawrócenia
na progu Wielkiego Postu
Przewodnik w wierze –
sylwetka ks. Stanisława Kwiecińskiego
Drewniane świątynie – największy skarb
Podkarpacia
8 (725)
• u •
rok
LV •
19 II 2012
• RZESZÓW
ARchIWum ojcÓW KAPucyNÓW/SęDZISZÓW
Zakorzenić się w Chrystusie, prawdziwie się z Nim zjednoczyć to wyjątkowe zadanie każdej osoby konsekrowanej
ZakorZenić się w Chrystusie i kośCiele
ycie konsekrowane w Kościele naszym
domu” – takie hasło towarzyszyło tego-
rocznym obchodom Światowego Dnia Życia
Konsekrowanego. W diecezji rzeszowskiej osoby
konsekrowane świętowały ten dzień w sanktua-
rium Płaczącej Pani z La Salette w Dębowcu,
gdzie uroczystej liturgii przewodniczył ks. inf.
Wiesław Szurek oraz w sanktuarium Pani Rze-
szowa, gdzie Mszy św. koncelebrowanej z ojcami
zakonnymi przewodniczył ks. prał. Jerzy Buczek,
kanclerz Kurii Diecezjalnej. Po homilii osoby
konsekrowane odnowiły śluby zakonne, mówiąc:
„…W łączności z rodzinami zakonnymi całego
Kościoła Świętego i wobec naszego Arcypaste-
rza odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia
i śluby. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia
nasze oddanie się Tobie. Za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa
Odkupiciela umocnij nas swą. łaską, byśmy
żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata
czytelnym znakiem Twojej obecności”.
Do takiego życia, do umiłowania jeszcze bar-
dziej Kościoła, do zadomowienia się w Kościele
Ż
zachęcał ks. prał. Jerzy Buczek w homilii. Mówił
m.in. „Wszyscy mamy odkryć, że trzeba nam
zadomowić się w Kościele, a najlepiej to zrobimy,
gdy zjednoczmy się z Chrystusem, gdy z Nim
w pełni potrafimy się oddać Ojcu. Zakorzenić się
w Chrystusie, prawdziwie się z Nim zjednoczyć
to wyjątkowe zadanie każdej osoby konsekro-
wanej i każda z nich jest wielkim wołaniem do
nas. (…) Dziś wraz osobami konsekrowanymi
chcemy wołać do wszystkich: nie bój się oddać
Bogu, nie bój się pójść na serio za Chrystusem, bo
w tym jest twoje prawdziwe życie, twoja miłość.
Trzeba nam wszystkim wracać do korzeni, do
źródła. Motywem naszego pójścia ta drogą, kon-
sekracji nie może być tylko poczucie obowiązku,
poczucie realizowania jakiejś misji, ale przede
wszystkim powinna nasze serce rozpalać miłość,
miłość jedyna, która przenika całe nasze życie.
Trzeba nam prawdziwie odkryć Chrystusa. To
jest nasze zadanie jako osób konsekrowanych,
jako chrześcijan, prawdziwie zakorzenić się
w Chrystusie, odkryć tę miłość, wszystko czy-
nić, by ją odnaleźć, nie żałować czasu, serca,
myśli działania, nie żałować chwil ze Słowem
Bożym, z byciem tu w świątyni, z klęczeniem
w naszym pokoju i z ciągłym odnoszeniem się
do Chrystusa. Ale trzeba nam również zakorzenić
się w Kościele, jako wspólnocie wiary”.
Dzień Życia Konsekrowanego to także dzień
modlitw o nowe powołania do życia zakonnego,
do życia w instytutach świeckich, a także do
stanu dziewic i wdów konsekrowanych. W każ-
dym z tych stanów można pięknie zakorzenić się
w Chrystusie i Kościele. W Liście Pasterskim na
Dzień Życia Konsekrowanego Biskupi przypo-
mnieli: „… Być powołanym do życia konsekro-
wanego, to znaczy mieć serce rozpalone ogniem
darmowej i niezasłużonej Bożej miłości. (…)
Jeśli serce kogoś z Was goreje, niech tego ognia
nie tłumi, ale niech z żarem w sercu naśladuje
Chrystusa w Jego całkowitym oddaniu się Bogu
oraz pokornej i ofiarnej miłości wobec ludzi,
niech ufnie wkroczy na drogę życia konsekrowa-
nego…”. Na służbę osób oddanych Bogu czekają
misje i czeka Kościół w naszej Ojczyźnie.
S. Hieronima Janicka
NIEDZIELA NR 8 (725) • 19 LutEgo 2012
I
niedziela rzeszowska
rekolekcje pomagają wytrwać w abs-
tynencji i trzeźwieć. Trzeźwienie to
jest układanie hierarchii wartości
od nowa, żeby móc normalnie żyć
i być darem, a nie przekleństwem
dla najbliższych” – mówi Tadeusz,
uczestnik spotkania. W spotkaniu
w Lipinkach wzięło udział 19 osób
z naszej diecezji.
Z życia
diecezji
W obronie katolickich mediów
Rekolekcje w Dębowcu
kultuRa
Grand Off w wdK
w rzeszOwie
Za nami V edycja Najlepszych
Niezależnych Krótkich Filmów
Świata, czyli grand off, która
odbyła się 3 lutego w WDK
w Rzeszowie. to był pokaz fil-
mów nagrodzonych w takich
kategoriach jak: najlepszy aktor,
aktorka, dokument i animacja.
„grand off – to prestiżowy,
jeden z najlepszych festiwali
kina niezależnego” – mówi
Adam Kus z WDK w Rzeszowie.
W festiwalu zaprezentowano
tysiąc filmów z 80 krajów świa-
ta.
Patriotyczne lekcje historii
Kilka grup gimnazjalistów i ucz-
niów szkół średnich z Ropczyc
Kilkaset osób protestowało 31 sty- Posługa sióstr zakonnych w kontek- wzięło udział w lekcjach historii,
cznia w Rzeszowie przeciwko ście postaw ewangelicznych niewiast których tematem była Golgota
decyzji Krajowej Rady Radiofonii Marii i Marty była tematem trzydnio- Wschodu. Zajęcia były nietypowe,
i Telewizji, zgodnie z którą Telewi- wych rekolekcji dla osób konsekro- bo tym razem w rolę nauczyciela
zja Trwam nie dostała koncesji na wanych. Spotkanie zorganizowali wcielił się Zenon Fajger z Okrę-
multipleksie cyfrowym. Widzowie księża Saletyni w Centrum Pojed- gowego Biura Edukacji Publicz-
Telewizji Trwam złożyli w tej spra- nania La Salette w Dębowcu. „Było nej Instytutu Pamięci Narodowej
wie petycję u wojewody. Manife- to piękne doświadczenie spotkania w Rzeszowie. Również dzięki
stujący spotkali się na Mszy św. sióstr z różnych zgromadzeń” – mówi samodzielnym ćwiczeniom ucz-
w kościele farnym. „To niezrozu- s. Klemensa Strzępek ze Zgromadze- niowie mieli okazję szerszego
miałe, dlaczego dziś w Polsce, wol- nia Służebnic Najświętszego Serca poznania miejsc katorgi obywa-
nym kraju, katolicy muszą dopo- Jezusowego. Sesja dla osób konse- teli Polski po agresji sowieckiej
minać się o prawo do głoszenia krowanych w Dębowcu trwała od z 17 września 1939 r. Pomocna
i słuchania Słowa Bożego poprzez 27 do 29 stycznia. Była swego rodza- była przy tym wystawa „Zesłańcy-
media” – mówił w homilii ks. inf. ju przygotowaniem do przeżywania Sybiracy-Deportowani”, zorgani-
Stanisław Mac. Po Eucharystii Dnia Życia Konsekrowanego.
zowana przez IPN, „Solidarność”
uczestnicy manifestacji przeszli
oraz Stowarzyszenie Regionalne
Dzień radości i trzeźwości
pod Urząd Wojewódzki. Tam zło-
Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej.
żyli petycje do KRRiT na ręce woje- „Dzień radości i trzeźwości”, który Lekcje mogły się odbyć dzięki ini-
wody. Ich zdaniem nieudzielenie 29 stycznia odbył się w Lipinkach, cjatywie ropczyckiej „Solidarno-
koncesji na multipleksie cyfrowym zgromadził osoby dotknięte alko- ści”, która udostępniła w tym celu
to przejaw dyskryminacji. Poseł holizmem i ich rodziny. Uczest- także swój lokal. „Takie spotkania
Andrzej Szlachta przypomniał, że nicy spotkania szukali wsparcia są niezwykle ważne. Szczególnie
posłowie PiS proponowali deba- lub wskazówek, jak wyrwać się dziś, kiedy historii w szkołach jest
tę publiczną w Sejmie na temat z nałogu. „Alkoholizm jest chorobą. coraz mniej, a patriotyzm nie jest
decyzji KRRiT. Konkurs na nada- Często kluczem do sukcesu jest już «trendy»” – mówił Andrzej Czocha-
wanie programu na pierwszym samo zaakceptowanie tego, że jest ra, przewodniczący Oddziału NSZZ
multipleksie KRRiT rozstrzygnęła się chorym” – mówi ks. Łukasz „Solidarność” w Ropczycach.
w kwietniu 2011 r.
Leśniak, organizator spotkania. „Te
Ks. Bogusław Przeklasa
rzeszOwsKie spOtKania
teatralne
Połączyli zabawę z dobroczynnością
stycznia w sali weselnej
„Podkowa” w trzebownisku
odbył się bal charytatywny, któ-
rego organizatorami były: parafia
św. jadwigi Królowej w Rzeszowie,
Zakon Kolumba oraz Duszpaster-
stwo Akademickie „Emaus”.
uczestnicy balu – ponad 50 par
– przez wspólną zabawę zawią-
zywali więzi parafialne i przy-
jacielskie, zaś przez nabywanie
biletów wspierali dzieło budowy
powstającego międzynarodowe-
go Studenckiego centrum Kultury
chrześcijańskiej. Bal charytatyw-
ny odbył się po raz trzeci dzięki
28
życzliwości państwa joanny i Ka-
zimierza janików – właścicieli sali
weselnej „Podkowa” w trzebowni-
sku, którzy sponsorują rokrocznie
całość imprezy.
W tym roku na balu zaprezento-
wała się młodzież z ukrainy, która
studiuje na uczelniach wyższych
Rzeszowa, z występem wokalnym
pieśni typowych dla ich kraju.
Ponadto każdy uczestnik balu
mógł otrzymać autoportret, wyko-
nany „na żywo” przez studentki
z Wydziału Sztuki uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Ks. Krzysztof Cieśla
jERZy WAWRZKoWIcZ
Spotkania teatralne Zwierciadła
to młodzieżowy festiwal od 8
lat organizowany w Lublinie
przez tamtejszych licealistów.
od 2012 r. dzięki projektowi
Fundacji teatrikon, „Spotkajmy
się teatralnie”, rozszerzają skalę
na cały kraj! Festiwal odbędzie
się w Bydgoszczy, Białymstoku,
Zielonej górze, olsztynie,
Lublinie oraz Rzeszowie. ce-
lem I Rzeszowskich Spotkań
teatralnych Zwierciadła jest pre-
zentacja młodzieżowych grup
teatralnych z całego wojewódz-
twa i integracja młodych ani-
matorów kultury. Podkarpacka
edycja odbędzie się w Zespole
Szkół nr 1 im. A. towarnickiego
w Rzeszowie w dniach od
13 do 14 marca. W profesjonal-
nym jury zasiądą ludzie teatru,
cenieni twórcy a także dzienni-
karze zajmujący się sprawami
kultury. Zwycięski spektakl
zostanie nagrodzony statuetką
Zwierciadeł. Natomiast dla gru-
py, która najbardziej oczaruje
widzów, organizatorzy szykują
tajemniczą statuetkę – nagrodę
publiczności. Warto pamiętać,
że Zwierciadła to nie tylko
przegląd grup teatralnych, to
także koncerty, wystawy, war-
sztaty i przede wszystkim dobra
zabawa!
Ks. Bogusław Przeklasa
Występ młodzieży z Ukrainy
II
NIEDZIELA NR 8 (725) • 19 LutEgo 2012
wiadomości
Zapraszamy
19 lutego
– Rzeszów – Fara – 31. rocznica Porozu-
mień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Msza św. o godz. 11
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Dekanat Głogów Małopolski
20 lutego
– Wysoka Głogowska, parafia Matki Bożej
Różańcowej
21 lutego
– Zaczernie, parafia Narodzenia NMP
Dekanat Gorlice
22 lutego
– Gładyszów, parafia Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
23 lutego
– Gorlice – Glinik Mariampolski, parafia
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
24 lutego
– Gorlice – Fara, parafia Narodzenia NMP
25 lutego
– Gorlice, parafia św. Andrzeja Boboli
Wizytacje kanoniczne
Dekanat Sędziszów Małopolski
19-20 lutego
– Sędziszów Małopolski, parafia Miło-
sierdzia Bożego
Dekanat Głogów Małopolski
21 lutego
– Styków, parafia św. Michała Archanioła
23 lutego
– Rogoźnica, parafia św. Maksymiliana
Kolbego
SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW
Duszpasterstwo Rolników Diecezji Rzeszowskiej
zaprasza na spotkanie dla rolników, które odbędzie
się w sobotę 25 lutego o godz. 10 w auli WSD w Rze-
szowie przy ul. Połonińskiej 25
REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE W LIPINKACH
24-26 LUTEGO 2012
Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym
w Lipinkach koło Gorlic. Rozpoczęcie w piątek
o godz. 18, zakończenie w niedzielę o godz. 14.
Zapisy u ks. Łukasza Leśniaka pod nr tel. 668 988 090
lub (13) 44 77 988, e-mail: lukles@o2.pl
SPOTKANIA DEKANALNE AKCJI KATOLICKIEJ
NA ROK 2012
Dekanat Biecz
3 marca
– Libusza, parafia Narodzenia NMP – godz. 10
Dekanat Jasło Wschód-Zachód
5 marca
– Jasło, parafia św. Stanisława – godz. 17
Dekanat Kolbuszowa
5 marca
– Kupno, parafia św. Jana Chrzciciela – godz. 17
Dekanat Ropczyce
6 marca
– Ropczyce, parafia św. Barbary – godz. 17
Dekanat Sokołów Małopolski
7 marca
– Sokołów Małopolski, parafia św. Jana Chrzci-
ciela – godz. 17
Dekanat Strzyżów
8 marca
– Strzyżów, parafia Niepokalanego Poczęcia
NMP i Bożego Ciała – godz.17
Dekanat Tyczyn
8 marca
– Budziwój, parafia Matki Bożej Śnieżnej
– godz. 17
Dekanat Wielopole Skrzyńskie
10 marca
– Brzeziny, parafia św. Mikołaja – godz. 10
E. Sz.
Zabawy na śniegu to tylko niektóre z atrakcji zimowiska w Myczkowcach
Ferie w ośrodku caritas
w myczkowcach
W
klimacie zimowej radości dzieci z diecezji
rzeszowskiej, z dekanatów: boguchwal-
skiego, czudeckiego, strzyżowskiego, głogow-
skiego, dębowieckiego wypoczywały podczas
pierwszego turnusu charytatywnej kolonii
w Myczkowcach, w dniach od 28 stycznia do 3
lutego. Kierownikiem turnusu był Jan Lewan-
dowski, który wraz z kadrą 26 wychowawców
sprawował opiekę nad ponad 200-osobową
grupą dzieci.
Myślą przewodnią blisko tygodniowego
pobytu były słowa: „Miłość treścią chrześ-
cijańskiego życia”. Istotą każdego dnia była
wspólna Eucharystia. Jazda konna, zajęcia
z rzeszowskim oddziałem IPN-u, zwiedzanie
okolicy, zabawy na śniegu to tylko niektóre
atrakcje, z których dzieci korzystały.
Uczestnicy zimowiska zaprezentowali pro-
gram jasełkowy pt. „Kradzież Dzieciątka”, pod
kierunkiem s. Sancji Gach – serafitki. Montaż
słowno-muzyczny był wprowadzeniem do spot-
kania z bp. Kazimierzem Górnym, który przy-
był, by spotkać się z wypoczywającymi dziećmi.
Biskup podziękował wszystkim organizatorom
wypoczynku, w szczególności dyrektorowi
Ośrodka ks. Bogdanowi Janikowi, jak rów-
nież wychowawcom za bezinteresowną pracę.
Spotkanie z Księdzem Biskupem zakończyło
się wspólnym kolędowaniem.
Te zimowe dni, organizowane są rokrocz-
nie po to, aby dzieci mogły oderwać się od
codziennego życia i nauczyć się wzajemnej
miłości i zrozumienia wobec drugiego czło-
wieka, w nieco innym środowisku niż dom
rodzinny czy szkoła.
Zarówno zimowiska, jak i kolonie letnie
w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, to owoc
m.in. zakupionych przez wiernych świec na
wigilijny stół.
Ks. Krzysztof Cieśla
SyLWIA SZcZygIEł
NIEDZIELA NR 8 (725) • 19 LutEgo 2012
III
niedziela rzeszowska
R
WARtoŚć
REKoLE
winniśmy naśladować w nim Chry-
stusa, słuchać Jego Ewangelii. On
wskazuje nam właściwą drogę,
którą powinniśmy iść. By móc na
nowo na nią wejść, trzeba najpierw
skonfrontować to, co ma miejsce
w naszym życiu z nauczaniem Chry-
stusa – mówi. Taką możliwość dają
nam nauki rekolekcyjne, a kapłan
– rekolekcjonista jest tym, który
nas ukierunkowuje, niejako pod-
powiada nad czym musimy popra-
cować.
Rekolekcje organizowane są
o różnych porach roku, w różnych
miejscach (domy rekolekcyjne,
„rekolekcje w drodze”) i dla róż-
nych grup społecznych i zawodo-
wych. W okresie Wielkiego Postu,
podobnie jak w Adwencie, w para-
fiach organizowane są rekolekcje
parafialne. – Wspólnota pomaga
w głębszym ich przeżyciu – pod-
kreśla ks. dr Jerzy Buczek, kanclerz
Kurii Diecezjalne w Rzeszowie.
Właśnie poprzez to poczucie przy-
należności do wspólnoty, poprzez
atmosferę wspólnej modlitwy
ozpoczynający się w Środę
Popielcową Wielki Post, to
w Kościele katolickim czterdzie-
stodniowy okres pokuty i nawróce-
nia. To czas szczególny, poświęcony
na modlitwę, refleksję, zbliżenie się
do Pana Boga. Czas, kiedy trzeba na
chwilę zatrzymać się, wyciszyć i za-
myślić przede wszystkim nad sobą
i swoimi relacjami z Bogiem. Ale jak
to uczynić w tym pędzie życia, który
porywa chyba każdego z nas? Takim
swoistym przystankiem są rekolek-
cje. Dobrze przeżyte są pustynią,
gdzie jest cisza i spokój, potrzebną
do tego, aby wsłuchać się w siebie, są
powrotem do źródeł, do Chrystusa.
Lecz aby dobrze je przeżyć, trzeba
najpierw zrozumieć ich istotę.
Sens rekolekcji najpełniej odda-
ją słowa Jezusa: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. – Nawra-
cać się, to znaczy zmieniać na
nowo swoje myślenie, a co za tym
idzie postępowanie – tłumaczy
o. Wiktor Tokarski, bernardyn z Rze-
szowa. – Nasze życie powinniśmy
przeżywać w łączności z Bogiem,
Dlaczego rekolekcje
wielkopostne?
nie dopuszczamy do siebie głębszej
refleksji, nie zastanawiamy się,
Wielki Post nie bez powodu okre- po co żyjemy, jaki jest sens tego
śla się mianem czasu nawrócenia. wszystkiego, co robimy, co jest
– Ogromną pomocą w poszukiwaniu w życiu najważniejsze. Rekolekcje
drogi do Boga jest nastrój towarzy- wielkopostne pozwalają nam choć
szący okresowi Wielkiego Postu. na chwilę zatrzymać się i pogłębić
– To 40 dni pokuty i wyrzeczeń. swoją wiarę. – A ta, jak podkreśla
To czas większej modlitwy, której Ksiądz Kanclerz, rodzi się ze słu-
potrzebę uświadamiają nam Drogi chania Słowa Bożego. Pogłębia-
Krzyżowe, Gorzkie żale. To także jąc wiarę poprzez uczestnictwo
czas, który ma nam uzmysłowić, w lekcjach duchowych, stajemy się
że w naszym życiu musimy doko- coraz bardziej ufni wobec Bogu.
nywać wyborów; wybierać to, co – Kiedy całkowicie zawierzymy
ważniejsze, szlachetniejsze, wspa- Panu Bogu, wówczas odkryjemy
nialsze. Stąd też w Wielkim Poście jak bardzo nas kocha. Odkryje-
rezygnujemy z pewnych przyjem- my, że Bóg nie tylko nas stworzył
ności, radości, zabawy. Wszystko i troszczy się o nas, ale też dał nam
to czynimy po to, by w naszym swojego Syna, który swoje życie
życiu dokonywało się dobro, by oddał za nas na krzyżu. Rekolek-
było go o wiele więcej niż zła – tłu- cje są po to, żebyśmy zrozumieli,
maczy ks. Buczek.
że nie jesteśmy sami, że dobro jest
Równie ważna jest charaktery- silniejsze od zła i że potrafimy
styczna dla tego okresu w roku czynić dobro. Chodzi o to, byśmy
liturgicznym Kościoła atmosfera z Chrystusem potrafili wejść
wyciszenia. Musimy zwolnić tempo w „cywilizację miłości, życia”,
życia, ponieważ w tym zabieganiu, a nie przebywać w „cywilizacji
natłoku spraw codziennych, często zła, ciemności, śmierci”.
IV
NIEDZIELA NR 8 (725) • 19 LutEgo 2012
zasłużony kapłan
Ks. stanisław KwiecińsKi
PRZEWoDNIK W WIERZE
apłan obowiązany jest trosz-
czyć się o dobro duchowe
wiernych, powierzonych swej
pieczy. Ma dbać o ich wiarę, udo-
stępniać im środki uświęcenia oraz
dawać im przykład życia chrześci-
jańskiego. W ten sposób staje się
dla nich przewodnikiem w wierze.
Przykład takiego życia pozostawił
ks. Stanisław Kwieciński, duszpa-
sterz przemyski i wieloletni pro-
boszcz w Strzyżowie.
Przyszedł na świat 14 listopada 1864 r.
w Leżajsku, w wielodzietnej, średnio-
zamożnej rodzinie mieszczańskiej.
Religijna atmosfera domu rodzin-
nego ukształtowała w nim głęboką
wiarę i miłość do wspólnoty Kościoła.
Zaowocowała ona trzema powoła-
niami kapłańskimi. Prócz Stanisława
drogę służby Bogu obrało jeszcze
dwóch jego braci. Proces edukacji
rozpoczął od szkoły ludowej w ro-
dzinnym mieście, a później kontynuo-
wał go w gimnazjum w Przemyślu. Po
maturze, zaliczonej w 1883 r., wstą-
pił do Seminarium Duchownego
w Przemyślu, by tam przygotować
się do służby kapłańskiej. 23 lipca
1887 r. w katedrze przemyskiej przyjął
sakrament kapłaństwa.
Swoją posługę rozpoczął od parafii
w Staromieściu k. Rzeszowa, gdzie
posługiwał jako wikariusz, ale już w lu-
tym 1888 r. przeniesiono go do parafii
katedralnej w Przemyślu. Na nowej
placówce do zwykłych obowiązków
wikariuszowskich doszły: katechiza-
cja uczniów miejscowych szkół, opie-
ka nad Bractwem Różańcowym oraz
przewodniczenie Sodalicji św. józe-
fa. otrzymał też funkcję nauczyciela
śpiewu w Seminarium Duchownym.
Zasłynął tam z wielkiej gorliwości
i taktu w relacjach z ludźmi. jedno-
cześnie starał się podnieść kwalifi-
kacje duszpasterskie zaliczając z wy-
różnieniem w październiku 1901 r.
egzamin proboszczowski. W 1902 r.
uczestniczył czynnie w Synodzie Die-
cezji Przemyskiej.
W 1903 r., po piętnastu latach pracy
w Przemyślu, powierzono mu funk-
cję proboszcza w Strzyżowie. Został
zarządcą parafii miejskiej, liczącej
przeszło 7 tysięcy wiernych i obej-
K
LEKcjI
każdy ma swoje własne
rekolekcje
Znaczenie rekolekcji zależy przede
wszystkim od naszego otwarcia się
na łaskę Bożą – podkreślają kapła-
ni je głoszący. Do nawrócenia nie
zawsze są potrzebne kilkudniowe
lekcje duchowe. Czasem wystarczy
jedno spotkanie ze Słowem Bożym,
jedno spotkanie we wspólnocie,
które wywrze na nas niezatarty
ślad. – Wyjątkowymi rekolekcjami
są z pewnością te przed święcenia-
mi kapłańskimi, ślubami zakon-
nymi czy też te dla narzeczonych,
ponieważ przygotowują one do
wyjątkowego wydarzenia – mówi
ks. Jerzy Buczek. Z kolei ks. Bogdan
Tęcza z parafii w Tyczynie, ducho-
wy opiekun grup samopomocowych
zauważa, że dla osób uzależnionych
od alkoholu czy współuzależnio-
nych, takimi niezapomnianymi
rekolekcjami są te, podczas których
dokonał się przełom w ich podejściu
do choroby alkoholowej. – Uświa-
domienie sobie, że ma się problem
z alkoholem jest często początkiem
drogi do zdrowienia – mówi.
Każdy ma swoje „wyjątkowe”
rekolekcje. Ci, którzy jeszcze ich
takich nie doświadczyli, winni sko-
rzystać z szansy, którą daje tego-
roczny Wielki Post i postarać się
odpowiednio je przeżyć.
Dorota Zańko
zaprOszenie na drOGĘ KrzYŻOwĄ
UlicaMi Miasta
W
dniu 24 lutego ulicami Rzeszowa przejdzie Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18 pod Krzyżem ofiar Stalini-
zmu na placu Śreniawitów, zakończy się mszą św. pod przewodnictwem
Księdza Biskupa w kościele ojców Bernardynów.
Rozważania Drogi Krzyżowej w tym roku przygotował ks. dr Paweł
Synoś ojciec Duchowny WSD w Rzeszowie.
mującej swym zasięgiem prócz Strzy-
żowa siedem okolicznych wiosek.
to zadanie pełnił będzie przez 34
lata, aż do chwili swej śmierci w dniu
8 marca 1937 r.
jego posługa w Strzyżowie obejmo-
wała różnorodne dziedziny życia, od
religijnej począwszy, poprzez spo-
łeczną, na samorządowej kończąc.
Najważniejszym jego zadaniem była
oczywiście troska o zaspokojenie
duchowych potrzeb wiernych.W tym
celu korzystał ze zwyczajnych form
duszpasterskich, jak służba Boża,
nauczanie i szafarstwo sakramentów,
ale też promował nowe – nadzwy-
czajne formy, m.in. bractwa i or-
ganizacje religijne. Dbał również
o materialny wymiar kultu religijnego
– odrestaurował świątynię parafial-
ną, wybudował kaplicę w godowej
i Dom Katolicki w Strzyżowie. Ważne
miejsce w jego posłudze zajmowała
praca społeczna. jej przejawem były
organizacje i instytucje, powstałe
z jego inicjatywy bądź przezeń
popierane, których celem było oży-
wienie społeczne i podniesienie
materialne ludności. Były to m.in.
Stowarzyszenie mieszczan „gwiaz-
da”, ochronka dla dzieci, Konferencja
św. Wincentego à Paulo, Kasa Reiffei-
sena, Składnica Kółek Rolniczych, itp.
Angażował się też z powodzeniem
w działalność wielu instytucji oświa-
towych i samorządowych. Przez
wiele lat był m.in. przewodniczącym
Rady Szkolnej w Strzyżowie, radnym
powiatu rzeszowskiego i radnym
miejskim w Strzyżowie.
Podziw budzi jego ogromna aktyw-
ność. od 1919 r. był bowiem w za-
rządzie dekanatu strzyżowskiego,
najpierw jako wicedziekan, a od 1922
do 1932 r. – dziekan. Za tak owocną
i różnorodną pracę otrzymał wiele
wyróżnień, z których najcenniejszą
była godność szambelana papie-
skiego (1927 r.). Sufragan przemyski
bp Karol józef Fischer tak go opi-
niował: „…to mąż spiżowej wiary,
apostolskiej gorliwości i ewangelicz-
nej prostoty”. Ks. Kwieciński był dla
wspólnoty kościelnej autentycznym
przewodnikiem na drodze wiary.
Ks. Andrzej Motyka
BożENA SZtAjNER/NIEDZIELA
NIEDZIELA NR 8 (725) • 19 LutEgo 2012
V
Zgłoś jeśli naruszono regulamin